Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 714. Langaa, (Taarup) og Vinge,

Middelsom Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; H. 4/117; L. S.; M. S. III.; Lkm. 3/18; Kbg. 1730.
Anm. Taarup Kirke nedbrudt 1777, hvorefter Beboerne søge Vinge K.
Sognet opføres endnu særskilt i Matriklen og Kirkegaarden benyttes.
———————————

1. 15 . . Jens Lam.

2. (1545). Peder Nielsen; dræbt af Sognemændene.

KS 7:3 (1957-59), s. 18.

3. (1568). Niels Andersen Schiwe.

KS 3:5 (1884-86), s. 515.

4. (1584). Jens Aagaard; ~ Kirsten Lauritsdtr. Libbert; see Laurits J. Aa. t. Vibg. Graabr. K.-A.-T.

5. (1599). Mads Lauritsen Ravn.

6. c. 1602 [r. Cap. Bjerregrav-Aa-T. . . .] Villum Jacobsen af V. Velling-S.; Pr. . . ; see J. Villumsen i V. Velling-S.; [† 1640].

7. 1641. Jens Jensen Karmark, f. Karmark c. 18; (Bdr. t. Niels J. K. i Vellev); F. J. Nielsen K., Fgd. p. Karmark, Skjern S., Middelsom Hrd.; M. Maren Pedersdtr.; St. Vibg. 36, Bacc. 38; ~ . . . ; maaskee 1 D.; [skjød sig i Sygdom og Afsindighed 23/2 1656; underskrev Fundatsen for Langaa Hosp. 24/6 55; var 45 involveret i Striden om Embedet som Sp. t. Vibg. Sortebr. K.; W. 1/524].

KUM I, s. 136, 145 (»Ioannes Ioannis Karmark/Karmarchius«); Sixhøj nr. 51; Karmark s. 3-4, 12.

8. 1656. Amdi Pallesen (Palæmonsen) Agrie (Winter) af Agri-E., f. 27; St. Aarh. 49; ~ Margrethe Andersdtr., f. c. 28, † 26/12 06; 2 S., 4 D.; see 2 Etm.; J. P. Horsens i Marvede-H.; (F. K. Blichfeldt i Sal-G.; Amdi K. Blichfeldt i Hvorslev-G.); [† 1/11 el. 7/11 1680].

KUM I, s. 218 (»Amedæus Palemonis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Houlbjerg hrd. nr. 13, 32, 37; Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 40.

9. 8/2 1681, o. 25/3 [Hør. Rand 73] Søren Jensen Pind af Hobro-S., f. 43; St. Aarh. 64; C. 29/12 66, illum.; ~ 24/9 82 F. D. Birgitte Amdisdtr., f. 63; 1 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; [† •/11 1693].

KUM I, s. 318 (»Severinus Ioannis Pindius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Middelsom hrd. nr. 2.

10. 23/12 1693, o. 7/2 94, Jens Anchersen*, f. Rand. •/6 64; F. A. Pedersen, Rdmd.; M. Gedske Mathiasdtr. Mohr; St. Rand. 83; C. 19/5 86, mediocr.; ~ 23/9 94 F. E., † 6/9 33, efter at have ligget 10 Aar tilsengs; 3 S., 4 D.; see Etm.; [† 13/6 1748; T. 281].

KUM II, s. 125 (»Ianus Ansgarij«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Middelsom hrd. nr. 30, 43.

11. 5/3 1734*, o. 24/11 34**, Hans Christian Jacobsen Cappel af Ørum-G., f. •/10 99; St. pr. 18; C. 8/12 22, l.; ~ 5/7 35 F. D. Gedske Jensdtr. Anchersen (Mohr), f. 4/6 95, † Langaa 13/1 67; u. B.; [† 2/9 1740; skal have skudt sig udenfor Indkjørselen til Pgdn.].

KUM II, s. 418 (»Ioh. Christianus Cappellinus«, 19 år gl.).

12. 1/10 1745**, o. 17/11, Hans Andersen Rhoed, f. Nybg. 22/10 01; F. A. R., Feldbereder; St. Nybg. 23, Bacc. 24; C. 20/3 27, n.; Langaa-T.-V. 25/4 43*; ~ Søndersø 1/7 46 Johanne Mikkelsdtr. Ravn, f. Fyen c. 05, † 17/12 63; F. Mikkel Jørgensen, Degn i Dreslette; M. Dorthe Andersdtr.; 1 S.; [† 10/12 1778; dygtig og nidkjær; ombyggede Pgdn.; anlagde Frugthaven o.s.v.; stiftede (1/12 63) et Legat paa 100 Rdlr. for de Fattige i L.].

KUM II, s. 455, 460 (»Ioh. Andreæ filius/Iohannes Andreæ Rhod«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 19.

13. 30/7 1772**, o. 2/9, Søren Kjeldsen Rhod, f. Langaa 22/8 (31/8?) 38; F. K. Nielsen, Skræder, Huusmd.; M. Maren Sørensdtr.; han blev fremhjulpen af Comtesse Scheel paa Ulstrup; St. Rand. 61; C. 22/1 66, h.; Pr. 88; Apr. 20/5 14; ~ Elisabeth Birgitte Esmarch af Houlbjerg-G., f. 55, † her 22/8 26; 1 S., 2 D.; see Hans J. R. i Andsager; L. D. Monrad i Ø. og V. Alling; [† 3/12 1817; var meget afholdt].

KUM III, s. 216 (»Severinus Rhod«, 21 år gl.).

14. 16/9 1818 [Vindum 31/10 06, o. 19/12] Niels Ove, f. Rand. 17/4 81; F. Andreas O., Kbmd.; M. Anna Rørup; St. Rand. 99; C. 21/10 03, h.; ~ 23/12 06 Kirstine Bay, f. Rand. 3/12 83, † 21/8 38; F. Niels B., Kbmd.; M. Christine Elisabeth Sophie Høg; 3 S., 4 D.; see Niels A. O. i Vadum; M. Raahauge i Lading-F.-S.; Etm.; [† 17/2 1855; rettroende, retsindig og godmodig].

15. 8/6 1855 [p. Cap.* 28/1 51, o. 11/4] Immanuel Otterstrøm, f. Aarh. 5/7 21; F. Cclrd. Christian Rasmus O., Bankkassr.; M. Agnete Marie Blom; St. Kbhs. Bgdsk. 41; C. 17/1 50, h2.; ~ 22/6 54 F. D. Nicoline Ove, f. 27/10 19, levede 68 i Langaa; u. B.; [† 12/8 1864; var en Md. af stor Nidkjærhed og Veltalenhed; derhos i høi Grad godgjørende. Særdeles afholdt. For at faae ham til Sp., tilbøde Beboerne en Sum Penge. Der blev efter hans Kaldelse sammenskudt 1000 Rdlr., og saaledes dannet et Legat (Kong Fred. VII.des) for trængende Præstedøttre. I hans Tid blev den største Deel af Pgden. af Nyt opført og Haven sat i udmærket Stand].

16. 25/10 1864, o. 7/12 [Rtr. ved Husum Realsk. 29/8 58; fordreven el. afsat af den r. R. 64] Theodor Christian Taaffe, f. Kbh. 23/3 24; F. Laurentius Franciscus O’Connor T., Gross. (boede siden i Nykjøb. p. F.); M. Cathrine Elisabeth Sørensen af Gundslev; St. Nykjøb. 42; C. 8/7 47, l.; c. Adj. Od. 8/8 50; Adj. ss. 16/6 51; Pr. 12/6 68; ~ 9/7 55 Sophie Caroline Bruun-Muus, f. 4/2 34; F. Elias Bendz M., Kbmd. i Kjerteminde (siden vist Gross. i Od.); M. Marie Christine Bruun; 68 u. B.; [(8/6 – 4/9 76 Sengeløse); fik 15/1 78 en Sølv-Bordopsats og et Skrivetøi, som et synligt Vidnesbyrd om, at Man erkjendte hans fortrinlige Ledelse af Sogneraadets Anliggender. See Nat. Tid. 951; 25/8 1879 Kjeldby].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.