Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 207. Egebjerg,

Ods Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/167; M. 107; Lkm. 1/983; M. Nr. 497; Kbg. 1656.
———————————

1. 15 . . Peder Hansen Wiig; see Hans P. W. i Vig-A.; [† 1/4 1578; Fader til den bekjendte P. Musenii Fader].

2. 1578. Jens Pedersen Plov; ~ Cathrine . . . ; see Etm.; „olim discipulus et famulus vir generosi Tychonis Brahe“(1) (M.); [var her endnu 1591; hans Navn paa en Stolegavl 1591].

KS 2:4 (1867-68), s. 405; DanKir bd. 4, s. 2310 (se nedenfor).

3. 1596 [r. Cap. Kornerup-S., o. 15/10 95] Alexander (Sander) Olsen Otzing; [26/5 1610 Kbh. Frue K. 1 r. Cap.; see der].

4. 1610. Jens Nielsen Hviid (Albin); ~ Kirsten Andersdtr.; see Anders J. H., r. Cap. i Slangerup-U., Niels H., r. Cap t. Vibg. Dk.; [afsat 7/4 1620 af en kgl. Kommissionsdomstol i Roesk. som „Falskner, Lægner og Meneder“ for en Paskvil(2) mod Fogeden til Lensmand Oluf Rosensparre til Skarholt. Dommen blev stadfæstet paa Rettertinget 7/7 21].

KS 6:2 (1936-38), s. 465-466; KR nr. 3062.

5. o. 26/5 1620. Oluf Mortensen Otzing; St. Roesk. 17; [† 1620 efter c. 14 Ugers Forløb].

KUM I, s. 27 (»Olaus Martini Otzing. (Aasingius)«).

6a. o. 20/9 1620. Mads Hansen Wiig* af Vig-A., f. 98; St. Roesk. 18, Bacc. 20; 1 ~ Bodil Lauritsdtr., f. c. 05; 3 S., 5 D.; 2 ~ paa en besynderlig Maade med Anna Sophie Johansdtr. v. infra(3); [b. 31/1 1671; blev en Fredag Morgen før Prædiken anfaldet i Kirken af Peder Ope, som ved Landemodsdom 10/10 45 blev dømt til aabenbart Skriftemaal og siden at overleveres den verdslige Øvrighed til videre Afstraffelse; blev som mistænkd og beskylded for at ville tentere(4) noget imod den svenske Konges høye Person og som meddeelagtig i et Foretagende af hans Søn, fængslet 58 af de Svenske paa Kronborg; omsider løsladt mod at ægte A. S. Johansdtr., som havde 2 Døttre; levede paa sine gamle Dage i Kummer og Armod hos sin Stdtr. i Gjelstrup, hvorfra han daglig maatte gaa til Pg., for at nyde sit Drøvelses Brød; døde meget hastigt, efter at han om Aftenen havde spised en Vandgrød i Pg.; der var altsaa grundet Mistanke om, at han var forgiven af Hogendorph; T. 338; G. 3/1 292].

KUM I, s. 35, 43 (»Matthias Ioannis/Iohan. Vigius«); PT 8:6 (1927) s. 186; Kopskatten 1645, opsl. 70.

6b. 9/3 1669**. Antonius Frandtsen Hogendorph, f. c. 32; F. F. H., kgl. Livskræder; St. Fdbg. 50; St. i Utrecht 56, Leiden 57; ~ Karen Eskildsdtr. af Høiby; [suspenderet 1670 og afsat (?) 71; † i yderste Armod i Tostrup Sogn 3/4 84, udtæret mere ved Uordentlighed end Alder. „Havde forunderlige Hændelser. Efter at han havde beseed de fornemmeste Stæder i Tydskland, Engeland, Frankerige, falder han med flere i Søe-Røveres Hænder, og maatte udholde 6 Aars Slaverie, først i Tunis, siden i Algier. Saasnart han var hidkommen, forlovede han sig med Hr. Wiigs yngste Stæddotter. Hr. W. overlod nu Pgdn. til Hr. H. Hr. H. tænkde ikke mere paa, at fuldbyrde sit Ægteskab, men fremdrog sit Liv i mange aabenbare Ugudeligheder. Omsider drog han bort med Hr. Wiigs Dotter til Udenherreds Svindinge, hvor hun pludselig døde, efterladende sig et dødt Pigebarn i et lille Skrin.“ Vistnok blev Hr. H. tiltalt for denne Handel; thi 22/9 70 udstædtes et Kaldsbrev til Christian Fischer, som dog aldrig tiltraadte. Formodentligt har Hr. H. ved formaaende Forbundne faaet Kaldsbrevet tilbagekaldt. Hvorvidt han senere, efter Historien med gamle Wiig, er bleven endeligt afsat eller har beholdt Embedet, mod at holde Capellan, kan ikke afgjøres; men det Sidste er sandsynligst; Mod sin Hustru tyrannisk; i det Hele en Skjændsel for Standen; see G. 3/1 295–97].

KUM I, s. 224 (»Antonius Francisci«); Helk I, s. 251; Achelis I, nr. 2668.

7. 21/6 1671** [p. Cap.*, o. 3/2 65, men # 68 el. 69 som uheldig] Jørgen Sørensen Slagelse, f. 27; St. Kbh. 50; [dømt fra Embedet ved Landemodet 20/10 1682 for Beskyldninger mod Hogendorph, som han ikke kunde bevise; levede i elendig Tilstand i Glostrup, Egebjerg Sogn, hvor han nød Underholdning af de Fattiges og Noget af fiscus(5); † 7/11 97].

KUM I, s. 222 (»Georgius Severini«).

8. 5/1 1684. Anders Nielsen Chrystalsin, f. Nykjøb. i S. 55, maaskee Bdr. t. Albert N. C. i Vig-A.; F. Kbmd.; St. Roesk. 78; Pr. 12; ~ 7/5 85 Anna Hansdtr. Wifvild af Asnæs, f. c. •/6 65, † Aastrup 12/9 28; see N. L . Horn, r. Cap. i Nysted-H.; Augustinus A. C. i Beftoft-T.; P. P. Danchel i Aastrup; [† 25/11 29; hans og Hustrus navne paa Stolestade i K. 1694; Lgst.].

KUM II, s. 83 (»Andreas Nicolai Crystalsinus«); Kbg. Åstrup (1719-1811) opsl. 281 (hustrus død i Åstrup); DanKir bd. 4, s. 2310, 2318 (se nedenfor).

9. 24/2 1730, o. 29/3, Jens Johansen Dorscheus af Kbh. Frue K., f. 16/3 02; St. Hlh. 17, Bacc. 18; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/6 21 – 11/6 26; Egebjerg 24/8 28*; ~ (9/8 30) Riborg Brostrupsdtr. Albertin, † 17/7 63; (Sstr. t. Cathrine B. A. ~ J. J. Sadolin i Ramløse-A. og t. Anna B. A. ~ P. J. Dorscheus i Ballerup-M.); F. Cclrd. B. Pedersen A.; M. Charlotte Amalie Christensdtr. West el. Westesen; u. B.; [† 1/9 1736; W. 3/174].

KUM II, s. 407, 414 (»Ianus Dorschæus«, 16 år gl.); Borchs K. nr. 144; Kbg. Egebjerg (1656-1736) opsl. 4 (død), opsl. 210 (konen fadder); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ods hrd. nr. 18, i København amt, Smørum hrd. nr. 63.

10. 28/9 1736 [Græse-S. 18/3 35] Jens Holgersen Arctander af Nykjøb.-R., f. 1/5 99; St. Sorø 20, Bacc. 21; p. Cap. hos sin Morbdr. p. Næs p. Romerige, Aggershuus St., 22-33; Pr. 54; 1 ~ 6/9 29 Hermanna Cathrine Thomasdtr. Rosing, f. 19/7 08, † 19/12 33; F. T. Hansen R. af Kallundborg, Pr. og P. i Ullensager, Aggershuus St.; M. Margrethe Sophie Hausmann; 3 B.; 2 ~ 35 F. E. Græse-S.: Sophie Andersdtr. Kongel af Kyndby-K., d. 21/12 91, † 80; 1 S., 1 D.; Sønnen Johan B. J. A., p. Cap. her, † 58; [† 6/11 1761; efterlod et evigt Minde som en redelig, trofast og utrættelig Lærer, en kjæk og uforfærdet Embedsmand, en mageløs Ven (G. 3/1 364, Tab. II); gav (26/2 60) 120 Rd. til Egebjerg Kirke].

KUM II, s. 431, 435 (»Ianus Oligeri Arctander«, 21 år gl.); SB s. 238; NTG II (1920), s. 226-27; E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Sjælland byfoged nr. 210; Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Horns hrd. nr. 1; Kbg. Kyndby (1675-1740) opsl. 5 (2. hustrus dåb).

11. 19/3 1762 [Aarh. Dk. l. r. Cap. 9/5 55] Thomas Andresen Møller; [17/4 1767 St. Hedinge; see der].

12. 17/4 1767, o. c. 26/5, Otto Didrik Frederiksen Blechingberg; [2/12 1773 Vordingborg-K.; see der].

13. 3/2 1774 [p. Cap. Hasle-B. 24/5 71, o. 25/9] Johan Andreas Johansen Rehling; byggede Pg. 76; [16/6 1786 Frederiksborg-H.-H.; see der].

14. 4/8 1786 [S. Bjergby-S. 22/1 77] Olaus Jacobides Huulegaard; [19/9 1794 Karlebo; see der].

15. 19/9 1794 [Kbh. Fred. Hosp. 15/5 89, o. 5/6] Niels Walther, f. Kbh. 55; (Bdr. t. Immanuel L. W. i Steenmagle-S.); F. Laur. W., Tolder; M. Cathr. Bing; St. Kbh. 72; C. 28/6 83, h.; Munkebo 8/10 83*; [# 4/12 1816; skjænkede en Bogsamling paa 63 Bind til Sognet].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 77.

16. 9/4 1817 [Kbh. St. Hans Hosp. og Claudii Rossets Stiftelse 23/10 12, o. 18/12, – 27/11 16] Peter Dastrup, f. Anst 21/6 70; F. Laurits D., Gdeier; M. Inger Pedersen; St. Kold. 91; C. 3/5 02, h.; Overlærer v. Kbh. Nic. Fattigsk. 08; O.; [† 28/11 1847; B. D. G. 1/216; Støbejernskors p. Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 2319 (se nedenfor).

17. 11/3 1848 [Høislev-D.-L. 29/1 34] Jacob Albert Sadolin Danæus af Aale-T., f. 28/4 93; St. Aalbg. 11; C. 21/4 19, h.; r. Cap. Byrum-V.-H. 14/4 20; Sp. Dragstrup-S. 29/3 26; ~ S. Tranders 29/10 20 Anna Elisabeth Sørensen, f. Frederikshald 22/9 90, † Rand. 11/2 67; F. Peter S., Skibscpt.; M. Anna Lisbeth . . . ; 3 S., 3 D.; see Rottbøl D. i Kolind-E.-S.; [# 11/4 1864; † Rand 10/4 67].

18. 14/7 1864 [p. Cap. Gjentofte 20/10 54, o. 7/2 55] Christen Wolf af Kbh. Hel. G. K., f. Præstø 28/11 14; St. Kbh. 33; C. 2/11 46, h.; Lærer v. v. W. Inst. 39–45 og 1/1 47; Skllrr. i Gjentofte 15/10 50; ~ 27/12 50 Therese Marie Hegelund, f. 8/4 19, † 13/8 78; F. Kmrd. Knud Henrik H., Contoirchef i Rentekammeret; M. Joh. Marie Larsen; 1 S., 5 D.; [† 9/6 1875 Nordrup-F.].

19. 30/8 1875. Alexander Frederik Lassen; see Gloslunde-G.

———————————

Noter:

(1) »olim discipulus et famulus vir generosi Tychonis Brahe« = forhen elev og assistent hos den velfornemme Hr. Tycho Brahe.
(2) Paskvil = smædeskrift; ondskabsfuld, fornærmelig, ærerørig (især skriftlig) udtalelse; navnlig: et (ofte: anonymt) skrift med usandfærdigt, ærerørigt indhold (især rettet mod en enkelt person).
(3) »v(ide) infra« = se nedenfor.
(4) »tentere« = angribe.
(5) »fiscus« (latin) = Pengekasse, d.v.s. offentlige Midler (Fattigkassen).

 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1990. Egebjerg Kirke, s. 2277-2324.
Stenfeldt, Niels: Nogle mærkelige Præster i Egebjerg. Fra Holbæk Amt, 1923, s. 18-36, udg. af Historisk Samfund for Holbæk Amt.