Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 109. Bjerregrav, Aalum og til 1876 Tanum, som fik Hornbæk til Annex,

S. Lyng Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; Tidsskrift for Kirke og Theologie 2/35; M. S. III.; L. S.; Kbg. 1865.
Anm. Hornbæk laa 1544 og 45 under Mariager Kloster, se KS 7:3 (1957-59), s. 17.
———————————

1a. (1545). Laurits . . ., maaskee den samme som næste.

KS 7:3 (1957-59), s. 17.

1 (b). (1557). N. N.; Albert Scheel til Fousingø anklagede ham for Uduelighed.

2. (1568). Christen Pedersen Juel; 1 ~ . . . ; 2 ~ . . . ; [† 1576 el. 1584–85].

KS 3:5 (1884-86), s. 515; 2:6 (1872-73), s. 620.

3. 1576. Mag. Peder Jespersen Wiborg; Pr.; ~ . . . ; 1 S., 1 D.; see C. Pedersen i Hjermind-L.-H.; J. J. Brask i Kousted-R.; R. Madsen i Fausing-A.; [† før 1608; var her 1584].

KS 3:2 (1877-80), s. 205.

3b. (1608). Christen Christensen; maaskee St. i Kbh. (94); see P. C. Bjerregrav i Falslev-K.; [† el. forflyttet 1609].

F-P s. 133 (»Christiernus Christierni Viburgensis«); KS 5:2 (1903-05), s. 551 (note 20).

4. 1609. Mag. Adser Christensen Bie, f. Hjordberggd., Hylke S., Voer Hrd.; (Bdr. t. Søren C. B. i Ingstrup-H.-A.); F. Chr. Adsersen Bhi i Hjordberg; M. Mette Sørensdtr.; St. i Rostock 03, i Wittenberg s. A.; Mag. Kbh. 12/11 08; ~ Skanderbg. 18/11 10 Karen Poulsdtr. Schandorph af Skanderborg-S.-S.; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.?; [† 1623].

F-P s. 234 (»Assverus Christiani Melissæus«); Helk I, s. 168; KS 5:2 (1903-05), s. 551; Hegelund I s. 554, II s. 295; Nørgaard-Pedersen, Kirstin: Søren Christensen Bhi i Ingstrup og hans forfædre i Voer Herred. En rettelse til præstehistorien. Slægtsforskeren, nr. 3-2018, s. 37-44.

5. 1623. Mag. Niels Sørensen, f. Ribe 01; F. S. Andersen Guldsmed, Rdmd.; M. Lene Findsdtr.; St. i Helmsted 16, i Kbh. 17, i Wittenberg 19, Leiden 21; Mag. Kbh. 20/5 23; ~ F. E.?; [† •/6 1629].

KUM I, s. 29 (»Nicolaus Severini Rip.«); Helk I, s. 398; OD-RFR II, s. 192.

6. 1629 [Dollerup-F.-R. . . .] Hans Andersen; maaskee St. Aalbg. 22; 1 ~ . . . ; 2 ~ Maren Andersdtr., f. c. 30?; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see P. Christensen i Falslev-K.; P. Christensen i Ørum-B.-G.; A. Hansen r. Cap. her; [† •/6 1656].

KUM I, s. 56 (»Iohannes Andreæ Aalburgus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Sønderlyng hrd. nr. 1, 6.

7. 1656. Eiler Jensen Munch, f. Kbh. 26; (Farbdr. t. Margrethe J. M. ~ T. J. Winsløv i Vammen-B.-L., t. Anne J. M. ~ P. R. Horsens i Ølby-A.-F. og t. Kirsten J. M. ~ M. P. Karmark i Tim-M.); St. Roesk. 46; St. i Wittenberg 49, Padova 50, Basel 51, Leiden 52; Pr.; 1 ~ F. E., † 14/12 76; u. B.; 2 ~ c. 82 Inger Rasmusdtr. Horsens, E. e. N. P. Aalborg i Nibe-V.; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 25/3 1685; tungsindig, menneskefjendsk; forsømte Embedet].

KUM I, s. 201 (»Hilarius Iohannis«); Helk I, s. 319 (26 år i 1652); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Sønderlyng hrd. nr. 6, 8; (Hilleborg Nielsdtr. Karise var ikke hans moder, men hans broders hustru, jfr. Nygaards sedler om hendes død, som viser at hun var 10 år yngre end Ejler Munch).

8. 5/5 1683.* Anders Jepsen Schiwe, f. Skive 1/11 48; F. Bgr., siden Rdmd. i Rand.; St. Vibg. 71; C. 74, l.; Pr. 85; 1 ~ 22/3 86 F. E., † 24/6 00; u. B.; 2 ~ Borup 28/1 06 Margrethe Jensdtr. Bering af Hjarup-V. (F. J. P. Welling); u. B.; 2 ~ N. P. Galthen i Feldballe-N.  NB. efter Presbytereologien i Møllers Tidsskrift ~ Frøken Ribbing fra Stockholm, men det er vist urigtigt, ligesaavel som det senere Anførte, at han efter hendes Død forblev Enkemand; [† 2/11 1716; „Som P. og Sjælesørger var han lige duelig og flittig, prædikede godt, for Almuen forstaaeligen, og antog sig med en for de Tider sjelden Flid Ungdommens Forberedelse til Alterens Sacramente, som dengang traadte i Confirmationens Sted“; „Paa denne Mands Flid, Gavnelyst og splendide Anvendelse af hans lykkelige Formuesomstændigheder findes her endnu paa Pg. to talende Beviser, nemlig et anseeligt Stuehuus og en god Lade“. (Møllers Tidsskrift)].

KUM II, s. 26 (»Andreas Iapeti Schevius«); Sixhøj nr. 524; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Sønderlyng hrd. nr. 17.

9. 21/12 1716 [Kousted-R. 8/3 10, o. 4/4] Laurits Jensen Harlev af Harlev-F., f. 27/11 79; St. pr. 99; C. 18/8 02, n.; (Hjortshøi-E.-E. 30/10 11*); Pr. 25; ~ 11/10 12 Lene Margrethe Christiansdtr. Gyberg, f. Skanderbg., f. c. 94, † 36; (Sstr. t. Christine Sophie G. ~ J. J. Harlev i Harlev-F. og t. Clara E. G. ~ J. H. Seidelin i Eltang-V.); F. Kgrd. C. G., Rgmtskrvr. over det skanderborgske Rytterdistr.; M. Cathrine Elisabeth Melbo(ur); 4 S., 7 D; 2 ~ Etm.; see F. H. Curtz i S. Vissing-V.; J. U. Schandorff i Ugilt-T.; L. B. Bay i V. Nykirke-F.; A. H. Haasum i Gjerrild-H.; [† •/11 1730; Særkjendet i hans Charakteer var blid Melancholie, som stundom gik til Tungsind; iøvrigt viste han en stille ustraffelig Vandel; Fromhed; Gudsfrygt og Nidkjærhed for sit Embede].

KUM II, s. 249 (»Laurentius Harlewius«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Sønderlyng hrd. nr. 36, 38; Århus amt, Framlev hrd. nr. 14, 15; PT 1990, s. 75-76.

10. 5/1 1731 [Ring-F. 3/3 30] Christian Mathiesen Faber, f. Roesk. 16/9 92; F. M. Jensen, Kleinsmed; M. Maren Christensdtr.; St. Kbh. 16, Bacc. 17; C. 20; 1 ~ 27/11 31 F. E., † •/5 36; 1 S., 1 D.; 2 ~ 4/3 38 Anna Sophie Pedersdtr. Marquard af Vorning-K.-H., † 22/4 67; 5 S., 2 D.; see J. Bering i Hammelev-E.; Hans C. F. i Marvede-H.; [† 10/9 1759; heftig, lidenskabelig, vanskelig Ægtefælle, streng Fader og Huusbonde; kan ikke frikjendes for Hierachie og Hevngjerrighed; ellers flere gode Egenskaber; slet Forhold til Herskabet paa Fousingø].

KUM II, s. 398, 406 (»Christianus Faber«, 23 år gl.); Nygaards sedler: Børn.

11. 11/8 1759* [r. Cap. Fodby 19/5 58, o. 28/6] Laurits Nielsen Blicher af Rødding-L.-P., f. 18; St. Vibg. 36; Pr. 72; O.; [† 17/4 1782].

KUM II, s. 572 (»Laurentius Blicher«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1002.

12. 29/5 1782 [Skuldelev-S. 20/9 75, o. 3/11] Poul Christian Hansen Sinding af Rødding-K., f. Lime 26/1 48; St. pr. Vibg. 63; C. 8/6 69, l.; Cat. Kbh. Nic. K. 72; ~ Kbh. 10/5 76 Johanne Hegelund, f. p. Samsø 22/7 52; F. Gudmand Nielsen H., Toldr.; M. Anna Olsdtr.; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Christian L. S. i Bregninge-B.; (Poul C. S., o. Cat. i Nysted); [† 4/8 1786; „var lykkelig paa Jorden og tidligt og salig gik han over til det Bedre“. (Møllers Tidsskrift S. 97); Mindetavle over en Søn i Skuldelev K.; W. 3/715; N. 551].

KUM III, s. 235 (»Paulus Christian. Sinding«, 16 år gl.); DanKir bd. 2, s. 2594 (Skuldelev kirke); Nygaards sedler: Hustrus fødsel, hendes far, hendes mor.

13. 8/9 1786, o. 27/9 [Inf. p. Waisenhuset 10/9 82] Christian Brandt, f. Skanderborg 26/10 52; F. Hans B., Farver; M. Ane Margrethe Brandt; St. Aarh. 72; C. 31/5 81, h.; ~ F. E., † Bjerregrav 1/7 13; 1 D.; [# 29/8 1821; † Herthalund v. Slag. 27/11 31; stod i Lærdom og Veltalenhed noget tilbage for sine 2 Formænd, men havde dog flere af de Egenskaber, som danne den duelige Præst; fortrinlig Catechet; ypperlig Oeconom, som samlede en betydelig Formue].

KUM III, s. 314 (»Christianus Brandt«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 923; Nygaards sedler: Enkens død.

14. 17/2 1822 [Kousted-R. 26/3 13] Christian Ludvig Sinding; [3/10 1834 Bregninge-B.; see der].

15. 17/12 1834 [Kousted-R. 8/5 22, o. Kbh. 3/7] Søren Wedege Bruun af Spentrup-G., f. Hald 90; St. Aarh. 10; C. 11/1 16, l.; ~ Spentrup 24/10 23 Elenore Hedvig Momme af Stouby-H., f. 12/5 01; 3 S., 4 D.; [† Kousted 26/2 1835].

16. 6/5 1835 [S. og N. Onsild 10/5 27, o. 8/6] F. Bdr. Bertel Bruun, f. Hald 29/12 01; St. Rand. 20; C. 28/10 24, l.; ~ Kousted 7/8 29 Mette Marie Momme af Stouby-H., f. 24/1 03, † Kbh. 9/7 78; 4 S., 1 D.; see Laur. B. Cand. th. 63/2; [† 5/2 1846; „stille, saare velvillig og kjærlig, i høi Grad opoffrende“; B. S. G. 1/190].

17. 27/3 1846, o. 11/5 [Lærer ved Chrhvn. Bgdsk. •/4 44] Carl Emil Anton Christiani, f. Kbh. 27/9 17; F. Kgrd. Christ. Friedrich C.; M. Helene Cathrine Colding; St. Kbh. Bgdsk. 35; C. 6/5 40, l.; ~ 26/6 46 Anna Jacobine Foss, f. Nakskov 23/12 19; F. Jstrd. Laur. F., Bgmstr.; M. Frederikke Agnethe Smith; 4 S.; see Frits H. C. i Ø. Nykirke; [17/7 1871 Nysted-H.; E. S. 1/314].

18. 30/10 1871. Otto Harald Benedict Boisen; [12/4 1878 Saxkjøbing; fik 2. Pintsedag 78 Sølv-Kaffeservice o.s.v.; see Nat. Tid. 784; see Vigsnæs].

19. 22/6 1878. Andreas Fabricius Krarup-Vilstrup; see Aalbg. o. Cat.

———————————

 

 

No 110. Sognecapellaner i Bjerregrav, Aalum og Tanum.

[S. Lyng Herred, Viborg Amt og Stift]

Anm. Capellanen er tillige Førstelærer ved Bjerregrav Skole og Kirkesanger i Bjerregrav Kirke. De fik først Titel som res. Cap. 22/10 1823.
———————————

1. 15 . . Villum Jacobsen; [1602 Langaa-T.-V.; see der].

2. c. 1602. „Stamme“ Christen . . . ;

3. 16 . . Anders . . . ; [Capellan V. Velling-S.].

4. 16 . . Søren . . . ;

5. 16 . . Christen Jensen; [k. 4/2 1649 Høibjerg-E.; see der].

6. 16 . . Albert Hansen, Søn af Sp. Nr. 6; St. Hlh. 62; [† før 1677].

KUM I, s. 308 (»Albertus Iohannis«).

7. 1710. Hans Jacob Bloch; [18/7 1717 Aarh. Dk. 2 r. Cap.; see der].

8. 18/11 1746, o. 16/12 [Skoleholder ss.] Christian Henriksen Lemmich, f. Mariager 8/5 19; F. H. Svemme, Guldsmed; M. Kirsten Nielsdtr. Gjørding af Mariager r. Cap.; St. Mariager 36; C. 1/9 41; ~ •/10 64 Johanne Pedersdtr.; 1 S.; see Henrik L. i Kousted-R.; [† 2/8 1788, yderst fredsommelig].

KUM II, s. 575 (»Christianus Lemmiche«, 19 år gl.); Nygaards sedler: Moders dåb; E. Brejls skifteuddrag: Mariager byfoged, nr. 145.

9. 10/12 1790, o. 11/2 92, F. S. Henrik Lemmich; [14/7 1797 Kousted-R.; see der].

10. 20/10 1797, o. 5/11, Vilhelm Neess; [17/2 1804 Lomborg-R.; see Varde].

11. 18/5 1804, o. 8/8 [Skllrr. Vorning 17/11 02] Søren Bjerregaard; [4/10 1815 r. Cap. Hjørring-H.-O.; see Ø. Mariæ].

12. 10/4 1816, o. 15/5, Laurits Ditlev Monrad; [15/6 1818 Ø. og V. Alling; see der].

13. 6/1 1819 p. Cap., 22/10 23 r. Cap., Jens Blicher; [2/11 1825 Vorning-K.-H.; see der].

14. 6/10 1826, o. 2/11, Johan Gunløg Gunløgsen Briem; [20/2 1835 Kousted-R.; see Gundslev].

15. 1/4 1835 [p. Cap. Lyngby 22/7 31, o. 24/8] Hans Broge Berg; [29/1 1839 Seiling-S.; see Torup].

16. 30/3 1839, o. 24/5, Christian Antonius Berg; [24/6 1854 Durup-T.; see der].

17. 8/11 1854 [p. Cap. Børglum-V.-F. 22/4 41, o. 28/7] Carl Christian Vilhelm Møller; [5/6 1862 Ry; see der].

18. 13/9 1832, o. 3/12 [Lærer ved Aarh. Bgsk.] Hans Jens Vilhelm Berthelsen, f. 33; F. Amtsfuldmægtig i Thisted; St. Aarh. 53; C. 21/1 59, h.2; Folkethingsmd. (Vibg. A. 5) 12/10 66; ~ Marie Margrethe Christine Müller; [28/10 1874 Lomborg-R.].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1163b. Tanum og Hornbæk,

S. Lyng Herred, Viborg Amt og Stift.

Anm. Tanum var hidtil Annex til Bjerregrav og Aalum; Hornbæk lglds. til Kristrup. Præsten boer i Hornbæk.
———————————

1. 11/3 1876 [Cap. p. l. Frederiksberg-H. 6/6 69] Andreas Herman Vilhelm Sørensen, f. Rand. 27/6 40; F. Casp. Verner Andr. Moltke S., Strandtoldass.; M. Albert. Fred. Winding; St. Rand. 58; C. 27/6 65, l.; Instit. i Frdberg. 22/8 65, o. Medhjelper Fdberg-H. 19/12 68, o. Aarh. 10/3 69; ~ Vivild 15/8 65 Charlotte Amalie Friis af Kallundbg., f. 30/5 23.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.