Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

Aarhuus.

No 21. Domkirken el. St. Clemens Kirke. Sognepræster.

[Hasle Herred, Aarhuus Amt og Stift]

M. S. III; L. P. B. 510; Hertel; Aarh. Dk.; K.; Aarh. M.; Kbg. 1685.
Anm. St. Olai Menighed blev indlemmet i Domsognet 1636.
———————————

1. 1530 el. 32. Terkild Abildgaard, af Adel, f. Aarh. c. 98; St. i Rostock 15, i Kbh. 19; havde været Vicar og Kannik ved Domcapitlet; ~ Gjertrud Sørensdtr.; see Peder T. A. her; Jacob T. A. i Søften-F.; [† 5/8 1564; Eptph.].

F-P s. 14 (»Torchillus Abildgaard«); DanKir bd. 16, s. 674-75 (se nedenfor).

2. 1564. [Rtr. Aarh. (60)] Mag. Esbern Knudsen, f. Aarh. 29; St. Wittenberg 55; Mag. ss. 16/2 57; ~ Ellen Sørensdtr.; 2 ~ Laurits Bartholin (Bertelsen) til Aarh. Frue K.; see P. J. Winstrup til Kbh. Hel. G. K.; [† 14/8 1576; »M. Esbern Knudsen, Skolemester i Aarhus Domskole« fik 8/11 1560 Forleningsbrev »paa et Vikarie i Aarhus Domkirke, som er ledigt efter Hr. Peder Prip; han skal residere ved Domkirken. Med de sædvanlige Bestemmelser ang. Ordinans, Kapitelsstatuter, Residens, Bønder og Skove«; fik ligeledes 15/12 1560 Forleningsbrev »paa 2 Gaarde, den ene i Klintrup, den anden i Lierberg, uden Afgift. Med de sædvanlige Bestemmelser ang. Gods, Bønder og Skove«; Lgst.].

Helk I, s. 279; KS 2:3 (1864-66), s. 498, 499; 3:3 (1881-82), s. 343; KB bd. 2 (1556-60) s. 463, 472; Esbern Pedersen (»Esbernus Petri, Rector scholæ Arhusiensis«), der blev Magister i Kbh. 1550, siges at have været præst her, død 1564-67, se PT 1987 s. 43; DanKir bd. 16, s. 822 (se nedenfor).

2b. 1576. [Rtr. Rand. 70] Mag. Peder Terkildsen Abildgaard, Søn af Nr. 1, f. c. 41; St. i Rostock 65, Leipzig 68; Mag. Wittenberg 7/3 70; Pr. i V. Lisbjerg Hrd. (84); ~ Maren Jensdtr., f. c. 57, † 24/4 02; see Etm.; [† 12/5 1605; Lgst.; Kisteplader].

KS 3:2 (1877-80), s. 209; Helk I, s. 145; Hegelund I s. 48, II s. 28; DanKir bd. 16, s. 824, 899 (se nedenfor).

3. 1605. [Rtr. Rand. 02] Mag. Niels Christensen Spentrup af Spentrup-G., f. c. 76; St. i Kbh. 94; Mag. 6/12 04; Pr.; 1 ~ F. D. Dorthea Pedersdtr. Abildgaard, † 18 Aar gl.; 2 ~ Anna Jensdtr.; 3 ~ Magdalene Hansdtr., † 34; [† 24/10 1636; gav 200 Rdl. til Aftensang i Dk. om Løverdagen og opsatte 32 en Mindetavle herom; Lgst.; W. 2/403; N. 568].

F-P s. 133 (»Nicolaus Christierni Spendorphius«); DanKir bd. 16, s. 594, 786, 826, 899-900 (se nedenfor).

4. 1636 [St.Olai K. 26/12 24] Mag. Paaske Jensen Houfver el. Høvi (Hovius), f. Viborg c. •/3 85; p. Cap. t. St. Olai K. 10/12 18; Mag. Kbh. 1/5 27; var den første Pr. i Hasle Herred, nævnt som Pr. 24/7 37; Cannik; ~ Mette Christensdtr., vist † 46; 2 ~ Peder Christensen, Skræder i Aarh.; [† 13/6 1642; Lgst.].

KUM I, s. 85 (»Dn. Paschasius Ioannis, ecclesiæ D. Clementis pastor et canonicus Arhusiensis«); KS 3:2 (1877-80), s. 758; 6:2 (1936-38), s. 460; PT 1991, s. 55; DanKir bd. 16, s. 797-98, 901 (se nedenfor).

5. 1642. [Aarh. Frue K., k. 15/2 39] Mag. Christen Nielsen Bonde (Bondesen el. Bundtz), f. Aarh.; St. Aarh. 35; Mag. Kbh. 1/6 41; Pr. (45); ~ 9/8 41 Helene (Eline) Mortensdtr., † 79; F. Biskop M. Madsen (Lejel) i Aarh. (see kgl. Confess.); M. Kirsten Hansdtr.; [afsat el. entl. 1647 paa en løgnagtig Beskyldning af Erik Grubbe for Omgang med Biskop M. Madsens Kone; senere frikjendt; Lector th. i Christiania 51, † 13/5 79; see Giessing 2/2 333–4; efter Hertel frikjendt 1647, s. A. Lector og † s. A.; han skulde have ægtet Formandens E. ved Aarh. Frue K., Maren Nielsdtr., men frikjøbte sig med 600 Rdl., som han siden ei vilde betale (Aarh. M.)].

KUM I, s. 130, 166 (»Christiernus Nicol. Budæus«); PT 1991, s. 58; P-Aarh. f. 32a, opsl. 34; KS 6:2 (1936-38), s. 459; DBL.
(Mag. Jens Dolmer af Gjesing-N., f. c. 11; St. i Franeker og Leyden 36, Mag. Kbh. 21/5 39, som allerede 1643 havde faaet Ventebrev paa Kaldet, blev neppe ordineret, og mistede Embedet, fordi han i Drukkenskab havde givet sin Elev, Ulrik Christian Gyldenløve, et Ørefigen, da han 1640-47 var dennes Præceptor i Sorø; fik fra 1656 en Pension af 400 Rdl. aarligen; under Kbhs. Beleiring var han Auditør ved Studentercorpset; ~ 63 Kirsten Nielsdtr., † Trondhj. c. 80; 2 ~ Kbh. 5/3 72 Bgmstr. Laurits Brix i Trondhjem; see Rasmus J. D. i Mygind-K.-S.; b. Kbh. 31/5 1670; Lgst. i Kbh. Frue K.; N. 139.)
          KUM I, s. 149 (»Iohannes Dolmerus«); Helk I, s. 199-200; EM bd. 2, s. 364-365; PT 8:6 (1927), s. 229 (Bircherods Dgbgr.), 12:1 (1946), s. 92 (hans hersomst); STD Em2, s. 24; DanKir bd. 1-1, s. 94 (Kbh. Vor Frue Kirke).

6. k. •/12 1647, o. 20/12 [Rtr. her 35] Dr. th. Jacob Knudsen, f. Kbh. 6/9 el. 8/9 03; F. K. Jensen, Brygger; M. Maria Jacobsdtr.; St. Sorø 21; Hører Kbh. 23–26; St. i Wittenberg 30, i London, Franeker og Leiden 32; Mag. Kbh. 16/5 37; Canonicus s. A.; Pr. 28/12 47; 1 ~ 24/4 36 Elisabeth Menelausdtr. af Kbh. Chrbg. K., f. 14, † 5/9 46; 6 S., 4 D., hvoraf 2 B. overlevede Moderen; 2 ~ 48 Maren (Marie) Rasmusdtr. Broberg, f. 27; F. R. Nielsen, Skriver i Aarh.; M. Magdalene Jacobæa; 2 ~ Bgmstr. Christen Henrik Pedersen i Aarh.; [1653 Prof. th. ved Kbhs. Univ., Dr. th. 20/12 s. A.; † 8/7 1660; 1. Hustrus Lgst.; W. 1/207; N. 313].

KUM I, s. 54, 140 (»Iacobus Canuti Hafniensis«); SB s. 137; Helk I, s. 279; PT 1:3 (1882), s. 273; P-Aarh. f. 3a, opsl. 5; f. 13a, opsl. 15; DanKir bd. 16, s. 798-99, 901 (se nedenfor).

7. 27/11 1653, o. 19/12 [Hovmstr. hos Cantsler Chr. Thomsen Sehested 47] Mag. Johannes Wolfgangsen Rhumann, f. Kbh. 3/3 22; F. Mag. W. R., Prof. logices; M. Bodil Hansdtr.; St. Sorø 42, Bacc. 44; Alumn. p. Valkendorffs Coll. 47; Mag. Kbh. 8/5 49; Kannik; Pr. 3/1 54; ~ Aarh. 13/12 59 Anna Eriksdtr. Monrad af Kbh. Hel. G. K., f. Middelf. 16/7 41, † Aarh. 23/5 10; 1 S., 1 D.; see H. C. Blichfeldt til Aarh. Frue K.; [† 27/9 1676; ved Rescr. 13/11 60 blev Viby-T. lagt til ved Vakance; men siden blev anden Bestemmelse tagen; see nedenfor; gav 61 en Alterkande i sølv til K.; Lgst.].

KUM I, s. 176, 186, 217 (»Iohannes Vulfgangus Rhuman«); SB s. 159, (101); P-Aarh. f. 4a, opsl. 6; f. 15b, opsl. 18; PT 5:6 (1909), s. 172-173 (hustrus biografi), s. 177 (hans biografi); DanKir bd. 16, s. 508, 828, 910 (se nedenfor).

8. 25/11 1676 [Gosmer-H. 26/4 69, o. 21/5] Mag. Claus Andersen Trondhjem, f. Trondhj. 42; (Bdr. t. Fr. A. Claudianus i Skjelskør); F. Mag. A. Clausen, Rrt. og lect. th.; M. Anna Pedersdtr. Alfsen; St. Bergen 64; Mag. 77; ~ Kbh. Holmens K. 24/6 69 Sidsel Mathisdtr. Melhorn (Cecilie Uch?), † 82; [† 8/1 1684; Hustrus Lgst.; W. 2/520; N. 628].

KUM I, s. 319 (»Clavdius Andreæ«); P-Aarh. f. 6b, opsl. 9; f. 49b, opsl. 53; STD, s. 46; DanKir bd. 16, s. 807, 910 (se nedenfor).

9. 26/1 1684 [Korsør-T. 5/7 68] Mag. Morten Christensen Herløv, f. Sjæll. c. 40; St. Kallundbg. 60; Mag. 69; Pr. 26/3 84; ~ Sophia Amalia Weitzi (Wersia, Wittzius), † 32; F. Hieronymus W., senest prof. eloquentiæ i Sorø; M. Dorthea Friis; see Christen M. H. i Støvring-M.; Erik M. H. i Ølsted i J.; [† Paaskedag 12/4 1691; fik ved Rescr. 17/3 88 til Erstatning for Tienden af Viby-T. Tienden af Latinskolens Gods i Hads Herred; Begr. i Aarh. Dk.].

KUM I, s. 292 (»Martinus Christiani Herlovius«); P-Aarh. f. 8a, opsl. 10; PT 5:6 (1909), s. 167 (datters biografi); DanKir bd. 16, s. 904 (se nedenfor).

10. 21/4 1691 [Herlufmagle-T. 28/5 76] Mag. Ludvig Henriksen Pontoppidan af Veile-H., f. 7/5 48; St. Roesk. 67; Rtr. Kallundbg. 11/5 73; Mag. 75; Pr. i Tybjerg H; Cons.-Ass. 91.; 1 ~ 77 Barbara Hansdtr. Bacher af Nestved St. Pet. K., E. e. Mag. J. N. Spend i Herlufmagle-T., og † 89; 2 S., 5 D.; 2 ~ 22/4 91 Else Sophie Christensdtr. Spend af Vordingbg.-K., f. 6/10 72, † 14/4 07; 3 S., 1 D.; see H. Toxverd, r. Cap. Aarh. Frue K.; Henrik L. P. i Fred. Mich. K.-E.; Erik L. P. Hofp.; Christian L. P. her; J. J. Hatting i Hatting; (V. J. Bonifacius i Fred. Mich. K.-E.; F. C. Friis i Hjarup-V.; L. C. Wegerslev i Hagenbjerg); [† 27/9 1706; fik ved Rescr. 22/4 93 Indtægten af og jus vocandi (= Kaldsret) til Løsning-K.; W. 2/212; N. 465; Eptph. i Herlufmagle K.; Gravflis og Kisteplade i Aarh. Dk.].

KUM I, s. 341 (»Ludovicus Henrici Pontoppidanus«); DanKir bd. 6, s. 630 (Herlufmagle kirke); bd. 16, s. 832-33, 928 (se nedenfor).

11. 26/10 1706 [Aarh. Frue K. 25/5 03] Mag. Laurits Lauritsen Thura* af Nakskov-B. (F. Mag. L. M. Widsted), f. 20/8 57; St. Kbh. 76; Hør. Kjøge 80; Rtr. ss. 2/4 81–90; Mag. 82; udenlands i 6 Aar; P. t. d. holl. Menighed i Kbh. 8/10 95, o. 6/11, og tillige til Ny Amager (Frederiksberg) 30/6 96; Pr. i Ning H.; Pr. i Hasle Herred 06; Stiftspr.; ~ 22/9 97 Helene Cathrine Albertsdtr. With af Kbh. Trin. K., † 60; 3 S., 3 D.; see Albert L. T. i Leirskov-J.; H. Allerup i Ringkjøb.-R.; [10/11 1713 Biskop i Ribe; † som Jubellærer 1/4 31; Betjente alle sine Embeder med Alles Yndest, efterdi hans Omgængelse var altid venlig og kjærlig (Lkm.); W. 2/491; N. 615; G. 1/454].

KUM II, s. 63 (»Laurentius Thura Vidstadius«).

12. 9/11 1713 [Tyrsted-U. 17/3 82, o. 9/6] Jeremias Anchersen af Kolding, f. 12/3 50; St. Kold. 70, Bacc. 77; Pr. 1/5 09; Stpr. 15; ~ 8/6 84 F. E. i Tyrsted-U. Sidsel Christensdtr. Friis af Aarh. Frue K., † 2/7 28; 4 D., hvoraf 1 D. overlevede Moderen; (see J. P. Müller i Karlby-V.; P. P. Müller i Skjolde); [† 1/3 1719; vir certe candidus, doctus et religiosus, (P.); Den gemene Mand fandt dog ingen synderlig Behag i hans Præd., siden hans Udtale var svag (Lkm.)].

KUM II, s. 23, 71 (»Ieremias Ansgarius«); P-Aarh. f. 55b, opsl. 59 (»Jeremias Ansgarius«); PT 5:5 (1908), s. 268 (hustrus biografi); DanKir bd. 16, s. 906 (Århus Domk.).

13. 14/5 1719 [Tostrup-R. 5/11 12] Mag. Conrad Ottesen Wechmann, f. Nibe 23/4 86; F. O. W.; St. Aalbg. 05, Bacc. 08; C. 27/10 10; Assistentp. p. Chrhvn. 11; Mag. 14; ~ c. 12 Elisabeth Augusta Gosmann, b. 30/1 55; 2 S., 9 D.; see Otto Christian C. W. i Elmelunde; [b. •/2 1732; Rangstrid med Mag. Hammerich til Aarh. Frue K.].

KUM II, s. 305, 328 (»Conradus Ottonis Vechmannus«, 17 år gl.); Nygaards sedler: Børn i Tostrup, børn i Århus; DanKir bd. 16, s. 901, 902 (se nedenfor).

14. 28/3 1732 [Pr. p. Regentsen 13/6 22] Frederik Christophersen Nannestad*, f. Eidsberg i N. 21/10 93; (Bdr. t. Christian C. N. i Tjæreby-A.); F. C. Jensen N., Sp.; M. Karen Tønnesdtr. Unrov; St. pr. 12, Bacc. 15; C. 19/2 15, l.; Mag. 18; Dr. th. 29/11 42; tit. Prof. 13/1 47; ~ Aarh. Frue K. 6/8 33 Martha Elisabeth Jensdtr. Wissing, f. c. 11, † 25/10 34; F. J. W., Eier af Aarh. Mølle; M. Margrethe Meulengracht; u. B.; [11/5 1748, o. 21/7 Biskop i Trondhjem; 31/7 58 Biskop i Christiania; # som Jubellærer 9/12 73; † 11/8 74; gav Residents til Sognepræsten og 200 Rdl. til 2 Studenter fra Aarh. Sk.; Lærd Theol., men en haardnakket Modstander af den nyere Tid og dens Mænd. Yttrede høit og lydeligt om Pontoppidans Forklaring, at den fortjente, at brændes. Utrættelig og nidkjær i sine Embeder. Et stort Bibl. (Daae: Trondhj. Stiftshist.); hans Navn p. Kirkeklokken 1747; W. 2/106; N. 422; G. 1/542].

KUM II, s. 377, 390 (»Christianus Nannestad Norveg«, 18 år gl.); DanKir bd. 16, s. 631-32 (se nedenfor).

15. 19/6 1748 [Aarh. Frue K. 1/8 38] Dr. th. Christian Ludvigsen Pontoppidan, Søn af Nr. 10, f. 16/7 96; St. pr. 14; C. 19/10 16, l.; p. Cap. Horne, o. 6/6 19; r. Cap. Nykjøb.-S. 25/4 22; Sp. Torkildstrup-B. 2/9 26; Ebeltoft-D. 17/8 36; Pr. Ning hrd. 38, Hasle Hrd. 48; Dr. th. 52; 1 ~ 20 Margrethe Cathrine Andreasdtr. Vinterberg, f. Fred. 9/2 95, † Nykjøb. 9/10 23; (Sstr. t. Mikkel V. V. i Henne-L.); F. A. V., Bgmstr.; M. Margrethe Lange; u. B.; 2 ~ Nykjøb. 25/2 24 Anna Hansdtr. Flindt, f. Saxkjøb. 16/11 03, † 27/1 63; (Sstr. t. Henrik H. F. i Kippinge-B.); F. H. Bergeshagen F., Kbmd., siden Forst. v. Nykjøb. Hosp.; M. Margrethe Pedersdtr. Berth (Faster t. H. H. Berth, r. Cap i Rødby-R., Moster t. J. N. Vandel p. Feiø og t. Cecilie M. N. V. ~ J. B. B. Suhr i Utterslev); 3 S., 3 D.; see Ludvig T. C. P. i Hygum; Hans C. P. i Idestrup; J. H. Kampmann og J. L. Aagaard i Østbirk-Y.; [† 16/8 1765; W. 2/202; N. 466; bekostede 1727, med sin 2. Hustru, nyt Pulpitur i Torkildstrup K.; Portrait og Eptph. ss.].

KUM II, s. 387 (»Christianus Ludovici Pontoppidanus«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 356; Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 29u; L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 168, 362; PT 13:6 (1958), s. 81-82, 84-85 (Slægten Flindt); 16:2 (1974), s. 167, 168, 174, 175; DanKir bd. 16, s.928 (se nedenfor), bd. 8, s. 1142, 1143, 1144-45 (Torkilstrup kirke).

16. 29/11 1765 [Aarh. Frue K.-Aa. 24/11 64] Prof. th. Christian Michael Christiansen Rottbøl; [28/2 1766 Kbh. Trin. K.; see der].

17. 23/5 1766 [Idestrup 9/4 57] Peder Ephraim Pedersen Monrad* af Tømmerup, f. 26/5 12; St. pr. 30; Inform. f. de kgl. Pager 40; C. 11/6 43, n.; r. Cap. Frederiksborg.-H.-H. 21/5 43, o. 14/6; Sp. Nysted-H. 5/11 45; ~ Christine Dorthea Berg, f. 14/11 26, † Aarh. 22/1 03; (Sstr. t. Margrethe Elisabeth H. B. ~ H. C. N. Heining i Faareveile-D.); F. Hans Nielsen B., Pstmstr. og Controlleur i Helsing.; M. Sofie Christiane Bertelsdtr. (Bartholin); 2 S., 2 D.; see Frederik C. M. i Bregninge-S.; (P. E. Fischer t. Helsing. St. Mariæ K.-K.); [† 27/5 1793; W. 3/534; N. 396].

KUM II, s. 520 (»Petrus Ephraimus Monrad«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 867; HEB s. 213.

18. 31/8 1793 [Nykjøb.-L.-E. 10/12 83] Rasmus Jansen, f. Horsens, d. 25/11 46; F. Hans Pet. J., Parykmgr.; M. Karen Rasmusdtr. Stoumann; St. Hors. 66; anden Observator Kbh. 70; Alumnus p. Borchs Coll. 70–75; C. 27/4 74, h.; r. Cap. Holstebro-M. 26/10 75, o. 15/12; Sp. Flade-F.-G. 9/8 80; Pr. 83; 1 ~ Kbh. 26/4 76 Frederikke Petersen, d. 26/3 55, † 6/8 94; F. Christ. P., Hattemgr.; M. Mette Marie Gudmannsdtr.; 3 S., 11 D.; 2 ~ Draaby p. Mols 23/9 03 Christine Cramer, f. Aarh. 30/12 63, † Aalbg. 19/6 42; (Sstr. t. Hans Christian C. i Jyllinge-G.); F. Hans Christian C., Klokker v. Frue K., samt Regne- og Skrivemstr. i Aarh.; u. B.; see H. C. Cramer i Jyllinge-G.; C. F. Jansen i Torkildstrup-B.; A. L. Høeg i Ugilt-T.; B. Pontoppidan i Damsholte; H. P. Jansen i Saltum-H.; C. Fugl i Grenaa; [18/7 1806 Biskop i Aalbg.; R.* 28/1 10; C.* 28/10 17; † Aalbg. 26/6 27; N. 288; E. 1/770 og S. 1/930].

Borchs K. nr. 339; PT 1982, s. 87-88, 94-96 (Sletting).

19. 20/2 1807 [Aarh. Frue K. og Aa. 14/2 98] Niels Kirkmoe Bechmann af Byrum-V.-H., f. 26/1 53; St. Aalbg. 70; C. 11/12 76, l.; D. p. C. 77; 2 r. Cap. Aarh. Dk. 28/3 81; R. m. Stpr. 30/12 12; ~ 29/8 81 Karen Morland Barfoed af Vallensved, d. 7/5 64, † 29/10 40; [† 6/4 1816; W. 3/63; N. 49; E. 1/91 og S. 1/98].

20. 4/9 1816 [Aarh. Frue K. og Aa. 18/12 07] Frederik Carl Studsgaard af Aalbg. Bud. K., f. Lille-Nestved 65; St. Aalbg. 84; C. 27/4 92, h.*; r. Cap. Nykjøb.-S. 93, o. Kbh. 9/10; 2 r. Cap. Aarh. Dk. 24/4 98; R. m. Kbhs. Sp. 7/5 13; Stpr. 18/10 20; 1 ~ 26/9 65 Johanne Marie Kirstine Nahbek, f. 72, † 29/3 06; F. Consumtionsskriver (siden Jstrd. og Toldinsp.), Jacob R.; M. Anna Olrog; 7 S., 2 D.; 2 ~ Aarh. 30/1 07 Nicoline Mathilde Elisabeth Wulff, d. Kbh. Holm. K. 16/1 82, † 6/10 21; F. Christ. Fred. W., Commandeur, Indroulleringschef og Overlods; M. Kirstine Johansen; u. B.; 3 ~ 23 Margrethe Thomsen, f. 20/2 99, E. e. . . . Steen; F. Nic. T., Raadstuebetjent i Aarh.; M. Kirstine Estrup; 3 ~ 37 Ritmstr. Schoppe; [† 6/7 1829].

21. 18/9 1829 [Aarh. Frue K. og Aa. 29/3 26] Mogens Lindhard*, f. Gylling 25/9 69; F. Mathias Joh. L., Degn; M. Ellen Schjerbek; St. Hors. 89; C. 7/5 94, l.; Degn i Gylling 92; Sp. Liørslev-Ø. 6/10 97, o. 16/3 98; Pr. 02; Asfærg-F. 17/2 04; Østbirk-Y. 1/4 14; 1 ~ 16/7 97 Dorthea Sophie Sommer af Gosmer-H., f. 26/10 74, † 2/1 32; 7 S., 3 D.; 2 ~ 33 Sophie Cathrine Michelsen, f. 24/4 03, † Aarh. 6/6 67; F. Søren M., Kbmd. i Aarh.; M. Maren Stigsdtr. Mygind; 1 D.; see Mathias L. i Astrup-T.-H.; (J. Aagaard, o. Cat. t. Fred. Trin. K.); [† 13/8 1845; N. 347; E. 2/153 og S. 2/228; B. D. G. 1/185; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 16, s. 1325 (se nedenfor).

22. 3/11 1845 [Gjerlev-E. 1/1 39] Michael Henrik Ludvig Dahlerup; [24/6 1854 Ballerup-M.; see der].

23. 31/8 1854 [Mariager 27/10 47] Carl Vilhelm Boesen; [31/10 1832 Harridslev-A.; see der].

24. 13/1 1863 [Horsens 17/12 61] Emil Ferdinand Boesen, f. Kbh. 31/3 12; F. Jstrd. Johannes B. af Vigerslev-V.; M. Sophie Frederikke Hammerich; St. pr. 29; C. 21/4 34, l.; Lærer ved v. Westens Institut; r. Cap. Hors. 24/10 49, o. 19/12; R.* 26/5 67; ~ Kbh. Frue K. 1/5 50 Sophie Louise Caroline Holtermann, f. Hoff, Ørkedalen ved Trondhj., 4/6 15; F. Cpt. i Inf. Marcus Fred. H.; M. Vilh. Aug. Rohleder; 3 S.; [# 14/5 1877; boer i Kbh., † 14/5 81].

Strøm 3, s. 22.

25. 4/8 1877 [Bredsten 4/8 69], Hans Sørensen, f. Hulegd., Vangede, Gjentofte S., 4/3 31; F. S. Larsen, Gdeier; M. Ane Margr. Hansdtr.; St. Kbh. 53; C. 14/1 59, l.; Cap. p. p. Høie-Taastrup 5/8 59, o. 10/9; Roesk. Dk. 20/10 61 – 12/1 61; Timelærer v. Roesk. Cathedrsk. 12/11 66; ~ Kbh. 4/6 62 Johanne Bolette Frederikke Koch, f. Kbh. 29/3 38; F. Ernst Bernh. K., Skrædemester; M. Mar. Reg. Schwartz; (67) 2 S., 1 D.; Fik ved Afskeden fra Bredsten et smukt Album med mange Portraiter af Mænd og Kvinder.

———————————

 

 

Aarhuus.

No 22. Øverste Capellaner til Domkirken og, med Undtagelse af Nr. 2, Sognepræster til Veilby.

[Hasle Herred, Aarhuus Amt og Stift]

M. S. III; K. ; P.; Hertels Beskrivelse.
Anm. Tidligere havde de to Compastores holdt hver sin p. Cap.
———————————

1. 1636 [p. Cap.* 30] Svend Hansen Arrebo, tillige P. i Veilby 26, f. c. 97; St. 18; Hør. Aarh. 19; Cannik 16/9 45; ~ Helle Jensdtr., f. c. 01, † 80; [† 5/4 1658; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1619; gav 39 Prædikestolen til Veilby K.; hans og Hustrus Navne paa Kirkeklokken i Aarh. Domk. 1645; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 31 (»Sveno Iohan. Arboe«); KS 3:2 (1877-80), s. 752 (»Sueno Johannis Arboe Arhusiensis«); PT 5:6 (1909), s. 180; DanKir bd. 16, s. 625-26, 628, 690-92, 828, 899, 1477-78 (se nedenfor).

2. 1658 [2 r. Cap.* 11/9 40, var vist Cap. her allerede 1/5 38] Johan Hansen Lønborg*, f. Aarh. 3/1 07; St. Od. 29, Bacc. 34; Hør. Aarh. i 16 Aar; Cannik (38); 1 ~ 5/12 41 Christence Jensdtr., f. 24, † 7/11 67; 8 S., 8 D.; 2 ~ 14/2 69 Else Poulsdtr., der endnu levede 88; 2 ~ Christen Knudsen Voudren Lind, og † 17/10 93; see Hans J. L. i Fruering-V.; J. L. Harlev her; [† 11/6 1681; dømtes 9/7 51 paa Rettertinget at betale en Gæld paa 10 Sldlr., men fritoges for Renter, da disse ikke udtrykkeligt var nævnt i Gældsbrevet; Lgst.].

KUM I, s. 95, 123 (» Iohannes Iohannis Løngborgius Cimber«); KS 6:2 (1936-38), s. 459-60; Kbg. Fruering (1687-1707), s. 10, opsl. 8 (enken som fadder); DanKir bd. 16, s. 769, 911 (se nedenfor).

3. 1681 [2 r. Cap.* 5/10 70, o. 23/12] Melchior Jørgensen Sommerfeld, tillige p. Cap. Veilby 2/7 84, f. Aarh. c. 40; F. J. S., Bgmstr.; Rtr. Aarh. (68); Bacc. i Kbh. 68; 1 ~ . . . . Borchgrevinck af Hornslet; 2 ~ Anna Margrethe Nielsdtr. Krog af Veilby i J., f. Aarh., b. Grundfør 6/3 17; 4 B.; see Niels Krog M. S. i Alling-T.; O. Villadsen i Grundfør-S.; [b. 5/3 1710; lod forfærdige en Messehagel til K.].

KUM II, s. 4 (»Melchior Sommerfeld, scholæ Aarhusiensis collega«); P-Aarh. f. 50b, opsl. 54; »see Jørgen M. S. i Kolind-E.« udgår; DanKir bd. 16, s. 526-27 (se nedenfor).

4. 12/4 1710 [2 r. Cap.* 17/11 83, o. 16/5 84] Jens Lauritsen Harlev af Harlev-F., f. 21/6 55; St. Aarh. 73; C. 75; Inf. hos sin Bdr. i Harlev indtil 80; tillige Medhjelper for Mag. N. Krog og succ. P. t. Veilby 2/7 84; ~ 30/7 84 Mette Johansdtr. Lønborg, en Datter af Nr. 2, b. 10/11 25; 1 S., 1 D., der begge døde smaa; [† 6/9 1716; hans Enke skænkede 1719 en Lysekrone til K.; Gravflis].

KUM II, s. 40 (»Ianus Laurentii Harlovius«); P-Aarh. f. 56a, opsl. 59; PT 5:6 (1909), s. 166 (biografi); DanKir bd. 16, s. 604-05, 835, 920 (se nedenfor).

5. 20/11 1716 [Skp. . .] Mag. Laurits Bartholin, f. i Fyen af Bondestand 1/6 76; St. Od. 97; Mag. 12; ~ Else Cathrine Mikkelsdtr. Lønborg; F. M. Nielsen, Amtsforv. i Aarh.; 3 S., 1 D.; 2 ~ H. N. Hammer i Helsinge-V.; see Jens L. B. i Helsinge-V.; [b. 12/7 1724].

KUM II, s. 226 (»Laurentius Bartoli«).

6. 5/8 1724, o. 22/9, Johan Hansen Lønborg af Fruering-V., f. 26/9 91; St. Hors. 12; 1 ~ 25/1 25 Anna Rasmusdtr. Rodenburg, f. 26/9 91 el. 2/11 90, † 12/6 38; F. R. Jacobsen, Kbmd. i Horsens; M. Maren Christensdtr.; 1 S., 5 D.; 2 ~ 25/7 39 Margrethe Jensdtr. Sommerfeld, † 27/5 52; (Halvsstr. t. Jørgen M. S. i Kolind-E.); F. J. Jørgensen S. i Aarh.; M. Maren Jensdtr. Veggerslev; u. B.; see J. H. Paludan i Thorslunde-I.; H. J. Paludan i Kallundborg; J. T. Meldal i Ø. Tørslev; R. B. N. Løvenschild i Dannemarre-T.; [† 19/2 1753].

KUM II, s. 366 (»Ioannes Ioannides Lønborg«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 189 og 461; Gejstl. sk. i Århus amt, Hasle hrd. nr. 4; PT 5:5 (1908), s. 266; DanKir bd. 16, s. 920 (se nedenfor).

7. 6/4 1753 [2 r. Cap.* 14/5 25] Hans Andersen Bondo af Dalbyneder-R.-S., f. Vibg. c. 81; St. pr. 00, Bacc. s. A.; Aman. i Vibg.; ~ Margrethe Ida Nielsdtr. Hildebrandt, b. Aarh. 9/5 66; (Sstr. t. Conrad N. H. i Nors-T. og t. Eleonore N. H. ~ H. C. O. Sadolin i Strandby-B. M.); F. N. Eriksen, Læge; M. Margr. Conradsdtr. Hildebrandt, en Dtr. af Superintendent C. H. i Celle i Nedersaxen; 1 S., 1 D., der døde før Forældrene; [† 22/12 1754, b. 21/3 55].

KUM II, s. 252, 254 (»Iohannes Andreæ Bondo«, 19 år gl.); Nygaards sedler: Børn, begr., testamente, hustrus begr.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Hasle hrd. nr. 23, i Randers amt, Onsild hrd. nr. 32; Priv. Pers.ark. ved LAV, Bondo; DanKir bd. 16, s. 901-02, 910 (se nedenfor).

8. 9/5 1755 [2 r. Cap.* 1/6 53] Thomas Andresen Møller; [19/3 1762 Egebjerg; see St. Hedinge].

9. 19/3 1762 [2 r. Cap.* 9/5 55] Bagge Hansen Eilertz af Ringkjøb.-R., f. 26/2 13; St. Ribe 34; C. 46; Miss. i Varanger 24/2 49; r. Cap. Vardø o.s.v., Trondhj. St., . . ; ~ 10/12 55 Eleonora Marie Hildebrandt, f. c. 30, † 27/2 73; 1 S., 4 D.; see J. F. Henckel i Tranebjerg; C. Schytte i Klovborg-T.-G.; [† 22/8 1767; eiegod, from, men svagelig; blev formedelst foregiven Overhørighed mod Foresatte suspenderet og imponeret p. Cap., cfr. Hertel 2/435].

KUM II, s. 553 (»Baggo Eilertz«, 21 år gl.).

10. 18/12 1767 [2 r. Cap.* 19/3 62] Peder Lassen Møller, f. Vibg. 26/12 28; F. L. Jacobsen Væver, Handskemager; M. Elisabeth Christensdtr. Post; St. Vibg. 48; C. 1/8 53; Sommerpræd. Chrbg. Slotsk. 53; ~ 16/4 61? Anna Christine Sandgaard, f. c. 29, † 27/1 94; F. kgl. Teltmager; 2 S., 4 D.; [† 2/12 1797].

KUM III, s. 83 (»Petrus Møller«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1149.

11. 27/4 1798 [Ørslev-S. 20/3 89] Christian Vest Hertel; [11/5 1811 Ø. Tørslev; see der].

Nedlagt efter Rescr. 26/8 1803; Veilby et Pastorat for sig.

———————————

 

 

Aarhuus.

No 23. Nederste (fra 1811 Ene-) Capellaner ved Domkirken .

[Hasle Herred, Aarhuus Amt og Stift]

M. S. III; K. ; P.; Hertel.
———————————

1. 1636 [Lønborg-E. c. 26; forjaget af Fjenderne 29] Peder Iversen Hemmeth; [1639 Albæk-V.; see der].

2. 11/9 1640, var vist Cap. her allerede 1/5 38 [Hør. Aarh. c. 24] Hans Hansen Lønborg; [1658 1 r. Cap.*; see der].

3. o. 17/7 1657. Christen Berntsen Wiborg, tillige Sp. i Vejlby; St. Vibg. 41; [† 1670].

KUM I, s. 165 (»Christiernus Bernhardi«); Sixhøj nr. 106; P-Aarh. f. 17a, opsl. 19; f. 32a, opsl. 34; EM IX, s. 62.

4. 5/10 1670, o. 23/12, Melchior Jørgensen Sommerfeld; [17/11 1681 1 r. Cap.*; see der].

5. 1681 [p. Cap. hos Lønborg 23/4 78, o. 20/9] Laurits Nielsen Dahl el. Dal, f. Sæby, Vensyssel; St. Helsing. 66, Bacc. 76; Hør. og Crtr. Aarh. (76); [forflyttet el. † 1683].

KUM I, s. 337 (»Laurentius Nicolai Dallius Sæbuensis«), II, s. 70 (»Laurentius Nicolai Dal«); P-Aarh. f. 54a, opsl. 57.

6. 17/11 1683, o. 16/5 84, Jens Lauritsen Harlev; [12/4 1710 1 r. Cap.*; see der].

7. 12/4 1710, o. 28/5, Peder Jensen Schou, f. c. 80; St. Rand 98, Bacc. 99; [b. 6/3 1717].

KUM II, s. 240, 246 (»Petrus Iani Schovius«); DanKir bd. 16, s. 508, 909 (se nedenfor).

8. 18/6 1717 [r. Cap. Bjerregrav-Aa.-T. 10] Hans Jacob Bloch, f. c. 90; St. Aarh. 06; vistnok p. Cap. Romedal, Aggersh. St., 09; ~ Gjentofte 29/6 17 Johanne Christiansdtr., Aarh. 16/6 49; 2 S., 3 D.; see Christian Ludv. B. i Fruering-V.; [b. 13/4 1725; Gravflis].

KUM II, s. 313 (»Iohannes Iacobus Bloch«, 16 år gl.); Nygaards sedler: Børn, begr., enken; NST 21 (1968) s. 310; DanKir bd. 16, s. 836, 907 (se nedenfor).

9. 14/5 1725, o. 25/6 [Aman. Vibg.] Hans Bondo; [6/4 1753 1 r. Cap.*; see der ].

10. 1/6 1753 [Borum-L. 14/7 47, o. 18/8] Thomas Andresen Møller; [9/5 1755 1 r. Cap.*; see St. Hedinge].

11. 9/5 1755 [r. Cap. Vardø og Makur, Trondhj. St.] Bagge Hansen Eilertz; [19/3 1762 1 r. Cap.*; see der].

12. 19/3 1762. Peder Lassen Møller; [18/12 1767 1 r. Cap.*; see der].

13. 18/12 1767. Hans Michael Seehuus; [28/3 1781 Saxild-N.; see der].

14. 28/3 1781 [D. p. C. 77] Niels Kirkmoe Bechmann; [16/2 1798 Aarh. Frue K. og Aa.; see Aarh. Dk.].

15. 24/4 1798 [r. Cap. Nykjøb.-S. 93] Frederik Carl Studsgaard; [18/12 1807 Aarh. Frue K. og Aa.; see Aarh. Dk.].

16. 27/5 1808 [r. Cap. Kjøbelev-V. 20/7 01] Prof. Jens Henrik Larsen; tit. Prof. 14/4 13; [5/7 1815 Slangerup-U.; see Holbæk-M.].

17. 24/1 1816, o. 22/3, Eggert Christopher Bryggemann; [1/12 1830 Skjelby-Gj.; see der].

18. 2/3 1831 [Cat. Randers 14/2 23] Laurits Peter Winding Grüner; [23/4 1839 Rudkjøb.-S.; see Roesk. Dk. r. Cap.].

19. 13/7 1839 [Cat. Aarh. 6/9 33, o. 6/11] Holger Lorents Basse Fønss; [23/12 1849 Middelfart-K.; see Veilby i F.].

20. 2/3 1850. Troels Frederik Plum Smith; [9/6 1861 Svendbg. Frue K.; see der].

21. 30/8 1861 [r. Cap. Vibg. Dk.-A.-T. 24/9 55, o. 7/11, # 26/3 79] Andreas Ferdinand Schjødte, f. Kbh. 26/3 16; (Bdr. t. Jørgen Carl S. i St. og L. Fuglede, t. Jens Georg S. i Ørslevkloster-Ø. og t. Caroline Margrethe S. ~ C. S. Nyegaard i Blidstrup); F. Laurits S., Oberstlieut., Urtekmr.; M. Diderikke Louise Bech af Vallekilde-H.; St. Kbh. Bgdsk. 33; C. 3/5 38, h. og 5/2 41, l.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 25/10 43 – 25/10 45; O.; [E. S. 3/55].

Borchs K. nr. 601; Elvius s. 30.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1968-72. Århus Domkirke: Bygning, s. 60-175, Inventar, s. 479-996; Kirkegårde i Århus, s. 1318-1328 (udg. 1976), Vejlby Kirke, s. 1453-1491 (udg. 1976).
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1286. Veilby,

Hasle Herred, Aarhuus Amt og Stift.

K. 4/263; Kbg. 1758.
Anm. Hørte først til Rectoratet i Aarh.; siden til det øverste Capellanie ved Domkirken, undtagen fra 1658 til 1685, da det igjen var forenet med Rectoratet. Fra 1857 er Præsten, som boer i Aarh. tillige Præst ved Sindsyge-Anstalten for Nørre-Jydland.
———————————

1a. (1547). Mag. Laurits Bartholin; [1550 Aarhus Frue K.; see der].

1b. 15 . . Peder Vittisen Wind; [† 15/9 1562].

DanKir bd. 16, s. 821 (Århus Domk.).

1c. (1574). Mag. Laurits Nielsen; [c. 1576 Aarh. St. Olai K.; see der].

———————————

1d. c. 1615(?) Jens Jacobsen Krog, f. 80; St. i Kbh. (99); St. i Rostock 03, i Wittenberg og Jena s. A.; Mag. Kbh. 9/12 04; Rtr. Aarh.; Lector Aarh. (20); ~ c. 09 Maren Lauritsdtr. Bording, f. c. 83, † 53; F. Lect. L. Pedersen B., M. Maren Pedersdtr.; 4 S., 5 D.; [† 10/2 1629; Lgst. og Begr. i Aarh. Dk.].

F-P s. 163; Helk I, s. 285; KS 3:2 (1877-80), s. 759; DanKir bd. 16, s. 827, 909-10 (Århus Domk.).
———————————

1 (e). 1/5 1658. Mag. Niels Nielsen Krog*, tillige Rtr. og Sp. i Aaby-H., f. Berg, Svinesund, Nedre Borgesyssel Provstie, 31/12 15; F. N. K., Pr. og Sp.; M. Anna Olesdtr.; St. Roesk. 35; D. p. C. 35; Hør. Aarh. 39; Crtr. ss. 41; Mag. Kbh. 1/6 s. A.; Rtr. ss. 16/1 47; 1 ~ Cecilie Pederstr. Blichfeldt af Værum-Ø., f. c. 25, † 22/3 61; 8 B.; 2 ~ c. 68 Gjertrud Nielsdtr. Lyngbye af Lyngby-A., f. c. 17, E. e. 1) Jacob Jensen Wedel, 2) Christen Jensen, Bgmstr. i Aarh., og † Hors. 20/7 97; u. B.; see Niels N. K. i Skive-R.; Peder N. K. i Besser-O.; M. J. Sommerfeldt i Aarh. Dk. 1 r. Cap.; [† 12/8 1685. Meget lærd; hans studium privatissimum var Physica og Medicina. Regnede sin Herkomst fra Tostig Jarls Søn, Ketil Krok (Daae 130); 1. Hustrus Lgst. i Aarh. Dk.; G. 2/2 329].

KUM I, s. 129, 167 (»Nicolaus Krogius«); FAaW, s. 42; DanKir bd. 16, s. 828, 900 (Århus Domk.).
———————————

2. 11/10 1811 [Cap. p. l. Aalbg. Frue K. 1/6 98, o. 18/7] Christian Michael Aspach af Aalbg. Hosp. K., f. Aalbg. 1/10 62; St. Aalbg. 82; C. 16/7 94, h.; Cat. Kbh. Holmens K. 95; ~ 22/10 00 Anna Juul Cortsen Clausen, f. 78, † 13; F. Nicolai C. af Aalbg. Frue K.-T., p. Cap hos sin Fader; M. Marie Dorthea Cortsen af Thisted-T.; u. B.; [# 17/7 1840; † •/2 47].

FWDP, nr. 12b,(11); Nygaards sedler: hustrus dåb, hustrus forældre, do. 1787, hustrus moders ophav.

3. 25/10 1840, o. 23/11 [3. Cat. Kbh. Holmens K. 23/4 39] Johan Frederik Topsøe; [19/3 1846 Hirschholm; see der].

4. 5/6 1846, o. 12/8, Niels Johan Wagtmann; [24/9 1855 Astrup-T.-H.; see der].

5. 14/12 1855 [Cat. Skjelskør 5/7 50, o. 11/9] Otto Marsviin Laurberg, f. Rand. 10/9 15; F. Peter L., Godsforv. p. Benzon; M. Eva Elisab. Thuesen; St. Rand. 34; C. 1/2 41, *l.; Institutbest. i Rand. . . ; ~ 3/10 50 Amalie Ahnfeldt, f. 23/8 21, levede 68 i Kbh.; F. Kgrd. Joh. Henr. A. i Aarh.; M. Ane Thuesen; u. B.; Pleiesøn Niels Schou Laurberg, stud. th.; [† 30/9 1864].

6. 20/1 1865 [Hyrup, Flensbg. Pr., 12/4 59; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Carl Emil Borch, tillige P. v. Sindsygeanstalten v. Aarh. 29/4 65; [27/3 1877 Skjørpinge-F.; see der].

7. 11/6 1877 [Vorbasse-G. 2/9 1874] Otto Herman Jensen; see Karleby-H.-Ø. Cap. p. l.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1976. Vejlby Kirke, s. 1453-1491.