Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 836. Nyker (ecclesia omnium sanctorum, bygget c. 1100),

Vester Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/257; L. S.*; L. S. v. W.; L. P. B. 386; K. M. 253; B. B. 193; S. i K.; M. 167; Kbg. 1689.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Aage Dahl, se nedenfor.]
———————————

1. c. 1536. Niels . . .

2. c. 1538. Jens Winther; levede endnu 1584 (see H. Aktst. S. 486); Etm. maa altsaa have været ham adjungeret.

3. c. 1568**. Mikkel Larsen i 47 Aar; ~ . . . . ; 3 S.; see Etm.; Lars M. i Clemensker; Jens M., R. Cap. i Rønne-K.; maaskee H. B. Dresler i Nexø-B.; [† c. 1615].

4. c. 1615. [Rtr. Rønne c. 12] F. S. Anders Mikkelsen; St. (08); ~ Karen . . . ; 2 ~ B. T. Malmøe i Nylarsker; hun beskyldtes for ved sin Bortreise at have ødelagt Pgden.; [† 1619; „Conquesti sunt Rødnoviensis de intoleranda ipsius in officio scholastico negligentia“. „Pollicitus est majorem fidem et diligentiam in sacro ministerio, sancteque recepit, se doctrinæ sinceritatem vitæ integritate exornaturum“. (H. Aktst., S. 599); Mindetavle i Nylarsker K.].

F-P s. 239 (»Andreas Michaelis Borringius«); DanKir bd. 7, s. 269 (Nylars kirke).

5. 8/10 1620, o. Lund 20/11, Jens Nielsen Jennum, f. Jennum i Spentrup el. Skibet S.; vist St. Ribe 11; 1 ~ Kirsten Clausdtr., E. e. Poul Pedersen Kofod; F. C. Hermansen; 2 ~ 27/8 27 Hylleborg Hansdtr. af Gudbjerg, levede i Nyker 52; [† 17/3 1648; „prædictus dom. Johannes est vir bonus et officiosus, optimum ab auditoribus obtinuit testimonium doctrinæ et vitæ“ (Aktst. l. c.); Lgst.].

KUM I, s. 2 (»Ianus N[i]col. Ripensis«); KS 6:3 (1939-41), s. 162; DanKir bd. 7, s. 220 (se nedenfor).

6. 1648. Jacob Pedersen Tresløw, f. i Sverrig; maaskee St. Helsingborg 33; ~ Boel . . . . , levede 84 i Rønne; [† 3/11 1661; var den sidste Præst paa Hammershuus Slot; Deltog i Opstanden imod de Svenske].

KUM I, s. 118 (»Iacobus Petri Helsingburg«).

7. o. 2/4 1662. Hans Jensen Sode af Hasle-R., f. 33; St. Lund 52; Pr. 82; ~ 23/9 64 Kirstine Hansdtr. Kofod, f. 49, b. 1/4 12, Arving til Vellensgd. m. M.; F. H. Madsen K.; M. . . . Clausdtr. Gagge; 3 S.; 2 ~ 86 Albert Poulsen Hartwig; Propr.; [b. 13/9 1685].

KUM I, s. 237 (»Iohannes Iani Bornholmensis«).

8. 18/9 1685. Hans Predbiørnsen (Prebensen) Langsted, f. i Langsted, fmtl. i Tomminge S., c. 44; (Bdr. t. Claus P. L. i Nexø-B. og t. H. Langsted/Schurmann i Brahetrolleborg-K.); F. P. Hansen, Ridefgd. over de svenske Bjelkers og Banneres Gods i Fyen og p. Lgld.; M. Johanne Clausdtr. (2 ~ R. Olufsen, r. Cap. t. Fred. Trin. K.); St. Od. 66; Olsker-A. 3/9 79*, vist Vice-P. ss. 80; 1 ~ Kbh. Holm. K. 22/8 80 (Bev. 19/7) Anne Christensdtr., E. e. Adam Hansen Roy; 2 ~ Else Poulsdtr. Ancher af Hasle-R., levede 04; 1 S., 1 D.; 2 ~ Niels Hansen, Gdmd.; [† 24/3 1687 under Prædikenen].

KUM I, s. 335 (»Iohannes Præbiørnonis«); PT 2001, s. 89-91, 97-99 (V. Villadsen: Langstedstudier I).

9. 2/4 1687. Svend Nielsen Bornholm af Aaker, f. 23/7 56; St. Kbh. 78; ~ Kbh. Frels. K. 28/6 87 Anna Hansdtr., levede 04; 2 S., 4 D.; [b. 25/2 1704].

KUM II, s. 82 (»Sveno Nicolai Bornholmensis«).

10. 8/3 1704. Christen Christensen Lind af , f. c. •/7 77; St. pr. 94; 1 ~ c. 06 Barbara Axelsdtr. Sandbye af Sandby-V., f. c. 77, † 13/5 08; 1 S.; 2 ~ Bodilsker 11/12 09 Cathrine Elisabeth Elster, f. c. 87, † Nexø 23/1 33; F. Kbmd.; M. Anna Margrethe von Gutzou; 2 S., 1 D.; 2 ~ 15/12 19 Major Poul Ancher Koefoed p. Nexø; [† 2/8 1714].

KUM II, s. 205 (»Christiernus Christierni Lindanus Bornholm«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 50.

11. 22/10 1714 [Rtr. Rønne 8/8 10] Hans Rasmussen Marcher af V. Mariæ, f. 21/12 84; St. Rønne 01; p. Cap. V. Mariæ 07; ~ Nyker 11/10 15 Elisabeth Sophie Eilersdtr. Holch, f. 29/1 93, † Rønne 19/1 74; F. Baron, Ghmrd. E. Eilersen H., Generalmajor; M. Ingeborg Dorothea Andersdtr. Wind; (Manden var dog næppe Faderen, idet han 92 blev skilt fra Moderen p.g.a. hendes Utroskab. Fader var antagelig Johan Frederik Pintzfeldt fra Hamburg, med hvem hun 95 indgik Ægteskab, hvorfor hun 97 forvistes fra Bornholm); 2 S., 3 D.; Sønnen Eiler Holch M., Sp. i Strandebarm, Bergens Stift, (see Clemens F. M. i Kjetterup-G.; Hans E. M. i Olsker-A.); [† 8/3 1742; hans Navn paa Kirkeklokken 1725].

KUM II, s. 268 (»Iohannes Erasmi Bornholmiensis«, 18 år gl.); DanKir bd. 7, s. 219 (se nedenfor); Lampe I, s. 387.

12. 27/4 1742, o. 9/6 [Skoleholder i Vaalse c. 31] Peder Truelsen Bernholdt*, f. Nysted 22/7 08; F. T. B., Gross.; M. Johanne Pedersdtr.; St. Nysted 29; C. 21/11 40, n.; 1 ~ Anna Margrethe Hviid, E. e. . . . , f. c. 01, † 23/3 51; 2 ~ Kbh. Frue K. 30/6 51 Margrethe Maria Jensdtr. Seest, f. Kbh. c. 32, b. 28/9 90; F. Urtekrmr. i Kbh.; M. Johanne Cathr. Kolten; 3 D.; see Etm.; [† 27/9 1781; Skulde 43 alvorligt reprimanderes for sin Forseelse; G. 2/2 368].

KUM II, s. 509 (»Petrus Trogelii Bernholt«, 21 år gl.).
(1781 el. 82. P. M. Clod; see Roesk. Dk.).

13. 20/2 1782 [p. Cap.* 2/11 75, o. 3/11] Peder Sommer, f. Bodilsker 11/1 50; (Bdr. t. Mogens S. i Sorø); F. Magnus S., Degn; M. Anna Sophie Sandbye; St. Fdbg. 71; C. 13/7 74, n.; ~ 18/7 80 F. D. Anna Margrethe Bernholt, f. 9/4 60, † 12/9 06; u. B.; [† 24/10 1812; gav 300 Rdlr. til Fattigvæsenet og 1000 Rdlr. til Skolevæsenet; Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 7, s. 220 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Bornholm provsti, nr. 19.

14. 17/6 1813 [p. Cap. Ringsted-B. 23/4 02, o. •/4; Gyrstinge-F. 6/8 08] Adam Anton Frederik Schrøder; [27/9 1836 Sønderup-N.; see der].

15. 6/12 1836, o. 17/3 37, Christen Begtrup Friis; [2/9 1846 Tversted-U.-B.; see Skjelby-Gj.].

16. 1/12 1845 [p. Cap. Greve-K. 14/9 39, o. 29/11] Hans Christian Bentzen; [14/5 1856 Vollerslev-G.; see der].

17. 23/7 1859 [c. Slotsp. t. Augustenborg 58] Gerhard Grove, f. Kbh. 13/7 18; F. Cpt. i Søetaten Johan Christian G.; M. Wenniche Garmann; St. pr. 38; C. 5/7 43, h.; p. Cap. Igen 25/11 48, o. 17/12; 1 ~ 23/4 61 Anna Cathrine Helene Hansen af Igen (F. Biskop over Als-Ærø St.), f. Notmark 3/4 32, † Kbh. 10/5 75; u. B.; 2 ~ Kbh. St. Johs. K. 2/5 76 Gudrun Lovise Herder Wulff, f. Stege 30/1 52, † 4/5 77; F. Anton Peter W., Kbmd. i Stege; M. Vilhelmine Jacobine Benedictsen; (78)1 D.; [11/3 1875 Gjerslev; Gave v. Afskeden 11/4 s. A.; † 2/7 95; Pg. br. 21/4 71. Ilden var paasat af en løsladt Tugthusfange, der ønskede atter at komme i Straffeanstalten; Mindetavle i Gjerslev K.].

DanKir bd. 4, s. 1145 (Gierslev kirke).

18. 7/4 1875. Carl Henrik Rasmussen; see .

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 34-39.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Nykirke, s. 199-222.