Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 515. Hviding,

Hviding Herred, Tønder Amt, Ribe Stift.

K. 2/441; Rh. 502; R. M. 30/12 1765; M. S. III.; Lkm. 6/47; Kbg. 1648 (÷ 1707–48).
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1 (a). 15 . . Christian Nielsen; [† 1566; siges død af Skræk for et Spøgelse paa Lundsmark].

1b. 1566. Christen Jensen; see Etm.; [† 24/3 1573].

Hegelund I s. 88, II s. 57.

2. 1573. Jens Jensen; maaskee St. Rostock 69; 1 ~ Mette Jacobsdtr. af Skjærbæk, † 5/10 76 i Barselseng; 2 ~ (84) . . . ; [var her endnu 1619].

Hegelund I s. 116, 162, II s. 73; KS 2:6 (1872-73), s. 551.

3. 162 . Thomas Christensen Høst af Lunde-Ou.; St. i Kbh. (06); ~ . . . . Hansdtr. Outzen, E. e. Anders Nielsen, Herredsfoged i Hviding († 20, far til Etm.s Svigerfader); F. H. Hansen O. d.y. i Roost; M. Maren Hansdtr.; 1 S., 1 D.; [# 1647; † 1661; led stor Skade ved Vandfloden 34; indstævnede 7/9 1647 hr. Jens i Brøns for at han imod Forbud havde viet hans Capellan Thomas Henriksen »med hans Stedsøns i Haffrvad, hans Datter«].

F-P s. 218 (»Thomas Christierni Oporinus«); Hegelund I s. 556, II s. 295; Ribe-LM 1635-1664, opsl. 99 (7/9 1647); E. Brejls skifteuddr.: Varde byfoged nr. 25 (barnløs søsters skifte); SdjyAarb 1941, s. 82-83, 1982 s. 91 (Outzen i Roost).

4. E. f. B. 15/5 1647. Thomas Henriksen Weile (Wedel), f. Veile 16; St. Kjøge 38; ~ c. •/8 47 Karen Hansdtr. fra Havervadgd., Brøns S., f. c. 20; (Sstr. t. Margrethe H. H. ~ S. P. Hegelund i Skjærbæk, t. Anne(?) H. H. ~ H. Rasmussen i Visby og t. Anna H. H. ~ P. S. Wedel i Reisby og t. Maren H. H., M. t. N. N. Astrup i Roager); F. H. Andersen, Herredsfgd.; M. Mette Jesperdtr.; 5 S., 1 D.; see J. T. Hvidding i Deibjerg-H.; A. T. Hvidding i Fol; Etm.; [† 8/4 1686; meget fattig; Eptph.].

KUM I, s. 148 (»Thomas Henrici Welleius Cimber«); RSGE s. 120 (»Thomas Henrici Cimbro-Velleius«); PT 14:2 (1960) s. 101, 1984, s. 120; DanKir bd. 21, s. 1148 (se nedenfor).

5. 10/12 1672*, o. •/10 80**, F. S. Hans Thomsen Weile (Wedel), f. 23/7 51; St. Ribe 69; ~ 82 Anna Christine Thorsen af Hellevad-E., f. 60, b. 27/3 32; 3 S., 3 D.; see Etm.; Thomas H. Wellejus i S. Omme-H.; [† 7/12 1706; Eptph.].

KUM II, s. 16 (»Iohannes Thomæ Wellejus«); Achelis I, nr. 3067; DanKir bd. 21, s. 1148-49 (se nedenfor).
(28/12 1702*. L. Tobiesen Birch; see N. Nissum).

6. 4/12 1706. Clemens Jørgensen Fog* af Ribe Cathr. K., f. 3/2 82; St. pr. 00; Pr. 46–52; ~ 07 F. D. Magdalene Hansdtr. Weile (Wedel, Wellejus), f. 91, b. 15/2 37; 4 S., 7 D.; see Peder C. F. i N. Felding-T.; Hans C. F. i Veien-L.; Jørgen C. F. i Føvling-H.; N. L. Sommer i N. Felding-T.; J. V. Høhne i V. Vedsted; S. J. Bjørn i Vodder; Etm.; (H. F. Brandt i Kattrup-Ø.-T.); [# 1751; † V. Vedsted 3/11 1763; Eptph.].

KUM II, s. 258 (»Clemens Georgij Fogius«); Kbg. Hviding (1749-75) opsl. 179 (død); DanKir bd. 21, s. 1148-49 (se nedenfor).

7. 30/7 1751** [p. Cap.* 20/3 50] Frederik Christian Lauritsen Hammer, f. Nykjøb. p. F. 26/2 25; F. Mag. L. H., Rtr. ss.; M. Magdalene Frederiksdtr. Rodriguez af Kbh. Trin. K.; St. Nykjøb. 44; Hør. og Cant. i Ribe 46; C. 49; ~ 15/9 50 F. D. Inger Cathrine Clemensdtr. Fog, d. 26/1 15; 1 D.; see H. Grønlund i Agerskov; [blev 18/2 1764 funden død i en Fiskepark ved Pg. og ventelig af en Svilde (Svimmel) i Hovedet, hvoraf han laborerede, deri nedfalden].

Kbg. Hviding (1749-75) opsl. 179 (død).

8. 4/5 1764 [Vorbasse-G. 11/4 55 ] Jochum Ewald*, f. Bredebro, Brede S., 28/5 25; F. Christian E., Degn i Bredebro, Brede S. (hvis Fader Christian E. E., Tolder i Brabant, var af Bylderup); M. Anneche (Anche) Henriksdtr. Rutensteen; St. Ribe 46; C. 2/8 50, h.; Huslærer i Farup; Lærer v. Waisenhuset 53; (Veien-L. 11/4 55*); ~ 11/4 55 Ester Sønnichsen Steman fra Grelsbøl ved Tønder, † 22/8 82; F. Ebbe Sønnichsen, Gdeier. og Digefoged; M. Cathrine Sønnichsen; 2 S., 3 D.; see K. Knudsen i N. Næraa-B.; J. F. Boesen i Vigerslev-V.; [# 7/8 1807; † Christiansfeld 12/4 26; Pietist. Dygtig Præst; førte to „hellige“ Søstre med fra Vorbasse, den ene reiste til Sarepta, hvor hun blev gift, den anden kom til Sem; Vorbasse var i hans Tid et Centrum for Brødremenighedens Tilhængere. Ewald kaldtes „en hellig og dygtig præst”; i Vorbasse i ndrettede i 55 en Kirkebog for Vorbasse-Grene, efter at en ældre Kirkebog var brændt „ved en ulykkelig Ildsvåde”].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1135; PT 9:5 (1932), s. 221-222; 1981 side 133-143; Johannes Brus s. 39 (Om Grene sogn).

9. 13/4 1808 [Askø 31/10 00] Gert Johannes Brøndsted; [22/11 1815 Varde; see Asminderød-G.-F.].

10. 25/5 1816 [o. Cat. Kbh. Holmens K. 26/3 13] Ole Thorkildsen, f. 77; St. Hors. 97; C. 7/7 03, h.; ~ c. 12 Elise Gylche, † Nykjøb. p. F. 2/5 44; (Sstr. t. Marie Christine G. ~ J. E. Wraae i Kippinge-B.); F. Rasmus G., Klokker; M. Hedvig Christiane Pahlen; [† 16/11 1830].

11. 23/2 1831 [Henne-L. 18/4 24] Jens Christian Fischer; [25/11 1834 Arninge; see der].

12. 20/2 1835 [Grimstrup-Aa. 21/5 17] Ditlev Blangsted Pontoppidan af Hygum, d. 25/9 80; St. Fred. 99; C. 20/1 04, h.; p. Cap. S. og N. Bork 20/3 07, o. 28/7; N. Omme-B. 15; Ulvborg-R. 16; ~ 28/10 15 Anna Eleonore Bang af N. Omme-B., f. 2/7 87, † Ribe 7/1 69; 3 S., 3 D.; [† 4/5 1840].

13. 17/7 1840 [S. Omme-H. 16/5 37] Frederik Ludvig Theodor Gottlieb; [10/7 1853 Ø. Linnet; see der].

14. 14/10 1853 [Romø 30/10 46] Frederik Werliin, f. Kbh. 24/1 12; F. Andreas Fred. W., Malermstr.; M. Inger Thrane; St. pr. 31; C. 7/7 40, l.; Cap. p. l. Hyllested-V.-H. 28/5 41, o. 9/7; ~ Kbh. Frels. K. 4/12 46 Frederikke Marie Norup, f. Chrhvn. 31/3 19, † 20/1 1908; F. Søren Rasmussen N., Styrmd.; M. Margr. Charl. Graves; 1 S. 5 D.; [suspenderet 1867 og afsat 20/5 s. A., fordi han nægtede, at aflægge Ed til den preussiske Konge. „Nidkjær Embedsførelse, jevn, menneskekjærlig Færd, ægte dansk Sind“; 20/4 1869 Høien-J.; # 86; † Kbh. 10/12 94].

15. 1868 [Diak. Aabenraa 65] Christian Ewertsen, f. Tønder 28/23 06; F. Christian E., Høker; St. Flensbg. t. Kiel 28; C. Gottorp 33; Huslærer 33–44; Lærer v. Privatsk. i Broager 44; i Rendsburg 48, i Kbh. 50, siden i Kiel, Pløn og Slesvig; [# 1882, † Haderslev 4/2 90].

Achelis II, nr. 9017; Had-His, s. 1032.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift) s. 1030-38.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Hviding Kirke, s. 1133-1152.