Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

Roeskilde.

No 935. Sognepræster til Domkirken el. St. Lucie Kirke.

[Sømme Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

 
M. S. 1-a/30; K. M. 171; Lkm. 1/292; M. 145; H. Roesk. Dk. 4; L. P. B.-q.; Kbg. 1645.
Anm. Vindinge hørte til 1610.
———————————

 

a. Første Række Compastorer.

Anm. Da den bekjendte Musenius(1) i sin Catalogus kun anfører een Række, opstaaer den Formodning, at Lectorerne vel have prædiket, men ikke været ordinerede.

1. c. 1535. Poul Helgesen (Paulus Eliæ, ogsaa Poul Vendekaabe), f. Varbjerg i Halland c. 80; F. Dansk; M. Svensk; [† c. 1542; eft. Lkm. var han først (1517) Karmelitermunk, siden Prior i Klosteret i St. Pedersstræde i Kbh.; blev evang. Professor og fik et godt Canonicat; men blev igjen Papist; efter W. 1/279 blev han til sidst igjen Lutheran og Præst her og er maaskee saaledes den første Sp., hvilken ellers ikke kjendes; han kaldes „sacrosanctæ sapientiæ absolutus baccalaureus“(2)].

EM III, s. 499-506; Forfatter af »Skibby-Krøniken«; han fik aldrig noget Canonicat og har næppe været præst her; i 1535 var han enten død eller havde flygtet fra landet.

2. •/3 1542 [Prof. i Græsk 38] Mag. Peder Poulsen (Paulin), tillige Lect. el. Prof. th., f. Aarh. 09; St. 38; Hør. Aarh. . . ; St. i Wittenberg 33; Mag i Wittenberg; Cannik 18/8 64; ~ Bodil Madsdtr.; see A. Lauritsen her; J. J. Wolf i Aasum; P. Pedersen her; H. Pedersen i St. Hedinge; [† 22/9 1572; „vera pietate, doctrina, gravitate, fide, constantia et vitæ innocentia præstans“(3); Lgst.].

F-P s. 20 (»Petrus Paulinus Arusiensis«); DanKir bd. 3, s. 2043 (se nedenfor).

3. 1572 [Abbed (Klosterforst.) i Sorø 65] Mag. Morten Pedersen Grenaa (Alban), f. Grenaa 10/11 37; (Bdr. t. Mikkel P. i Alsted-F.); St. Aarh. (59) ; St. i Wittenberg 60; Mag. ss.; Lect. el. Prof. og Sp. i Sorø 62; ~ Kolding 31/5 73 Dorothea Sørensdtr. Paludan, f. c. 55, † 27/3 99; F. S. P. (Kjær), Lensskrvr., Bgmstr. og Tolder i Kold.; M. Anna Knudsdtr. Thuresen; [# 30/3 1588; † 16/6 1595; blev ved kglt. Brev 30/3 1588 Prædikestolen forbuden og fik Vindinge Sogn med tilhørende Præsterente til sin Underholdning, men maa dog vist være bleven i Embedet; bekjendt af sine historiske Calenderantegnelser; „vir in philosophicis artibus magna cum laude et summa ejus facultatis laurea versatus, in divinis literis longo usu et jugi exercitatione instructissimus, antiquitatum danicarum et matheseos studiosissimus et politices prudentissimus“(4) (Lyschander: de scriptori danicis); see Nye khist. Saml., B. 3, S. 487; W. 2/187; N. 456; Lgst.].

F-P s. 38 (»Martinus Petri Grenovius«); KS 2:3 (1864-66), s. 483-505 (se nedenfor); Hegelund I s. 90, 270, II s. 57, 122; DanKir bd. 3, s. 2044, 2051, 2142 (se nedenfor); bd. 5, s. 321-22 (Alsted kirke).

4. 1/9 1595 [Inform. for Kong Fred. II’s. Søn, Prinds Ulrik,(5) 84 og 90] Mag. Poul Pedersen (Petreius), en Søn af Nr. 2, f. Kbh. 50; St. Roesk. 70; Hør. her c. 74; St. i Wittenberg 76; Mag. ss. 16/4 79; Rtr. her 80; Canonicus i Roesk. 87; ~ c. 10 Margrethe Bastiansdtr. Svendis, † 36; [† 5/11 1616; „delicium suæ urbis, decus musarum ingenio, sapientia, virtute“(6) (Lgst.)].

F-P s. 65 (»Paulus Petrejus«); Helk I, s. 344-45; KS 2:5 (1869-71), s. 151 (som Sp. i Vindinge), s. 152 (Roskilde kapitel); DanKir bd. 3, s. 2099 (se nedenfor).

5. 1616 [Lector her 05] Mag. og Prof. Daniel Christophersen Knopf (Knoff) af kgl. Confess., f. Kbh. 8/3 71; St. Roesk. c. 88; udenlands: St. i Altdorf 97, i Orleans 00, i Wittenberg 01; Mag. (03); øverste Cap. her 03; capituli sacristanus et canonicus 19; ~ Roesk. 26/10 06 Anna Christophersdtr., f. Roesk. c. 89, † 7/11 28; F. C. Nielsen Skriver, Oeconom ved Duebrødre Stiftelse; 4 S., 1 D.; see Z. Nielsen og J. J. Gyrsting i Korsør-T.; [† 6/2 1625; „ob fidem integritatemque junctam vitæ suavitatem omnibus carus“(7) (Lgst.); efter andre Beretninger vedblev han, at være Lector, hvilket ogsaa stemmer med Gravskriften].

Helk I, s. 278; KS 2:5 (1869-71), s. 151 (som Sp. i Kornerup-S.); 3:5 (1884-86), s. 425-426 (Kornerup og Svogerslev); PT 3:2 (1893), s. 259-260; DanKir bd. 3, s. 2066, 2142 (se nedenfor).
———————————

 

b. Anden Række Compastorer el. Lectorer i Theologie ved Domcapitlet.

1. •/2 1538 [Kbh. Nic. K. 29] Mag. Hans TausenDanmarks Luther“, f. Birkende v. Od. 94; F. Hans . . ., Bde.; M. Karen Tausen; Munk i Antvorskovkloster . . . ; St. i Rostock 15, i Kbh. 21, studerede i Wittenberg (23); Mag. i Rostock 24; ved sin Hjemkomst kastet i Fangetaarnet af Klosterets Prior; sendt til Vibg. 25, hvor Prioren for Johanniter-Klosteret, Peder Jensen, skulde omvende ham fra Lutherdommen; ogsaa der fængslet, men prædikede den evangeliske Lære fra sit Fængselsvindue for den udenfor sammenstimlede Mængde; fik senere Tilladelse til, at prædike i Klosterkirken; 1526 Leidebrev af Kong Fred. II. samt Tilladelse som Kongens Capellan, at prædike offentligt i Viborg; Præst i Vibg. 29; 1 ~ Dorothea Jensdtr. Sadolin, Sstr. til Biskop Jørgen J. S.; F. Sadelmager; 4 B. (1 S., 2 D.); 2 ~ 38 Anna Andersdtr., † 20/8 70; F. Bgr. i Kbh.; 9 B., hvoraf 3 D.; see Mag. H. Foss og J. R. Ydsted t. Od. St. Knuds K.; H. Laugesen i V. Vedsted; H. Madsen i Horsens; Jørgen T. i Medelby; (M. A. Pors t. Ribe Dk.; H. Tausen i Løsning-K.); [Biskop over Ribe St., o. 20/4 1542, hvor han tillige fungerede som Lect. th.; † 11/11 61; virkede som Biskop med Nidkjærhed og Trofasthed i Evangeliets Tjeneste, som tidligere; under et stærkt bevæget Liv var han saa forsøgt i Modgang, at han pleiede at sige: „Hvilken Dag jeg ikke har en ny Sorg, frygter jeg for, at min Gud er fortørnet.“ „Lingvam vernaculam artificiosa facundia, quæ in variis ipsius scriptis clucet, ornavit et mirifice locupletavit“ (H. Laugesen i Gravskriften; see Rørdam: Kbhs. Univ. Hist 1/481); Mindetavle i Birkende K., afsløret 13/1 1867; Eptph. i Ribe Dk.; Portrait i Kbh. Hel. G. K. og i Ribe Dk.; Bronzestatue i Ribe Dk.; Lgst. i Ribe Dk.; Relief i Hatting K. og i Od. St. Knuds K.; W. 2/461; N. 598].

»see L. Nielsen t. Ribe Dk.« udgår, se Kinch i SJHT 1:5 (1874-75), s. 235-38 (se nedenfor); KUH II, s. 627; Hegelund I s. 62, 119, II s. 38, 74; Kinch II, s. 24-31, 35, 40, 55, 56, 73, 74, 88-91, 278, 482, 541; DBL; Wikipedia; DanKir bd. 1-1, s. 693 (Helligåndskirken), bd. 9, s. 619 (Od. S. Knuds kirke), bd. 17 (Vejle amt), s. 1571-72 (Hatting kirke), bd. 19, s. 483, 487-89, 551-553, 581, 622 (Ribe Domk.).

2. 1542. Mag. Peder Poulsen (Paulin), tillige Sognepræst; see der.

3. 1565**. [Rtr. her 57-66] Mag. Anders Lauritsen, f. Roesk. 28; St. Roesk. 52; Hør. ss., forinden han blev St.; udenlands: St. i Louvain 52, i Wittenberg 54; Mag. sst. 55; ~ 64 F. D. Anna Pedersdtr. Paulin, † 7/8 86; 4 S., 2 D.; see L. Andersen her; H. K. Weile t. Kbh. Nic. K.; Biskop Dr. Hans Poulsen Resen i Kbh. var hans Svigersøn; [Prof. i Theol. 1574; Lic. th. (den første her) 23/12 s. A.; Dr. th. 75; † 3/11 89; W. 1/585; N. 339].

Helk I, s. 293; KUH II 615-621; EM V, s. 100-101; DBL; DanKir bd. 3, s. 1988-90 (se nedenfor).

3b. (1577). Mag. Frands Olufsen; Mag. i Kbh. 6/7 66; Pr. (84); [# 10/4 1585 paa Grund af Alder og Svagelighed].

F-P s. 53 (»Franciscus Olai«); KS 2:4 (1867-68), s. 406; PT 1:3 (1882), s. 123.

4. 26/3 1588 [P. t. Frederiksborg Slotsk. 4/9 73] Mag. Frants Nielsen (Aalborg), tillige Lector theol. og Sp. Kornerup-S. (98), f. Aalbg.; St. i Wittenberg 64; Rtr. Fdbg. 19/8 68; Mag. Kbh. 15/9 71; Roesk. Dk. 21/3 1574*; Kannik; ~ 73 Maren Jacobsdtr. Quist, † •/7 94 (N. khist. Saml. 6/72); mindst 1 S.; see N. Frantsen (Qvist) i Veile-H.; [† 6/10 1603; fik i Fdbg. Gaarden Fjeldkindstrup til Pg.; Lgst.].

F-P s. 65 (»Franciscus Nicolai Alburgensis«); Hegelund I s. 74, 264, II s. 46, 166; Helk I, s. 323; KS 2:4 (1877-80), s. 296-300 (Præster ved Frederiksborg Slotskirke); DanKir bd. 3, s. 2060 (se nedenfor), s. 694 (Svogerslev kirke).

5. 1603 [Rtr. her 91] Mag. Laurits Andersen, en Søn af Nr. 3, f. 64; St. Roesk. 80; St. i Wittenberg 85; Mag. ss. 18/3 89; St. i Helmstedt 90; Kannik; ~ Barbara Cnophii (Knophsdtr.), som overlevede ham; 2 D.; [† 1605; Lgst.].

F-P s. 95 (»Laurentius Andreæ«); Helk I, s. 150; DanKir bd. 3, s. 2060 (se nedenfor).

6. 1605 [øverste r. Cap. her 03] Mag., Prof. Daniel Christophersen Knopf; [1616 Første Compastor her; see der].

7. 1617 [Vordingborg-K. 13] Mag. Peder Pedersen Hee el. Hie (Hiennius); [1620 Kbh. Hel. G. K.; see der].

8. o. 26/3 1620 [Hør. Kbh. 10–12; udenlands 12–16; igjen 17–20] Mag. Laurits Mortensen Scavenius; Dompr.; [1625 Enepræst her].

———————————

 

c. Enepræster efter Rescr. 26/3 1625.

1. 26/8 1625 [Lector her 20] Mag. Laurits Mortensen Scavenius; [1627 Kbh. Nic. K.; see der].

2. k. 23/7 1627, o. 15/8, Mag. Enevold Nielsen Randulf, f. Haderslev 18/2 97 (meentes, at være en Søn af Kong Christian IV.); Inform. for Prinds Frederik(8) paa hans Udenlandsreise 19; Pr. 27 (41); Canonicus 28; ~ 6/1 28 Bente (Benedicte) Rasmusdtr. paa Kbhs. Slot, b. 10/7 73; 5 B.; see Niels E. R. til Kbh. Hel. G. K.; [† 30/4 1666; stod i stor Anseelse, ikke blot i Domcapitlet, hvis Senior han var, men ogsaa hos Rigets Magnater formedelst sin Lærdom og ypperlige Aandsgaver; tvende Bispestole (i Stavanger 61 og i Bergen 65) vare ham tilbudne; maatte tilsidst prædike siddende, da han var apoplectisk (ramtes af et Slagtilfælde 58); W. 2/225; N. 481; Lgst.].

KS 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1641); PT 8:6 (1927) s. 189; EM 6, s. 406; DanKir bd. 3, s. 2076, 2139 (se nedenfor).

3. o. 25/7 1661** [Lect. i Mathematik og Philosophie v. Roesk. Gymn. 58] Mag. Jens Frantsen Trojel, f. Nybg. 17/9 31; F. F. T., Kbmd.; M. Anna Pedersdtr. Teiste; St. Helsing. 51; C. 54; udenlands 55–58; Mag. i Rostock 58; Lærer i de orientalske Sprog ved Kbhs. Universitet 58; Pr. 66; Cannik; 1 ~ 4/9 60 Margrethe Pedersdtr. Bülche el. Byllich, som overlevede ham; F. P. B., Høiesteretsass. og Kbhs. Præsident; 4 S., 1 D.; 2 ~ 29/9 Mag. Peder Schade, Rtr. her, og † 76; see Peder J. T. i Ørting-F.; [† 4/12 1666; Lgst.].

KUM I, s. 234 (»Ianus Francisci Neoburg.«); Helk I, s. 407; DanKir bd. 3, s. 2075-76, 2139 (se nedenfor).

4. 21/12 1666, o. 29/3 67 [Prof. i Historie i Sorø 63] Mag. Christen Jensen Lodberg, f. Todbøl, Lodbjerg S., 31/10 25; F. J. Christensen, en fattig Bde.; M. Karen Christensdtr.; St. Roesk. 47; udenlands 52; tog Tjeneste i den Spanske Livgarde i Italien 53; siden i Frankrig blandt de kongelige gens d’armes; hjem 57; Mag. Kbh. 30/6 s. A.; udenlands 60–63; Lærer for Prinds Jørgen(9) 64; lod Embedet her bestyre og reiste med Prindsen som Confessionarius 68–70; hjem 70; men lod fremdeles Embedet bestyre; Pr.; ~ 1/11 71 Johanne Jacobsdtr. Eilertz, f. Kbh. 8/10 49, † Od. 14, b. Roesk. 22/3; (Sstr. t. Johan C. J. E. i Ringkjøb.-R.); F. J. E., Rdmd.; M. Birgitte Clausdtr. Lodberg; 3 S., 6 D.; see Jacob C. L. til Kbh. Frue K.; B. Friis i Visby; (Søren og Jens J. L. i Skagen; P. O. Hovedstrup t. Aalbg. Frue K.); [Biskop over Ribe St. 12/9 1681, o. 12/3 82; Dr. th. per bullam 12/3 81; R. m. Jstrd. 90; † Ribe 12/6 93; from, tro og ivrig; vaagede som Biskop med megen Omhu over Sædeligheden; uordentlige Præster fandt i ham en Streng Tugtemester; nogen Austeritet(10) har nok klæbet ved Manden, en Levning fra Krigerperioden; paa Lgst. i Roesk. Dk. kaldes han vir vere imcomparabilis(11); W. 1/611; N. 349].

KUM I, s. 204, 270 (»Christiernus Iani Lodbergius«); Helk I, s. 302; DanKir bd. 3, s. 2077, 2139-40 (se nedenfor); »see C. J. Christensen i Harlev-F.« udgår, han var ikke søn her, se DanKir bd. 16, s. 2025-26 (Harlev kirke).

5. 31/10 1681 [Nestved St. Peters K. 11/1 s. A.] Mag. Johan Gotthardsen Braëm, f. Kbh. 12/4 48; (Farbdr. t. A. M. Braëm ~ J. M. Hammerich t. Aarh. Frue K.); F. G. B., først Tolder ved Øresund, siden Factor i Kbh.; M. Dorothea Christensdtr. Davidsen; St. Roesk. 65, Bacc. 66; udenlands 68–74; Rtr. Helsing. 19/3 74; Mag. 13/5 75; Pr. og Cannik; ~ 21/9 82 Mette Harboe, E. e. Mag. I. H. Kaalund t. Nestved St. Peters K., f. Frederikshald 19/2 52, † Aarh. 18/1 09; F. Christopher H., Ridefoged paa Kronborg, siden Tolder i Norge; M. Ursula Kaal; 1 S.; [Biskop over Aarhuus St. 22/3 91; o. dom. lætare; Dr. th. per bullam s. A.; † 21/5 1713; gjorde sig fortjent af Aarh. Dk., ved at restaurere Synodal-Capellet el. Conventhuset, hvor han og Hustru ligge begravne, og af Geistligheden, ved 1703 at oprette en Understøttelseskasse for trængende Præsteenker; Lgst., Eptph., Portrait og Begr. m. Kisteplader i Aarh. Dk.; W. 1/149; N. 84].

KUM I, s. 326, 332 (»Iohannes Gothardus Braëm«); PT 2:5 (1890), s. 1-4; DBL; HEB s. 220, 119; DanKir bd. 16, s. 598-99, 732, 929-31 (Århus Domk.).

6. 3/3 1691. Mag. Søren Jonæsen, f. Aarh. 14/4 56; F. J. S., siden Hosp.-Forst. i Kbh.; M. Christine Leegaard; St. pr. 75; C. 78, l.; udenlands 80–82; Mag. Kbh. 4/5 92; Pr. og Cannik; R. m. Kbhs. Sp. 95; 1 ~ 25/11 91 Anna Pedersdtr., † 5/10 92; 2 ~ 11/9 94 Ellen Esaiasdtr. Fleischer af Kbh. Hel. G. K.; 12 B.; see C. P. Ostenfeldt i Spjellerup-S.; R. B. Øgler, øverste r. Cap. her; [† 27/5 1717; W. 1/510; N. 295].

KUM II, s. 51, 186 (»Severinus Ionæ«).

7. 29/6 1717 [Ringsted-B. 5/5 07**] Mag. Peder Jacobsen Paulin af Aalbg. Frue K., f. 15/7 el. 15/9 62; St. Kbh. 82, Bacc. 86; Rtr. Ringsted 94; Mag. 19/5 96; Sp. Slag. St. Peters K. 29/9 97; Pr. og Cannik ; 1 ~ 98 Karen Henriksdtr. Blichfeldt af Aarh. Frue K., b. Ringsted 24/4 13; u. B.; 2 ~ Roesk. 7/4 17 Tabitha Fleischer af Kbh. Hel. G. K., † •/4 42; mindst 1 S.; see P. H. J. Cold i Vemmetofte; [† 8/9 1729, b. 28/9; Lgst.].

KUM II, s. 114, 144 (»Petrus Iacobi Paulinus«); FAaW, s. 13, 21-22; DanKir bd. 3, s. 2128 (se nedenfor).

8. 3/10 1729 [Kbh. d. Garn. 12/11 28] Mag. Hans Jacobsen Buch af Aalsø-H., f. 1/11 96 el. 99; St. Kbh. 16, Bacc. 17; C. 21/2 19, l.; Sp. Aalsø-H. 27/11 22; Aarslev-H.-L. 11/2 24; Mag. 19/5 26; Aarh. Frue K. 15/3 26; R. m. Kbhs. Sp. 26; Cons.-Rd. 3/10 29; ~ Birgitte Sørensdtr. Lintrup, b. 6/3 62; F. Mag. S. Jacobsen L., kgl. Confessionarius; 1 D.; [b. 6/12 1751; W. 1/187; N. 102].

KUM II, s. 399, 406 (»Iohannes Iacobi Bucchius«, 18 år gl.).

9. 9/3 1752 [Rorup-G. 14/2 49] Henrik Melchiorsen Meyer, f. Numme-Dalen (Namdal), Trondhj. St., •/3 20; F. M. Henriksen M., Foged, M. Anna Christensdtr. Hagerup; St. Trondhj. 39; C. 26/4 45, l.; p. Cap. Valløby-T. 30/7 45, o. 24/9; Pr. 52; ~ 1/9 51 Maria Elisabeth Georgsdtr. Friderici af Augustenborg Cabp.; [† 29/8 1756; W. 3/936; N. 386; Lgst., paa hvilken han kaldes carus omnibus, deo carior(12) o.s.v.].

KUM I, s. 604 (»Henricus Meyer«, 20 år gl.); DanKir bd. 3, s. 2079 (se nedenfor).

10. 22/10 1756 [Møgeltønder 29/9 42] Christopher Johansen Schultz*, f. Roesk. 25/7 14; F. J. S., Kbmd.; M. Anna Marie Jensdtr. Westergaard; St. Roesk. 33, Bacc. 34; C. 12/6 41, h.; Sp. Emmerlev, o. 17/8 42**; Pr.; 1 ~ Cathrine Augusta Johansdtr. Claudius el. Claudi af Emmerlev, f. 8/4 20, b. Møgeltønder 9/7 44; 1 S.; 2 ~ 46 Anna Magdalene Reimarus, f. 30, b. 6/5 07; F. Georg Henrich R., fyrstelig Confessionarius og Generalsuperintendent(13) i Kiel; 8 S., 1 D.; (see I. M. B. Gad i Kolding; Niels C. S. i Rorup-G.); [† 14/3 1796; W. 3/963].

KUM II, s. 546, 550 (»Christophorus Schultz«, 19 år gl.); PT 11:4 (1943), s. 193.

11. 20/5 1796 [P. t. Kbhs. Waisenhuus 17/7 89, o. 4/11] Dr. og Prof. th. Andreas Birch, f. Kbh. 6/11 58; F. Andreas B., Byskriver og kgl. Mineralinsp.; M. Charlotte Marie Gardenholtz; St. pr. 74; C. 23/3 79, l.; udenlands 79–83; Dr. th. 30/9 80; tit. Prof. 16/6 92; ~ Roesk. 4/7 97 sin Brordtr. Charlotte Marie Birch af Assens-Kj., f. Haagerup Pg. 16/7 79, † 4/7 39; 1 S., den bekjendte Digter Frederik Sneedorff B.; 1 D.; [den første Biskop over Lolld.-Falst. Stift 30/12 1803; Biskop over Aarh. St. 12/7 05; R.* 28/1 10; Medlem af det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog 11/9 17; C.* 28/10 17; † 25/10 29; det blev ham 1783 overdraget, at besørge en Pragtudgave af det nye Testamentes Grundtext med critisk Apparat, hvoraf 1ste Deel udkom 88; „Hans Foredrag var klart, naturligt og fordomsfrit, og Man forlod hans Kirke i en velgjørende Stemning“. See Mynsters Meddelelser S. 35; N. 64; E. 1/131 og S. 1/151; Portrait i Aarh. Domk.].

RhoFriis I, s. 344-345, 615; DBL; DanKir bd. 16, s. 599 (Århus Domk.).

12. 17/2 1804 [Od. St. Knuds K. 19/10 08] Prof. Peter Clod af Fred. Trin. K.-V., f. 29/1 53; St. Fred. 70; Hør. ss. 75; C. 25/5 79, h.; (Nyker 81 el. 82); Skydebjerg-O. 6/2 82, o. 15/3; Pr. 27/11 88; Fred. Trin. K.-V. 19/9 94; tit. Prof. 8/1 02; ~ Vilhelmine Louise v. Staggemejer, f. Skjelskør 25/11 49, † 25/5 26; F. Oberst Peter v. S.; M. Wilhelmine von Aschenschock; [† 28/7 1804, b. Od. 3/8 s. A.].

AaDB, s. 37.

13. 2/11 1804 [Korsør-T. 28/2 00] Dr. th. Jens Michael Hertz, f. Ørslev v. Vdbg. 26/7 66; F. Herman H., kgl. Skovrider i Vordingbg. Amt; M. Birgitte Cathrine Johansen (2 ~ Jstrd. Toldskriver H. Boye, og er den bekjendte Digterinde); St. Kbh. 84; C. 19/6 87, n.; Sp. Nørhaa 21/1 91, o. 25/2; Butterup-T. 15/7 96; Apr. 18/12 07; R.* 28/1 12; Dr. th. 24/10 (1/11) 17; 1 ~ 18/3 91 Christiane Sophie Koch af Horbelev-F., f. 16/12 72, † 5/3 04; 5 S., 1 D.; 2 ~ 28/11 04 F. Sstr. Elise Christence Koch, E. e. Hof- og Statsretsproc. Søren Trige, f. 27/12 68, † 9/3 45; u. B.; see Hans Peter B. H. til Roesk. Frue K.-J.; Jens M. H., o. Cat. i Hjørring; H. J. Fich i Bogense-S.; (M. H. T. Hertz i Hasle-R.); [Biskop over Ribe St. 29/9 1819; † 2/6 25; vandt almindelig Høiagtelse og Hengivenhed ved sin velgiørende Virksomhed og sin elskværdige Charakteer, sin Nidkjærhed og Retfærdighed i Forbindelse med Mildhed og Humanitet; han var en ualmindeligt duelig Forretningsmand, en erfaren Skolemand og en fortrinligt begavet Taler; ogsaa Digter („det befriede Jerusalem“); Portrait i Ribe Dk.; Monument p. Ribe Kgd.; N. 250; E. 1/646 og S. 1/787].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 140; DanKir bd. 19, s. 494 (Ribe Domk.), s. 815 (Kirkegårde i Ribe).

14. 15/1 1820 [Brøndby V. og Ø. 23/12 96] Eiler Hammond, f. p. Aagaard i Sjælld. 2/2 57; F. Cclrd. Villiam H.; M. Lovise Charlotte Eilersdtr. Hagerup af Kallundbg. (F. blev Biskop over Trondhj. St.); St. Slag. 76; Cand. philol. 29/7 80, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 1/3 84–88; Cand. th. 13/6 86, l.; r. Cap. Slag. St. Mikkels K. o.s.v. 31/10 88, o. 5/12; Forst. f. Brøndby Sem. 28/5 02; Pr. 05; Apr. 18/12 07; R.* 28/6 09; ~ Kbh. 29/10 89 Charlotte Marie v. Deurs, f. 6/3 63, † Roesk. 9/5 47; F. Jstrd. Jacob Christian v. D., Gross. og Revisor i det asiatiske Compagnie; M. Henriette Joh. Dorothea de Pløyart; [† 28/7 1822; nidkjær og ivrig; 16/4 96 paalagdes det Canc., at tilkjendegive ham Kongens allerhøieste Tilfredshed med hans Embedsflid og Duelighed; Reglementet 28/5 1802 om Fattigvæsenet i Sjælld. hidrørte fra ham; N. 220; E. 1/562 og S. 1/662].

Borchs K. nr. 400.

15. 23/5 1823 [Andenpræst her 9/4 13] Jacob Hansen Bang af Vig-A., f. 19/4 70; St. Hlh. 88; C. 22/10 93, l.; Cabinetsp. p. Bregentved i 2 Aar; r. Cap. Asminderød-G.-F. 9/10 95, o. 6/11; Sp. Nykjøbing-R. 5/2 02; R. m. Kbhs. Sp. 10/4 12; R.* 28/10 36; ~ Kbh. 9/10 96 Anna Cathrine Sophie Østrup af Kbh. Nic. K. 1. r. Cap., f. 4/2 79, † 6/5 20; 4 S., 2 D.; see Joachim G. A. V. B. til Roesk. Frue K.-J.; C. H. With til Aalbg. Bud. K.; [† 28/2 1841; kraftig, retsindig, almindeligt agtet; B. D. G. 1/139; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 3, s. 2146 (se nedenfor).

16. 24/5 1841 [Od. St. Knuds K. 4/6 34] Søren Rosbjerg Ortved, f. Helsing. 7/4 96; F. Hans Ditzel O., Garnisons-Auditeur p. Kronborg Fæstning samt Bkdmr. og Skriver v. den kronborgske Geværfabrik (Hellebæk Birk); M. Caroline Rosbjerg; St. Helsing. 13; C. 22/4 17, l. egr.; o. Cat. Kbh. Frue K. 11/4 21, o. 13/4; P. paa St. Croix 31/12 23; tillige Miss. ss. 25/2 24; Sp. Rønne-K. og Pr. 29/4 29; Pr. og Stiftspr. Odense Herred 4/6 34; R.* 28/6 40; Pr. Sømme-Voldbg. hrd. 1/7 41; ~ 7/8 27 Johanne Marie (døbt Martine) Møhl, E. e. Kgrd. Jens Ludvig Stoud v. Moth, Toldcontr. p. St. Croix, d. Kjerteminde 3/5 99, † Kbh. Garn. 15/3 76; Pleiedtr. af Christian Patermann, Oplagsskriver v. Kbhs. Toldkammer; F. Hans Kragh M., Kbmd.; M. Ingeborg Martine Krøll; u. B.; [# 13/1 1866; † Kbh. 2/9 72; see Berl. Tid. 72/208; human og venlig; en trofast og paalidelig Ven; besjælet af en smuk og mild Aand; Menigheden nærede Kjærlighed og Agtelse for ham; see Hundrup: Præster v. Roesk. Dk., S. 36–37; E. 2/507 og S. 2/597].

AaDB s. 22-23.

17. 23/3 1866 [Hunseby 3/7 48, o. 26/7] Ludvig Jacob Mendel Gude, f. Sterrede (Rude), Holsteinborg S., 23/4 20; F. Etrd. Albert Peter G., dengang Birkedommer ved Grevskabet Holsteinborg, Herredsfgd. i Arts og Skippinge H., siden Byfoged i Slag.; M. Louise Henriette Thomsen; St. Slag. 37; C. 22/4 44, admodum l.; Alumnus p. Borchs Coll. 23/12 44 – 1/6 46; Lærer v. Chrhvns. Bgdsk. •/6 44; tillige Notarius ved theol. Embedsexamen og Manuducteur; Reiser i Tydskland 57 og 72; R.* 6/1 69; Dr. theol. 18/2 74; D.-M. 10/8 75; Reise til Rom og Paris 79; D.-M. 18/8 75; C.* 15/11 88; ~ 3/6 46 Marie Henriette Amalie Meinig, f. Nøddebo 25/7 20, † 6/7 94; F. Jstrd. Herman Carl M., Birkedommer i Kronborg District og Hellebæk Birk; M. Elsabe Georgine Dideriksen; 2 S., 5 D.; [† 26/5 1895; dygtig og anseet; E. S. 1/608].

Borchs K. nr. 606; Elvius s. 407-408; G-HF II, s. 46-49.
———————————

 

 

Roeskilde.

No 936. Øverste Capellaner til Domkirken (fra 1750 Enecapellaner og fra 1813 kaldte Andenpræster).

[Sømme Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

 
M. S. 1-a/30; M. 146; Lkm. 1/305; H. Roesk. Dk. 52.
Anm. Gadstrup og Syv vare Annexer indtil 1752, men bestyredes af res. Capellaner.
———————————

1. (1546). Hans Ibsen el. Jepsen; fik 24/6 46 et Vikarie i Roesk.; fik Kongetienden af Ferslev 17/7 48, fik 13/5 51 Livsbrev paa det Vikarie i Roskilde til S. Laurentii Alter, som han nu selv har i Værge.

DKR s. 295, 387; KB bd. 1 (1551-55) s. 36.

1b. (1557). Niels (Jensen); 13/5 1557: »Gavebrev til Hr. Niels, Kapellan til Lutz Kirke i Roskilde, paa en Jord smstds. mod en aarlig Afgift af 12 Skil. danske til Roskildegaard. Han skal opføre god Kjøbstedsbygning derpaa, holde den ved Magt og gjøre samme Tynge som andre Borgere«.

KB bd. 2 (1556-60) s. 78-79, 99.

2. c. 1570 [Frederiksborg Slotsk. 8/8 67 – 73] Søren Olsen, f. Roesk. 14/9 31; ~ 58 Karine Andersdtr., f. Assens 26, † Roesk. 7/4 96; [† 15/8 1601; Da Kong Jacob af England 1590 var i Roesk., lod han holde Gudstjeneste i Domkirken, hvilket S. Olsen modsatte sig(14), hvorfor han forvistes Byen, saalænge Kongen var der. Stiftede 17/1 1592 og 19/9 1600 det endnu i Olsgaden og Rosenhaven liggende Hosp.; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 405 (Sp. Gadstrup-S.); 2:4 (1877-80), s. 294-96 (Præster ved Frederiksborg Slotskirke); DanKir bd. 3, s. 2058-59 (se nedenfor).

3. (1602) [Hør. her 91–97] Mag. Peder Hansen Glad (Lætus), f. Rand.; St. i Jena 98; Mag. Kbh. 13/7 02; [† 8/11 1606; (Lgst.)].

F-P s. 179 (»Petrus Lætus«); PT 1:3 (1882), s. 129; Helk I, s. 221; DanKir bd. 3, s. 2098 (se nedenfor).

4. 1603. Mag. Daniel Christophersen Knopf; [1605 Lect. theol. og Andenpr. her; see Sognepræster el. første Række Compastorer].

5. 1605 [vist nederste Cap.* . . . ] Niels Pedersen; ~ Anna Jensdtr. Wind, vist † 12; [† 1612; (Lgst.)].

DanKir bd. 3, s. 2099 (se nedenfor).

6. c. 1612 [vist nederste Cap.* . . . ] Ole Simonsen; Hør. Roesk. før 85; Cap. Kornerup-S. (95); [† c. 1616; hans Navn paa Prædikestolen i Svogerslev 1598 (95?), da kaldt Cap.].

KS 3:5 (1884-86), s. 431 (Kornerup og Svogerslev); DanKir bd. 3, s. 694 (Svogerslev kirke).

7. o. 19/3 1616, Hans Sørensen Wendelboe, Cap. hos Mag. Mads Colding; [7/10 1624 N. Jernløse-K.; see der; var maaskee nederste Cap.].

8. 1625 [nederste Cap.* c. 12] Herman Hansen Høyer, f. Roesk. c. 75; (vist Bdr. t. Hans H. H. i Borup-K.); St. i Kbh. (02); Hør. her 05; r. Cap. Kornerup-S. (10); ~ Cathrine Jørgensdtr.; [† 3/6 1635; „post exantlatos in officio cum scholastico tum ecclesiastico labores gravissimos“(15); Lgst., som ligger over en Grovsmed N. Jørgensen, † 1743, der kjøbte den, lod Indskriften afslibe og en ny indhugge].

F-P s. 183 (»Hermannus Johannis Høyer Roschildensis«); KS 2:5 (1869-71), s. 151 (som Sp. i Kornerup-S.); 3:5 (1884-86), s. 432 (Kornerup og Svogerslev); DanKir bd. 3, s. 2070-71 (se nedenfor).

9. 19/6 1635 [nederste Cap.*, o. 4/5 25] Jacob Nielsen (Rud?); (Halv(?)bdr. t. L. Willumsen i Høie-Taastrup og Bdr. t. Karen N. Hjersing ~ A. B. Altewelt i Ringsted-B.); St. Roesk. 20; Hør. Roesk. (23), som Hør. tillige Degn; ~ (42) Abelone Ottesdtr. af Ledøie-S., † c. 80; 3 S.; see J. J. Rud i Snoldelev-T.; H. Jacobsen, Nr. 11 her; [fmtl. † c. 1649].

KUM I, s. 41 (»Iacobus Nicolai Roëschild.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 1; Kopskatten 1645, opsl. 98; KS 6:3 (1939-41), s. 165 (Rettertinget); PT 5:5 (1908), s. 263-264, 8:6 (1927), s. 188.

10. k. 23/6 1649 [Cap. i Vidskøvle og Degeberga i Skaane . . . ] Niels Rasmussen Jersov, f. 23; St. Lund 43; ~ Sophie Sommer; [† 1667; Lgst.].

KUM I, s. 178 (»Nicolaus Erasmi Iersovius«); KS 3:5 (1884-86), s. 428 (Kornerup og Svogerslev); DanKir bd. 3, s. 2101 (se nedenfor).

11. 4/4 1667 [nederste Cap.*, o. 17/4 57] Hans Jacobsen (Rud?), en Søn af Nr. 9, f. Roesk.; St. Roesk. 56; ~ Karen Lauritsdtr.; 2 S., 1 D.; 2 ~ A. D. Mossin t. Roesk. Frue K.; see B. H. Mahler i Gadstrup-S.; [† 1670; efter M. var han blot nederste Cap.].

KUM I, s. 265 (»Iohannes Iacobi Roëskildensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 6, 3; Tune hrd. nr. 1; Kopskatten 1645, opsl. 98.

12. 17/6 1670 [nederste Cap.*, o. 22/4 67] Søren Nielsen Lyngbye* af Lyngby-A., f. 6/12 37; St. Sorø 60; C. 62, l.; Hør. Kbh. 63; ~ 67 Anna Nicolaidtr. Rentz, f. Kbh. 42, b. Roesk. Dk. 1/3 23; F. N. R., Stadscpt. og eneste Silkefarver i Kbh.; M. Anne . . . ; 2 S., 3 D.; see 2 Etm.; (J. L. Widbye i Gadstrup-S.); [† 31/5 1717; T. 191; G. 3/377; Lgst.].

KUM I, s. 284 (»Severinus Nicolai Lyngbye«); SB s. 187; FAaW, s. 17, 33; Danske Kancelli: Kaldsbrev; DanKir bd. 3, s. 2056, 2078, 2142 (se nedenfor).

13. 18/6 1717 [Hør. her 09] F. S. Nicolai Sørensen Lyngbye, f. 16/8 81; St. Roesk. 00; C. 16/4 04, illum.; O.; [† 13/6 1721; Lgst.].

KUM II, s. 261 (»Nicolaus Severini Lyngbye«); Kbg. Roskilde Domk. (1678-1708) opsl. 34 (dåb); FAaW, s. 33; DanKir bd. 3, s. 2056, 2068 (se nedenfor).

14. 20/6 1721 [nederste Cap.*, 30/4 12] Rasmus Berntsen Øgler af Hesselager, f. 20/3 83; St. Od. 02; C. 6/7 05, l.; Skp. 10; 1 ~ 14/7 13 Anna Sophie Sørensdtr. Lyngbye, en Dtr. af Nr. 12, f. 75, b. 1/7 47; 2 ~ 3/7 48 Margrethe Sørensdtr. Jonæsen af Roesk. Dk., d. 7/5 01, † 1/12 72; u. B.; [† 29/3 1752; hans og Hustrus Navne paa Alterkalken i Vor Frue K. 1721; Lgst. i Roesk. Dk.].

KUM II, s. 276 (»Erasmus Bernhardi Øgler«, 21 år gl.); FAaW, s. 33; DanKir bd. 3, s. 2056, 2143 (se nedenfor), s. 84 (Roskilde Vor Frue kirke).

15. 21/4 1752 [nederste Cap.* 17/7 33, o. 9/9] Søren Mikkelsen Franck af K. Saaby-K., f. 12/8 01; St. pr. 22; C. 6/11 25, l.; ~ 22/1 34 Dorthea Elisabeth Bielefeldt; 2 ~ J. T. Saur i Høve-F.; see Michael F. i Høve-F.; [b. 29/10 1760].

KUM II, s. 448 (»Severinus Michaëlis Franck«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 65.

16. 23/1 1761, o. 6/3, Christian Holst; [9/10 1782 Kbh. Trin. K.; see der].

17. 18/12 1782 [p. Cap. Kbh. Vartov K. 14/10 74, o. 7/10(!); tillige Insp. v. Opfostringshuset 76] Peter Baagøe, f. Svendbg. 6/3 43; F. Jørgen Lauritsen B., Reebslager; M. Marie Fritz; St. Svendbg. 60; C. 23/9 67, n.; ~ Kbh. 14/1 78 Christine Schønberg, f. Kbh. 22/2 61, † 16/3 35; F. Peter Rasmussen S., kgl. Staldkarl; M. Gunild Marie Hansdtr.; 5 S., 4 D.; see E. A. Haar i Himmelev; [† 11/5 1812; W. 3/32; N. 24; Lgst.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 1002; DanKir bd. 3, s. 2080 (se nedenfor).

18. 9/4 1813 [Nykjøbing-R. 5/2 02] Jacob Hansen Bang; [23/5 1823 Sp.*; see der].

19. 22/10 1823 [Skjævinge-G. 31/10 09] Elieser Gad af Veiby-T., f. 11/7 71; St. Nykjøb. p. F. 90; C. 8/5 93, l.; Sp. Pedersker 31/10 94, o. 24/10; 1/6 98; Hirschholm 8/1 06; ~ Kbh. Chrbg. Slotsk. 17/11 94 Søster Christiane Brun Stenersen, f. Fosnæs i Nummedalen (Namdal) 28/1 73, † Herslev v. Fred. 18/5 47; F. Peter Christian S., Cpt. i 1ste Trondhjemske nat. Inf. Rgmt., Eier af Seiersted; M. Elsa Svendsdtr. Falch; 7 S., 4 D.; see Christen P. G. i Stouby-H.; Isak M. B. G. i Kolding; Peter C. S. G. t. Kbh. Trin. K. r. Cap.; Jørgen G. i Gauerslund-V.; Theodor N. G. i Estvad-R.; Elieser T. G. i Darum-B.; H. L. R. Müller i Alslev-H.; [† 20/11 1838; E. 1/476 og S. 1/532].

AaDB s. 82-83.

20. 23/1 1839 [Rudkjøb.-S. 17/5 33] F. S. Christen Pram Gad; [24/3 1846 Kbh. Hel. G. K.; see Stouby-H.].

21. 6/6 1846 [Rudkjøb.-S. 23/4 39] Laurits Peter Winding Grüner af Helsing. St. Mariæ K., f. 20/3 93; St. Helsing. 11; C. 11/7 16, l.; Cat. Rand. 14/2 23, o. 18/4; r. Cap. Aarh. Dk. 2/3 31; ~ 26/3 23 Cathrine Andrea Michaeline Rosted, f. 2/5 97, † 6/6 63; F. Jstrd. Christ. Ludv. R., Contoirchef i Admiralitetet; M. Margr. Buch; 4 S., 3 D.; [# 23/12 1865; yndet].

22. 26/3 1866 [r. Cap. Nybg. 31/5 60] Johan Carl Vilhelm Tolstrup, f. Grenaa 18/11 19; (Morbdr. t. C. Raaschou, o. Cat. t. Kbh. St. Stephans K., t. Anna Raaschou ~ Th. H. B. Jespersen i Kjerteminde-D. og t. Fr. V. Munck i Herlufsholm); F. Cclrd. Peter T.; M. Karen Knutzen; St. pr. 39; Lærer v. Chrhvns. Bdgsk. 44; C. 28/10 44, l.; udenlands 45–46 paa Sangens Vegne; Insp. v. Chrhvns. Bdgsk. 48; o. Cat. Nybg. 6/12 53, o. 1/2 54; 1 ~ Kbh. Frue K. 15/9 49 Anna Gunilde Fabricius, f. Kbh. 11/6 27, † Nyborg 14/6 62; F. Hans Ditlev F. af Kbh. Frelsers K., Sukkerraffinadeur; M. Nicoline Christiane Fabricius; 3 S., 4 D.; 2 ~ Kbh. Kastellk. 3/5 64 Frederikke Hansine Louise Topp, f. Kbh. 3/8 36, † Roesk. 15/11 1905; F. Joachim T., Gross.; M. Elisabeth Nannestad af L. Lyngby-Ø.; 7 B.; [† Karlsbad 2/8 1886].

Elvius, s. 408; G-HF II, s. 50-51; Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 79-80.
———————————

 

 

Roeskilde.

No 937. Nederste Capellaner til Domkirken.

[Sømme Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

 
Anm. Disse Capellaner synes, en Tid at have bestyret Graabrødre Menighed og Svogerslev. Senere (fra 30/10 1679) vare de tillige Præster til Frue Kirke indtil 1752.
———————————

1a. (1552). Jep Heye; »1552 udgik til Domkapitlet i Roskilde et Kongebrev om at udlevere til Vor Frue Kirkes Værger de Messeklæder og Ornamenter, som Hr. Jep Heye skulde have udtaget af Vor Frue Kirkes Sakristi«.

DanKir bd. 1-1, s. 38 (Kbh. Vor Frue Kirke).

1 (b). 15 . . Rasmus Kaabeløs; [afsat 1570 for Løsagtighed].

2. c. 1570. Jens Andersen; ~ Roesk. 24/10 74 . . . . ; [blev 27/10 1572 kaldet af Kong Fred. II. til Sp. i Syv, men denne tog Kaldelsen tilbage, da han erfarede, at den Mand, som hidtil havde betjent Kaldet, vilde blive brødløs med Hustru og Børn (Ny khist. Saml. 5/187); maaskee »Johannes Andreæ«, Kannik ved Roskilde Kirke, † 21/2 1577; Lgst.].

Hegelund I s. 99, II s. 64; DanKir bd. 3, s. 2046 (se nedenfor).

3. 15 . . Søren Lauritsen; [•/4 1599 Slagslunde-G.; see der].

4. c. 1599. Niels Pedersen; [1605 øverste Cap.*; see der].

5. c. 1602 [r. Cap. Kornerup-S. før 95] Ole Simonsen, tillige ; [c. 1612 øverste Cap.*; see der].

6. c. 1612 [r. Cap. Kornerup-S. (10)] Herman Hansen Høyer; [1625 øverste Cap.*; see der].

7. o. 4/5 1625. Jacob Nielsen; [19/6 1635 øverste Cap.*; see der].

8. k. 13/7 1635, o. 22/7, Balthasar Poulsen Rhode af Karlebo; St. Kbh. 29; [var her endnu 1649].

KUM I, s. 97 (»Baltazar Pauli Rhodius, Carlebonensis«); PT 8:6 (1927) s. 193; KS 6:3 (1939-41), s. 166 (Rettertinget).

9. 16 . . [Hør. her . . . ] Morten Pedersen Colding; St. Roesk. 27.

KUM I, s. 82 (»Martin. Pet. Cold.«).

10. 16 . . Mads Nielsen Høfding; [1644** Tjæreby; see der].

11. 16 . . Niels Simonsen; vist St. Lund 54; vist ~ Kbh. Frue K. 10/9 68 Zille Eggersdtr.

KUM I, s. 248 (»Nicolaus Simonis«).

12. o. 17/4 1657. Hans Jacobsen (Rud?); [4/4 1667 øverste Cap.*; see der].

13. o. 22/5 1667 [Hør. Kbh. 63] Søren Nielsen Lyngbye; [17/6 1670 øverste Cap.*; see der].

14. 10/7 1670, o. 3/8 [Hør. her 68] Anders Dinesen Mossin, tillige Sp. til Roesk. Frue K. 30/12 1679; see der.

15. 5/3 1689**. Laurits Madsen Lyche, tillige Sp. til Roesk. Frue K.; see der († 19/4 1712).

16. 30/4 1712. Rasmus Berntsen Øgler, tillige Sp. til Roesk. Frue K.; [20/6 1721 øverste Cap.*; see der].

17. 28/6 1721 [Hør. her 20] Laurits Nielsen Spangberg (Spangenberg, Spangeberg, Spanberg), tillige Sp. til Roesk. Frue K.; see der.

18. 17/7 1733, o. 9/9, Søren Mikkelsen Franck, tillige Sp. til Roesk. Frue K.; [21/4 1752 Enecapellan her; see der].

———————————

Noter:

(1) Musenius = Christian Muus, (1656-1717), biskop i Ribe og Odense. Han udgav Musenii Catalogus over Præster i Sjællands Stift fra Midten af det 17de Aarhundrede (Nr. 2990 i den gamle Samling paa det store kgl. Bibliothek).
(2) »sacrosanctæ sapientiæ absolutus baccalaureus« = den absolut mest fremragende Lærde i den hellige Videnskab (Teologien).
(3) »vera pietate, doctrina, gravitate, fide, constantia et vitæ innocentia præstans« = han udmærkede sig i sit Liv ved sand Fromhed, Lærdom, Alvor, Tro, Udholdenhed og Uskyld.
(4) »vir in philosophicis artibus magna cum laude et summa ejus facultatis laurea versatus, in divinis literis longo usu et jugi exercitatione instructissimus, antiquitatum danicarum et matheseos studiosissimus et politices prudentissimus« = en Mand, der nyder den største Anseelse og Ære udi de filosofiske Videnskaber for sin Begavelse, velbevandret som han er i den hellige Skrift gennem lang Tids Studium og flittig Øvelse, og kyndig i den danske Historie saavel som i Matematik, samt klog paa statslige Anliggender.
(5) Prinds Ulrik = Prins Ulrik Johann (1578-1624), søn af Frederik II. Kannik i Bremen 1622; Fyrstbiskop i Schlesien. Begravet i Dresden men overført til Roskilde Domkirke.
(6) »delicium suæ urbis, decus musarum ingenio, sapientia, virtute« = en Fryd for sin By, en Musernes Pryd ved sin Begavelse, Visdom og Dyd.
(7) »ob fidem integritatemque junctam vitæ suavitatem omnibus carus« = afholdt af alle paa Grund af sin rene Tro og sin Elskelighed.
(8) Prinds Frederik = den senere kong Frederik III (f.1609).
(9) Prinds Jørgen = tredje og yngste Søn af Frederik III (f. 1653), ~ 1683 Anne, Prinsesse af England. Da Anne blev Dronning i 1702 udnævnte hun sin Mand til Storadmiral af Irland.
(10) Austeritet = Barskhed.
(11) vir vere imcomparabilis = en i Sandhed enestaaende Mand.
(12) carus omnibus, deo carior = elsket af alle, endnu højere elsket af Gud.
(13) Generalsuperintendent: Superintendent er en Person der fører det overordnede Tilsyn med en protestantisk Kirke, især om Person udenlandske og historiske Forhold, i Danmark indtil 1700-tallet om Biskoppen.
(14) Kong Jakob af England = Jakob (James) 6 af Skotland og 1. af England; gift 1589 med Anna af Danmark, datter af Frederik II. og Søster til Christian IV. Kong Jakob var ivrig Katolik og har muligvis afholdt en katolsk Messe i Domkirken.
(15) »post exantlatos in officio cum scholastico tum ecclesiastico labores gravissimos« = (død) udmattet af sit haarde Arbejde baade i Skolen og i Kirken.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Roskilde Domkirke, bygninger og inventar, s. 1267-1755, Roskilde Domkirke, gravminder, s. 1757-2159.
Kinch, J.: Udrag af et ældre Håndskrift, 2. Hans Tavsens Børn. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 1:5 (1874-75), s. 235-238.
Rørdam, Holger Fr.: M. Morten Pedersens historiske Kalenderantegnelser. Kirkehistoriske Samlinger 2:3 (1864-66), s. 483-505.