Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 953. Ry (St. Sørens K.),

Tyrsting Herred, Aarhuus (hidtil Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift.

K. 3/240; L. P. B. 170; P. 66; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/231; Kbg. 1762.
———————————

1. (1554). Søren Christensen; havde været Munk i Emborg (claræ insulæ) Kloster; »Hr. Søfren Christiernsen, Sognepræst i Rye« fik 15/3 54 »Brev ad gratiam paa Kronens Part af Tienden af Søndre Vissing Kirke, som ligger til Voer Kloster«.

KB bd. 1 (1551-1555) s. 304.

2. c. 1568. Christen Nielsen* i 50 Aar; see Etm.; [levede endnu 10/10 1618; var bleven opdragen i Emborg Kloster; fik 73 Kongetienden af Vissing indtil videre; Sønnen Niels Christensen var præst her i 1617 og 1618, fmtl. Cap.].

Viborg Landstings Dombog B, 14/3 1618 (f. 77), 10/10 1618, (f. 333).

3. c. 1615. Torn Olsen Gammelgaard i 38 Aar; (vist Bdr. Peder O. G. i Galten-V.-H.); F. O. Tornsen i Gammelgd., Bgr. og Rdmd. i Skive; St. 12; Pr. (45); ~ F. D. Maren Christensdtr.; see P. Tornsen i Rødding-K.; O. P. Rye i Vinkel-R.; (F. C. Sylve i Flade-D.); [† 1653].

KUM I, s. 6 (»Turnus Olaj Gammell Gahr«); Sixhøj nr. 144; P-Aarh. f. 34b, opsl. 37; KS 3:2 (1877-80), s. 755; Viborg Landstings Dombog B, 16/8 1617 (f. 247), 14/3 1618 (f. 77); Sundbo II, s. 111.

4. 1653, o. 22/4 54 [Rtr. Skanderborg . .] Lucius Pedersen Græserus el. Græse; St. Kjøge 43; see Etm.; [† 1678; hans Navn paa Kirkeklokken 61; Pg. br. 6/9 70 og 75].

KUM I, s. 179 (»Lucius Petræus Gresserus«); P-Aarh. f. 16a, opsl. 18; DanKir bd. 16, s. 3756 (se nedenfor).

5. 21/11 1677**, o. 21/3 79. Peder Andersen Sterm, vistnok af Dragstrup-S.; St. Aalbg. 64; ~ F. D. Margrethe Luciusdtr.; [† 1711; maatte 25/4 95 bede Landemødet om Hjelp; fik 4 Rdlr.].

KUM I, s. 320 (»Petrus Andreæ Stermius«); P-Aarh. f. 54b, opsl. 58.

6. 6/2 1711, o. 30/3, Christen Knudsen Friis af Nordby p. S., f. 4/9 75; St. Vibg. 95, Bacc. 99; C. 27/1 07, n.; ~ Dorthea Lauritsdtr. Widsted af Nakskov-B., † 40; u. B.; [† 14/8 1723].

KUM II, s. 211, 225 (»Christianus Frisius/Christianus Frisius Barchman«); Sixhøj nr. 706; E. Brejls skifteuddr.: Skanderborg rytterdistrikt nr. 1953.

7. 5/11 1723, o. 17/12, Ernst Pedersen Halsen; [11/12 1739 V. Mariæ; see der].

8. 11/12 1739 [V. Mariæ 29/3 27] Conrad Friederich Gerlach, f. Kbh. 24/8 92; F. Generalauditør v. Citadellet Frederikshavn; St. Hlh. 11, Bacc. 12; C. 12/4 17, h.; r. Cap. Kbhs. t. Garn. K. 24/7 32; ~ Kbh. tydske Garn K. 21/4 28 Else Marie Christophersen Elmer, f. c. 15, † Yding 12/11 88; 2 S., 5 D.; [# 1746; b. Christiansø 22/11 53. Urimelig og urolig. Blev paa Bornholm ved Rescr. 15/11 39 reprimenderet af Biskoppen for uanstændig Opførsel mod Commandant Kruuse; ved Rescr. 11/12 s. A. forflyttet til et langt ringere Embede. Siden derefter blev han ved Proces dømt i 5 Rdlrs. Mulkt til Justitskassen; men, som han ikke godvilligt vilde betale den, befoel Amtmanden Fogden, at gjøre Udlæg i hans Bo. Han lod sig ogsaa indfinde med 4 Mænd, men, som Hr. G. gjorde al den Modstand han kunde, ansaae Fogden ham for afsindig og lod ham binde om Hænderne, medens han gjorde sin Forretning, og lod ham derpaa løse. Saasnart Hr. G. fik Strikken af den ene Haand, gjorde han al den Modstand, han kunde, for at beholde den den paa den anden, og vilde ikke mere tage den af. Kom han paa Prædikestolen, viste han den frem, og vilde derved bevise, hvad han uskyldigt maatte lide af onde Mennesker. Endeligt gik han saavidt med sin Urimelighed, at episcopus derom maatte erindre ham, med Formaning, at forandre sin urimelige og forargelige Opførsel; ellers kunde han vente sig, at blive suspenderet. Frasagde sig nu Embedet, reiste saa til Kbh., beholdende Strikken paa, og søgte om et andet Brød. Tilsidst ansøgte han om, at blive hængt i denne Strikke, hvilken han hidtil som en Martyr havde baaret. Det fortælles ogsaa, at han indgav en Memorial til Kongen, om at maatte forundes saameget Egetræ af Kongens Skove, at han deraf kunde lade gjøre 8 Liigkister til sig, Hustru og Børn, da han forudsaae, at de nødvendigt med det Første maatte Alle døe af Hunger. (Lkm.). Lærte aldrig rigtigt det danske Sprog. Saaledes kaldte han f. Ex. Almindingen for Allemanien. Tilsidst anbragt som Arrestant paa Christiansø].

KUM II, s. 356, 378 (»Conradus Gerlach«, 20 år gl.); AaDB s. 43-44.

9. 1/7 1725*, o. 21/1 46, Johan Johansen Høyer af Hjembæk-S., f. 22/12 15; St. Roesk. 37; C. 15/2 42, h.; ~ 11/6 45 Maren Nicolaisdtr. v. Essen af Skamstrup-F., f. c. 11, † 76; 7 B.; [susp. 1754 og afsat 58 formedelst uskikkeligt Forhold; men hvori det bestod, findes ikke oplyst; b. Helsing. St. Mariæ K. 30/10 58].

KUM II, s. 582 (»Iohannes Højer«, 21 år gl.); Kbg. Hjembæk (1643-1774), s. 108, opsl. 55 (fødsel og dåb); Kbg. Helsingør Skt. Maria (1733-1814) opsl. 320 (begravelse).

10. 10/3 1758 [p. Cap. Klovborg-T.-G. 20/10 47, o. 14/6 48; past vic. her fra 1 Adv. (30/11) 55] Andreas Nielsen Saabye, f. Sneum 13/10 08; St. Ribe 32, Bacc. 34; C. 8/8 40, n.; ~ . . . . , f. c. 04, b. Hors. 17/6 76; [† 6/11 1773].

KUM II, s. 539, 551 (»Andreas Saabye«, 24 år gl.).

11. 20/1 1774 [p. Cap. Svallerup 4/4 66, o. 18/4] Jørgen Hatting Rørbye; [19/9 1780 Kbh. Nic. K. 2 r. Cap.; see 1 r. Cap. ss.].

12. 20/9 1780 [Hør. Hors. 64] Mathias Clemens Toldorph, f. Hors. 23; St. Hors. 44; C. 21/11 46, n.; ~ Marie Lovise Kandelsdorph, † 14/11 02; see Gerhard E. T. i Aars-H.; [† 23/12 1788; aldeles ubrugelig som Hør.; see hist. Tidsskr. IV. 2/29].

13. 27/2 1789 [r. Cap. Vibg. Dk. 29/12 86] Johan Henrik Petersen; [6/1 1809 Dover-V.; see der; Pg. br. 89].

14. 5/5 1809 [r. Cap. Skanderborg-S.-S. 18/5 98, o. 11/7] Frederik Carl Gram Bendtsen, f. Hillerød 29/5 69; F. Mag. Poul B., Rtr. Fdbg.; M. Anna Gjertrud Simonsen; St. Fdbg. 87; C. 14/7 91, l.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 93–98; ~ Marie Elisabeth Bay; (efter Erslev var han ugift); [# 7/5 1828; † Kbh. 28/9 34; N. 52; E. 1/101 og S. 1/115].

Borchs K. nr. 442.

15. 5/8 1828, o. 3/10, Frederik Vilhelm August Kjærumgaard; [15/11 1845 Astrup-T.-H.; see der].

16. 23/1 1846 [Cat. Nykjøb. p. F. 28/10 35] Ludvig Jensenius Nicolai Schjerning; Pr. 10/5 50; [2/3 1856 Herslev; see der].

17. 13/6 1856 [Helligsø-G. 9/3 46] Peter Christian Hansen; [1/5 1862 Haverslev-B.; see der].

18. 5/7 1862 [r. Cap. Bjerregrav-Aa.-T. 8/11 54] Carl Christian Vilhelm Møller, f. Kbh. 26/2 04; (Bdr. t. Christian E. M. i Dalby-S.); F. Carl Johan M., Protocolsecr. i Høiesteret; M. Vilhelmine Lovise Smith af Ringsted-B.; Sem. fra Skaarup 26; St. pr. 27; C. 27/4 35, n.; p. Cap. Børglum-V.-F. 22/4 41, o. 28/7, – 28/2 46; (68) O.; [# 28/3 1878].

19. 29/5 1878 [Ørre-S. 29/7 76] Thorvald Jørgen Adolph Elmquist af Virring-E., f. Aarh. 17/10 47; St. Aarh. 66; C. 17/6 72, l.; Cap. p. p. Aarslev-H. 4/12 72, o. 8/12; underskrev den „lille“ Askovadresse; ~ Hørning 7/8 73 Sophie Marie Ring, f. Virring 25/7 53; F. Niels Christ. R., Skllrr. i Hørning; M. Marie Sørensen Balle; (78) 2 S., 1 D.; [21/5 1882 Gudum-L.-S.; udg. flere skrifter].

Elvius s. 166.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1992-1996. Rye Kirke, s. 3717-3776.