Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1358. Vorbasse og til 9/10 1810 Grene, fra den Tid Heinsvig.

Slaugs Herred, Ribe Amt og Stift.

L. S.*; K. 4/160; R. M. 18/6 1766; M. S. III.; D. S. 3/334; Kbg. Vorbasse 1755, Heinsvig 1692.
Anm. Grene blev Annex til Grindsted, hvis Annex Heinsvig tidligere havde været. Fra 18/4 1822 til 12/10 1832 var Vorbasse forenet med Verst-B. og Heinsvig med Grindsted-G. I Almstok og Fitting i Vorbasse Sogn have tidligere været Kirker.
———————————

1. 1536. Iver Meier (Mair); [† 1551].

2. 1551. Svend Ostersen (Osteri ell. Ostenii); [† c. 1555 (1560?); Indberetningen til Resen kalder ham Severinus].

3. c. 1560 [Anst-G. (45)] Iver Madsen af Anst-G.; [† c. 1561; urolig; havde i Anst 45 en Strid med Else Pallesdtr. om nogle Hug, han havde tilføiet hende; boede 46 i Gamst, og laa da i Proces med nogle Bønder om en Eng; slog siden i sit „Ølsmaal“ (Ruus) en uskyldig „Stavkarl“ (Stodder) ihjel og blev fradømt Kaldet (55); dog bevilgedes ham et andet Embede; 7/1 1560: »Denne Brevviser, Hr. Ifuer Matzen, har berettet, at han af Vaade har ihjelslaaet en Karl og derfor er dømt fra sit Præsteembede; han blev da enig med sin Kapellan om, at denne skulde forestaa hans Sogne, Anst og Giesten, indtil Sagen var forbi, men saa lade ham faa dem igjen, hvilket denne ogsaa lovede. Han har dernæst været for de højlærde ved Universitetet og for alle Superintendenterne og er bleven erklæret fri for dette Manddrab og tildømt sit Præsteembede igjen, men da han kom hjem, havde M. Hans Thagessen [= Biskop Tausen] undt Kapellanen Sognene. Det befales derfor M. Hans strax at lade Hr. Ifuer faa Sognene igjen«].

KS 2:3 (1864-66), s. 335; 6:2 (1936-38), s. 461; KB bd. 2 (1556-60) s. 356.

4. 1561. Niels Pedersen Refsinghoved (Nicolaus Reffingi), fra Revsing i Gesten S.; see Etm.; [† 1595; 2/12 72 tilsendte Kongen Biskop Laugesen 4 Klager fra Sognemændene i Vorbasse og Grene over hr. Niels, der ikke har kunnet fralægge sig offentlig Sigtelse for at være en vitterlig Horkarl, ligesom han har forsømt sin Kirketjeneste].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; Brus s. 21-22 (se nedenfor).

5. (1593**). Søren Grummesen Gjørding, vistnok af S. Gjørding-V.; ~ ca. 93 F. D. Marine Nielsdtr.; [relegatus (afsat) 1594; 11/8 93 udkom kglt. Brev, at Præsten havde klaget, at en Person, som han til sin Capellan, sig til Hjelp og Bistand i sin Alderdom, har kaldet, skal sig meget uskikkelig og utilbørlig forholde og handle med ham, saa han forkommer og modvilligen fordøier, hvis Gods og Næring han har, og han dertil for adskillig hans utilbørlige Levned og Handel er Vold oversvoren, hvorfor han begærede, at maatte blive kvit for samme Person o.s.v.].

6. 1594**. Christian Stephansen Werst af Verst-B.; [† 1629].

Hegelund I s. 287, II s. 178; KS 5:2 (1903-05), s. 558; 2:6 (1872-73), s. 549.

7. o. 26/8 1629. Johan Lauritsen Høllund (Nøllund?); maaskee St. Kbh. 26; [† 1631].

KUM I, s. 79 (»Iohan. Lavr. Rognes. Hallandus«).

8. o. 5/3 1632 [Rtr. Ringkjøb. . . ] Peder Christensen Marebæk (Marebachius); Hør. Ribe (før han blev Stud.) c. 27; St. Ribe 30; Pr. (61); ~ Dorthe Christensdtr.; 1 S., 5 D.; see Etm.; [† 1663; han havde ikke studeret ved Universitetet, hvilket ved Fordn. af 1629 var blevet fordret, men dog taget Attestats der; fik dog, fordi Kaldet var saa ringe, „saa man ikke letteligt kunde faae nogen Anden dertil“, den nødvendige Tilladelse 11/2 32; 1633 klager Marebæk over Præstegårdens slette Tilstand, og Biskop Jersin giver ham Medhold: „Vorbasse og Grene er et meget ringe Kald i den skarpeste Egn af hele Stiftet. I Sognet er adskillige Steder fordærvet af Sand, hvorved hans Tiende forringes, så at Præsten ikke uden største Besvær kan få sit Underhold”; han indsendte i 1648 en Klage, at han boede i den bareste Hedeegn, hans Sogne var fordærvet af Sandknog og Vandløb, han havde ingen annexgård og han var i stor gæld, i Krigen havde han lidt stor Skade og var udplyndret 23 Gange. 1661 fik han en kgl. Tilladelse til „for sin store Armods Skyld” at måtte lade sætte „Bækken for Kirkedørene i København”; Han har udgivet en rimkrønike på 101 vers om de danske konger; Pg. br. 59].

KUM I, s. 100 (»Petrus Christiani f. Marbacchius«); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 238; Brus s. 23, 31 (se nedenfor).

9. E. f. B. 17/3 1662**. Hans Henriksen Koch, f. Kbh.; vist St. Malmø 57; ~ F. D. Sidsel Pedersdtr. Marebæk, Skifte 10/3 02; 4 S., 3 D.; see J. J. Bang her; [afstod Kaldet 1695; † 1709; Pg. br. 71; Bymændene klagede 18/6 67, at han havde taget deres Heste ind, naar de vare i hans Toft o.s.v. En anden Mand klagede, at Præsten havde slaget hans Kone, forfulgt ham selv med en Bøsse; men Præsten sagde, at Manden kom i hans Gaard med en Øxe; derpaa begyndte de med saadan Skælden og Raaben, at Provsten maatte gaae ud af Kirken og byde Manden, at klage til Tinge o.s.v. Efter Visitatsen 22/9 68 klagede en Mand, at Præsten 2–3 Gange havde viist ham fra Skrifte. Præsten meldte Aarsagen, at denne Niels Clemensen i et Værtskab havde overfaldet ham, grebet ham i Haaret, skjældt ham for en Kjæltring og med al sin Flid gjort Molest, naar han skriftede Andre. 31/7 72 kom alle Vorbasse Mænd til Provsten, klagede over Præsten, at han havde overfaldet dem paa Marken, da de høstede Korn, givet sig i Slagsmaal med dem, slaget nogle blaa og blodige og skudt efter dem med en Bøsse, saa de maatte alle undløbe. Hvad Enden blev meldes ikke (see D. S. 3/339)].

KUM I, s. 267 (»Johannes Coccius Hafniensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Jerlev og Slavs hrd. nr. 87; Brus s. 23, 31-33 (se nedenfor); Nygaards sedler: Afståelse.

10. 6/12 1684** [Hør. Ribe 80] Niels Christensen Gjørding; boede i Grene; [kvitterede 1687 baade Kaldet og Bruden (Præstens Dtr.); 7/3 91 r. Cap. Mariager o.s.v.; see der].

11. 14/7 1695**, o. 17/1 96, Jørgen Jørgensen Bang af Sandager-H.; St. Od. 87; ~ Mariche Hansdtr. Koch, f. her, † Kold. 36; hun kjørte selv Ploven og vogtede sine Høveder; var undertiden 2 à 3 Dage borte om Føde til sig og sit Huus; 4 S., 2 D.; (see Jørgen A. N. B. i Korsør-T.; J. Grundtvig i Udby-Ø.); [† 1720].

KUM II, s. 152 (»Georgius Bangius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Jerlev og Slavs hrd. nr. 93; Brus s. 38 (se nedenfor).

12. 8/7 1720 [Skp. 10] Rasmus Pedersen Nørring af Dalby-T., f. 2/4 76; St. Hlh. 97, Bacc. 00; C. 27/7 03, h.; ~ 1/5 21 Dorthe Andersdtr., † Hors.; F. Feldbereder i Grene; u. B.; [† 28/5 1721].

KUM II, s. 230, 253 (»Erasmus Petri Nørring«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Jerlev og Slavs hrd. nr. 93; Brus s. 38 (se nedenfor).

13. 23/7 1721 [Hør. Kold. 18/7 16] Jørgen Jensen Crone (Cronius), f. 8/7 88; F. J. Nielsen C., Rdmdm i Kold.; M. Anne Jørgensdtr. Junghans; St. Kold. 08, Bacc. 09; Sklrr. v. d. danske Sk. i Fred. 11; Degn i Skanderup . . . ; C. 15/6 19, l.; ~ Kold. 5/2 11 Sidsel Terkildsdtr., d. Kold. 15/7 83, b. ss. 7/7 54 „udi største Armod og Usselhed”; F. Terchel Hansen, Handskemager i Kold.; M. Anna Madsdtr.; 3 S., 1 D.; [† 1735].

KUM II, s. 333, 337 (»Georgius Iani Chronius«, 20 år gl.); KoldStud s. 98-99.

14. 17/6 1735, o. 30/9, Andreas Werlin; [5/7 1743 Ø. Egesborg; see der].

15. 5/7 1743 [Fp. 1/5 41, o. 10/5] Mag. Hans Vilhelm Jensen Kaalund af Jersi-S., d. 8/7 08; St. pr. 27, Bacc. 28; C. 30, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 32–34; udenlands 35–37; Mag. . . . ; ~ Kbh. Nic. K. 25/2 48 Alexandrine Tissing, f. c. 21, b. 21/12 65; [dømt fra Embedet 28/7 45 som udlagt (til Barnefader) af Anna Clara Tønnesdtr. i Lintrup; levede siden i Kbh. af Tiggervers; † 28/6 67. Efter Sagnet skal han have opfundet en særegen Industrigreen, nemlig ved sine poetiske Petitioner at have sat Folk i 2 fulde Aar i Contribution til sin Kones Begravelse; (Frost 82); W. 3/409; N. 301].

KUM II, s. 486, 494 (»Iohannes Wilhelmus Kaalund«, 19 år gl.); Borchs K. nr. 193.

16. 22/4 1745, o. 30/6, Marcus Nexøe, f. ved Nexø af Bønder 12; St. Kbh. 37; Lærer ved Waisenhuset i 2 Aar; Cat. Drammen 41–44; C. 25/4 45, h.; ~ sin Tjenestepige Annike Hansdtr.; levede endnu i V. C. Müllers Tid; † Skodborg . . . ; 3 B.; [† 1755; han var en alvorlig og prøvet mand, som der aldrig hørtes klager over. Han var herrnhutisk præget; en af hans efterfølgere betegnede ham som „ret en Herrens Præst, som med Berømmelse forestod baade Guds Huus og sit eget”].

KUM II, s. 581 (»Marcus Nexøe«, 24 år gl.); Brus s. 38 (se nedenfor).

17. 11/4 1755, o. 11/7 [Lærer ved Waisenhuset 53] Jochum Ewald; indrettede i 55 en Kirkebog for Vorbasse-Grene, efter at en ældre Kirkebog var brændt „ved en ulykkelig Ildsvåde”; [4/5 1764 Hviding; see der].

18. 8/9 1764, o. Vibg. 1/11, Niels Cortsen Bisted; [16/7 1777 Greis-S.; see der].

19. 26/11 1777 [Frøslev-M. 17/9 72; susp. 75] Frederik Lorenzen; [24/8 1784 Diaconus ved Mariæ K. i Haderslev; see Rødding-S.].

20. 10/9 1784 [Kind, Bergens Stift, 22/8 81] Ferdinand Ulrik Frederik Carlsen Treu; [27/3 1789 Hodde-T.; see der].

21. 29/5 1789, o. 16/9, Peter Frederik Mohr; [3/10 1794 Reisby; see der].

(3/10 – 15/12 1794. H. C. Busch; see Bogø)

22. 15/12 1794 [Bogø 5/2 90] Wulf Christopher Müller, f. Kbh. 3/9 43; F. Jon Madsen M., Bgr. i Kbh.; M. Cathrine Tronier; St. Fdbg. 59; C. 2/3 63, n.; r. Cap. Pedersborg-K. 2/11 75, o. 3/11; Sp. Aggersø-O. 2/7 83; Pr. o. Jerlev-Slaugs HH. 99; 1 ~ 76 Else Cathrine Henriksdtr. Hansteen af Tjustrup-H., f. 39, † Pedersbg. 28/10 79; u. B.; 2 ~ Tjustrup 24/10 80 Inger Marie Berg, f. Trondhj. c. 58, † Vorbasse 21/12 25; F. John B., Kbmd.; M. Maren Birg. . . . ; 3 S., 9 D.; [† 25/10 1802; roses for sin mageløse Messen; fik 1000 Rdl. i Bytte af Busch].

E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 5372; VejAar 1909, s. 126; PT 6:4 (1913), s. 3.

23. 7/1 1803 [Venø 3/7 01] Hans Wandall; i hans Tid fandt Omannekteringen med Heinsvig sted; [20/8 1810 Uggerslev-H.; see Gudbjerg].

24. 17/1 1811, o. Aalbg. 2/7 [Overlærer Aalbg. 06] Dr. phil. Peter Nicolai Frost; [8/9 1814 Ringkjøb.-R.; see Ribe Dk.].

24b. 7/7 1815, o. 31/8, Claus Nicolai Vilstrup; [2/6 1819 Borris-F.; see der].

25. 27/10 1819 [Cat. Bogense 11/6 13] Lars Frederik From; [17/9 1822 Verst-B.; see Norup].

———————————

26. 12/10 1832, o. 4/12, Peter Koefoed; [8/6 1836 Sulsted-A.; see Klim-T.-V.].

27. 20/9 1836, o. 7/10 [c. Adj. Nybg. •/2 33] Hans Nicolai Langballe; [21/9 1844 Tønning-T.; see der].

28. 6/12 1844, o. 14/2 45, Hans Billeschou Jansen Cramer; [26/5 1850 Stavning; see der].

29. 2/8 1850, o. 18/9, Peter Christian Andersen Dybdal; [9/5 1856 Sennels; see der].

30. 18/7 1856 [p. Cap. Ørum-G. 12/9 42, o. 18/4] Johan Frederik Wesenberg; [29/1 1864 Harte-B.; see der].

31. 8/4 1864, o. 8/6 [Institutbest. i Lyngby 52] Johan Peter Lund af Feiø, f. Vibg. 22/9 19; St. Vdbg. 36; C. 23/1 45, n.; ~ 27/8 52 Marie Hermandine Mariager, f. Kbh. 25/7 26, † 14/3 68; F. Niels Carl M., Portcontr. i Kbh.; M. Else Marg. Schebel el. Schæbel; 6 S., 2 D.; [10/6 1874 V. Vedsted].

32. 2/9 1874. Otto Herman Jensen; [11/6 1877 Veilby i J.; see Karleby-H.-Ø. Cap. p. l.]

33. 13/8 1877 [Cap. p. p. Houlbjerg-G. 9/3 66, o. 23/3] Johan Georg Korn, f. Kbh. 12/6 36; F. Christ. Gottlieb K., Fuldm. i Rentekammeret; M. Ane Tobine Bøtcher; St. v. W. 55; C. 20/1 62, h2.; ~ 28/7 69 Helga Magdalene Jensen af Houlbjerg-G., f. Skjolde 15/10 39; (78) 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1991-94. Vorbasse Kirke, s. 2296-2324, Grene Kirke, s. 2271-2282, Grene Gamle Kirke, s. 2283-2291.
Brus, Johannes: Om Grene sogn, forfattet ca. 1959, udg. af Axel Bach Nielsen Billund, 1972. Præsterne i Vorbasse-Grene, s. 21-22, 30-33, 38-39, 48-50.