Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 535. Høien og Jerlev,

Jerlev Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 2/489; R. M. 3/6 1766; M. S. III.; Lkm. 6/198; Kbg. 1683.
———————————

1 (a). (1542). Niels Nielsen Rød; han er fmtl. den Niels Nielsen, Sognepræst i Jerløf Sogn, der 24/6 1642 fik Brev paa den rette Annexpræstegaard, Jerløf Præstegaard.

DKR s. 238; VejAar 1914, s. 94-95 (En Beskrivelse af Højen fra Reformationstiden).

1b. (1584). Niels Jensen Alroth; see Etm.

KS 3:2 (1877-80), s. 211.

2. 15 . . [Cap.* (84)] F. S. Jørgen Nielsen; [susp. 1595; afsat 98; egensindig og urimelig; en Procesmager, som ikke vilde adlyde Nogen; Havde paaført nogle Kronens Undersaatter i Koldingh Lehn adskillig modtvillig Handel, understandet sig, at gjøre falske Breve og imidlertid, han havde været fordeelt, ligevel præd. og gjort Tjeneste udi Kirken og indsat Løbepræster, at præd. Derfor ved kglgt. Brev 10/1 95 indstævnet for Capitlet; † 4/10 1603].

KS 3:2 (1877-80), s. 211; Hegelund I s. 308, 309, 410; II s. 185; DanKir bd. 17, s. 3267-68 (se nedenfor).

3. k. 11/10 1598. Peder Poulsen Getzør, fmtl. af Veggerløse, f. p. Falster; St. i Rostock, Wittenberg og Zerbst 93; ~ 7/6 99 Kirstine Andersdtr. af Jelling-H.; see N. P. Prip i Ringgive; S. P. Prip i Urlev-S.-D.; [levede 1619].

Helk I, s. 220 (»Petrus Pauli Gerozensis Danus«, Getzurensis, Getzerensis), II s. 296; KS 5:2 (1903-05), s. 558; 2:6 (1872-73), s. 549; Hegelund I, s. 319, 320 (»Petrus Pauli Getzerensis«), 330, 576; II, s. 193.

4. 16 . . Peder Madsen Friis, f. Veile; St. Roesk. 30; [† 1654, vist af Pest, som det Aar bortrykkede mange Mennesker i denne og Urlev Pgde.].

KUM I, s. 98 (»Petrus Matthias Frisius«).

5. o. 3/9 1654. Oluf Jørgensen Bang, f. Assens c. 25; St. Kbh. 45; 1 ~ Bodil Pedersdtr.; 2 ~ Sidsel Olesdtr., † c. 70; 2 ~ c. 70 Maren Hansdtr. Ølgod af Ølgod-S., † 30/10 84; u. B.; see Etm.; [† 1682; Lgst.].

KUM I, s. 189 (»Olaus Georgij Bangius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Jerlev og Slavs hrd. nr. 83; DanKir bd. 17, s. 3309 (se nedenfor).

6. 20/10 1681**. Jens Hansen Sandager af Sandager-H., f. c. 51; St. Od. 73; Pr. 09; ~ F. D. Bodil Olufsdtr. Bang, † 10; 2 S., 3 D.; [† 23/5 1710; Lgst.].

KUM II, s. 38 (»Iohannes Iohannis Sandager«); Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 30; DanKir bd. 17, s. 3309 (se nedenfor).

7. 30/6 1710 [Hør. Fdbg. 12/7 04] Hans Rasmussen Thasan el. Thosan, f. Tonset Pg. i Østerdalen 10/11 69; St. Trondhj. 91; C. 1/7 96, n.; ~ 12 Susanne Marie Scipin fra Hessen Cassel, E. e. Jonas Sterm, Hør. v. Fdbg. Sk.; u. B.; [† 18/10 1736].

KUM II, s. 182 (»Iohannes Erasmi Thasanius«).

8. 24/2 1736** [p. Cap.* 20/5 35, o. 30/9] Jens Pedersen Storm af Egtved-Ø., f. 19/7 02; St. Kold. 19; C. 21; V.-Pr. 41; Pr. i Jerlev-Slaugs Herreder 42; ~ 37 Anna Marie Bruun, d. 30/5 11, † 12/2 66; F. Johannes Iversen B., Rdmd. i Fred.; M. Ane Kirst. Christensdtr.; u. B.; [† 14/7 1768; bekostede c. 50 nyt Pulpitur i K.].

KUM II, s. 425 (»Ianus Petri Storm«, 17 år gl.); DanKir bd. 17, s. 3304 (se nedenfor).

9. 25/3 1768*, o. 7/9, Jacob Wolrathsen Holm, f. Od. 15/4 40; F. W. H., Bgmstr.; M. Cathr. Marie Holmsted; St. Od. 59; C. 63, h.; Pr. i Jerlev-Slaugs HH. 84; 1 ~ Anna Scolastica Madsdtr. Pagh, d. Fred. 7/6 50, † 22/9 80; F. M. Nielsen P., Kbmd. i Fred. (Bdr. t. Mette P. ~ D. H. Pontoppidan t. Kbh. Hel. G. K. og Farbdr. t. Anna S. P. ~ J. R. Fenger, r. Cap t. Fred. Mich. K.); M. Anna Christine Pedersdtr.; 1 D.; 2 ~ Fred. Mich. K. 15/6 81 Marie Elisabeth Deichmann, f. c. 60, † 23/9 99; F. Cclrd. Andreas D., Proviantsforv. i Fred.; M. Johanne Thomsen; 2 D.; see P. F. Mohr. i Reisby; [# 8/11 1799; † s. A. el. 1800; eiede Høien Kirke 1768-99].

VejAar 1909, s. 121-142 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 1315; Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 204; Nygaards sedler: 1. hustrus dåb; PT 1998, s. 47 (M. S. Kellinghusen); DanKir bd. 17, s. 3267 (se nedenfor).

10. 17/1 1800, o. 18/2, Hans Wissing, f. Kold. 22/10 68; (Bdr. t. Karen W. ~ Joachim O. S. F. i Kristrup-H.); F. Michel Andersen W., Kbmd. og Rdmd.; M. Hedvig Hansdtr. Danielsen; St. Kold 87; C. 25/4 97, l.; O.; [† 11/2 1837].

KoldStud s. 359-360.

11. 25/4 1837 [Lunde-Ou. 18/1 28] Niels Hansen Olivarius af Velling, f. Varde 5/9 81; St. Ribe 98; flere Aar Huuslærer p. Bornholm; en kort Tid i Tydskld. under Krigene 06 og 13; C. 14/6 21, l.; Sp. Kvong-L. 7/8 22, o. 30/10; ~ 4/4 22 F. E. i Kvong: Elisabeth Petersen, f. Kongsberg 26/4 92; levede 68 i Høien; F. Peter Henriksen, Smelter; 1 S., 2 D.; [† 9/2 1849; viste megen Kraft og Virksomhed; vandt sine Sognefolks Hengivenhed i høi Grad. Hans Characteer ærlig og aaben, og faa Mennesker saae vist saa lidet paa egen Fordeel, som han; men hans heftige og lidenskabelige Gemyt drev ham stundom forvidt. Mod Fattige og Syge var han meget godgjørende, mere end hans Evne tillod; han var tillige noget original og satte sig ud over det Formelle; derhos var han meget underkastet Distraktion. I sine yngre Aar var han en stor Hader af Napoleon og reiste til Tydskland, for at kjæmpe mod ham. Skal have været med i et Sammenstød ved Weimar, hvor han fik et Sabelhug i Tommelfingeren. Han var en varm Fædrelandsven, og Oprørskrigen forbittrede hans sidste Levedage meget; see S. Necrol. 2/1 71–74; E. 2/490 og S. 2/580].

12. 23/4 1849 [r. Cap. Kbh. Frelsers K. 30/6 44] Jørgen Vilhelm Marckmann, [18/10 1850 Hoptrup, Haderslev A.; see der].

13. 31/10 1850 [Øsse-N. 3/7 38] Jürgen Jürgensen, f. Kold. 23/6 96; (Bdr. t. Christian A. J. i Emmerlev og t. Jacob B. J. i Engom); F. Peter J., Chordegn; M. Christine Sophie Buntzen; St. Kold. 16; C. 18/7 25, h.; Sp. Tostrup-R. 13/5 29, o. 26/6; ~ Gladsaxe 21/7 26 Michaeline Frederikke Goelitz el. Gøllitz (Koch), f. Kbh. 4/4 02, † Kold. •/5 75; 4 S., 6 D.; see C. M. Weylandt i Blære-E.; [† i Kold. 17/11 1851].

14. 27/2 1852 [Rind-H. 19/6 41] Peter Sveistrup af Nørup-R., f. Maltbæk Pg. 18/1 10; St. Kold. 27; C. 13/5 32, l.; N. Gjørding-V.-B. 9/2 36, o. 13/4; 1 ~ 4/5 36 Ane Dorothea Johanne Friis af Sjørring-T., f. Idom 28/1 09, † 2/8 36; u. B.; 2 ~ 26/10 43 Balthasarine Nielsine Bolvig Krarup af Veile-H., f. 19/12 20; 4 S., 2 D.; see Poul S., cd. th. 71/1; [26/1 1869 Hvedstrup-F.].

15. 20/4 1869 Frederik Werliin; see Hviding.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2023. Højen Kirke, s. 3267-3322, Jerlev Kirke, s. 3323-3368.
Møller, John M.: Provst Jacob Holm i Højen. Vejle Amts Aarbog 1909, s. 121-142.