Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1340. Virring og Essenbæk,

S. Hald Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

L. S.*; L. P. B. 378; K. 4/370; P. 64; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/353; Kbg. 1719 (÷ 1805-09).
Anm. Fløistrup i Hørning Sogn var tidligere Annex, men formedelst den lange, besværlige Vei blev Sognet nedlagt og Kirken afbrudt. Dog hører endnu 1 Gaard til Virring Sogn.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra litteraturlisten nedenfor.]
———————————

1. c. 1537. Mag. Laurits . . . ; [† c.1570]

2. c. 1570 [fmtl. Cap.* c. 50]. Christen Thomsen; see Etm.; [† 1572].

3. c. 1573. F. S. Thomas Christensen i 11 Aar, f. c. 51; ~ E. Henriksdtr., f. Horsens; (mindst) 2 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see T. Nielsen i Lyngaa-S.; C. T. Sodie i Harridslev-A.; (J. N. Nielstrup i Aarslev-H.); [† •/3 1584; Eptph.].

4. 1584. Rasmus Andersen i 36 Aar, f. Randers c. 57; ~ F. E., † eft. 1620; 7 S., mindst 1 D.; see Etm.; [† 5/1 1620; Eptph.].

5. 1620. Jens Hansen Bruun i 16 Aar, maaskee af Voldum-R.; St. 13; ~ F. D. Anne Rasmusdtr., f. 88, † 7/6 59; (mindst) 1 D.; [† 21/6 1635].

KUM I, s. 9 (»Ian. Iohan. Brun«).

6. 1635 [vistnok r. Cap. Grenaa-G. 16 . .] Jens Hansen Trige af Trige-Ø., f. c. 09; St. Aarh. 29; Pr. 8/8 70; ~ Sidsel Hansdtr. Blichfeldt, vist af Odder; [† 31/8 1674; W. 2/516 og 3/815; N. 625].

KUM I, s. 97 (»Iohannes Iohannis Trigensis«); P-Aarh. f. 6b, opsl. 9 (»Ianus Iohann Trigensis«).

7. 21/8 1669**, o. 4/10 70, Niels Nielsen Krog; [vistnok 25/3 1674 Skive-R., see der].

8. 4/7 1674**, o. 13/11, Hans Lauritsen Carlbye (Trige) af Karlby-V.; St. Aarh. 70; ~ Anna Cathrine Christensdtr. Blichfeldt, vist af Odder, f. c. 62, b. 10/3 32; see Etm.; [† 1704].

KUM II, s. 21 (»Iohannes Laurentij Trigensis«); P-Aarh. f. 52b, opsl. 56.

9. 25/5 1704, o. Aarh. Dk. 6/6, F. S. Laurits Hansen Trige, f. c. 78; vist St. pr. Aarh. 97; ~ 14/7 06 Maren Andersdtr. Haasum af Gjerrild-H., f. 6/4 89; B.; 2 ~ Etm.; see A. J. Bang i Gjesing-N.; [b. 2/7 1724].

KUM II, s. 229 (»Laurentius Iohannis«); SevKV s. 40.

10. 2/9 1724 [Skoleholder i Bjerregrav . . .] Niels Bertelsen Brunow* ell. Brunaas af Øls-H.-D., f. Askim, Aggershuus Stift, 19/8 96; St. Aalbg. 14; C. 14/12 17, h.; Pr., o. 9/5 42, – 68; ~ 7/8 25 F. E., † 20/4 62; 1 S., 1 D.; see Laurits N. B. i Aarslev-H.-L.; Etm.; [# 1768; † 14/8 1774; „Præsten, Hr. Niels Brunow, prædikede og forklarede den Lærdom om Frelserens sande Kundskab, Bekjendelse og Tro meget ypperlig og grundig, forglemte heller ikke at afvende og bevare alle de daarlige Indvendinger, og Udflugter, som et kjødeligt Hjerte kan gjøre sig af Ordenes kjødelige Forstand, og derimod i deres rette Mening at trænge Tilhørerene de samme vældelig paa Hjerte. Thi han er vel en af de yngste, dog bedste og solideste Provster her i Stiftet, der har troende Børn baade efter Kjødet og i Herren, kan derfor med sit flittige Tilsyn i dette vidtløftige Herred med Tiden blive meget nyttig“. (Biskop Hygoms Dom; see J. H. 3/383)].

KUM II, s. 385 (»Nicolaus Bartholi Brunaas«, 16 år gl.).

11. 3/11 1747*, o. 14/6 48** [Hør. Rand. c. 44] Frederik Pedersen Berg, f. Christiansand 16/5 17; F. P. Frederiksen B., Skipper; M. Anna Toftdal; St. Helsing. 38; C. 28/9 44, h.; Pr. 68; ~ 11/9 48 F. D. Hylleborg Cathrine Nielsdtr. Brunow, f. 25/2 27, b. 27/5 89; 8 S., 3 D.; see Etm.; Niels B. i Vivild-V.; Michael A. F. B. i V. Aaby-Aa.; [† 4/11 1787; W. 1/97; N. 54].

KUM II, s. 592 (»Fridericus Berg«, 21 år gl.).

12. 24/3 1786**, o. 19/4, F. S. Frederik Bartholin Berg, f. 16/1 61; St. pr. 78; C. 13/10 84, n.; ~ Kbh. 6/7 87 Stine Bütler (Bottler?), † 23/6 10; 2 S., 1 D.; (see J. Winstrup i Greis-S.); [# 2/6 1809; † 11/12 11].

13. 1/9 1809 [p. Cap. Daugbjerg-M.-S. 15/8 00, o. 22/8] Jørgen Carsten Bloch Hegelund af Daugbjerg-M.-S., f. Kold. 71; St. Rand. 95; C. 12/5 00, n.; ~ 28/4 09 Hylleborg Wagaard Meldal af Ø. Tørslev, E. e. P. Wagaard i Skelund-V.; [† 20/1 1839; Havde saa stor Respect for sin Degn, Peder Knap, at han ikke turde sige Amen, men blev ved, at prædike, indtil K. kom tilbage. Denne pleiede nemlig undertiden uden videre at bortfjerne sig under Gudstjenesten og kom ikke tilbage, før han selv havde Lyst].

14. 16/3 1839 [Fausing-A. 13/6 37] Christian Dinesen, f. Fred. 28/1 01; F. Hans D. Auditeur, siden Bfgd. i Vibg.; M. Sophie Marg. Eegberg; St. Vibg. 22; C. 30/4 29, h.; p. Cap. Voldum-R. 18/9 29, o. 25/11; Sp. Ø. og V. Alling 12/9 32; 1 ~ 23/7 33 Anna Marie Schmidt, f. Kbh. 10/1 02, † 19/4 42; F. Hans S., Hørkrmr.; M. Magdalene Hillerød; 2 S., 3 D.; 2 ~ 2/10 45 Andrea Caroline Bagger, f. Skanderbg. 12/1 12; levede 68 i Kbh.; F. Andreas Nic. B., Byfoged i Skanderborg; M. Caroline Voetmann af Louns-A.; u. B.; see M. A. S. Lund, Cat. Lemvig; [† 19/12 1863; meget godgjørende og en kyndig Raadgiver i alle praktiske Forhold].

Sixhøj nr. 1616.

15. 5/3 1864 [r. Cap. Aarh. Frue K. og Sp. Aaby 25/2 53, o. 15/4] Alfred Hjalmar Elmquist, f. Aarh. 24/12 19; F. Overkrigscomm. Adolph Fred. E., Bogtrykker og Udgiver af Aarh. Stiftstidende, Chef for Aarh. Borgervæbnings anden Afdeling; M. Helene Ambrosia Foland; St. Aarh. 36; C. 24/4 43, l.; c. Adj. Aarh. vidensk. Realsk. 3/8 47; Adj. ss. 29/9 48; mange Aar Timelærer ved Aarh. Latinsk.; 1 ~ Aarh. Frue K. 27/11 46 Georgine Christine Nielsen, f. Aarh. 13/11 22, † 9/7 56; F. Jørgen N., Bfgd. og Politimstr.; M. Ane Kirst. Mørch; 3 S., 1 D.; 2 ~ Houlbjerg 12/3 61 Johanne Rebekka Jensen af Houlbjerg-G., f. Laurbjerg 11/3 29, † Aarh. Sindsygehosp. 17/3 96; (68) u. B.; see Thorvald J. G. E. i Ry; Alfred G. E. p. Endelave; [# 16/1 1890; † 12/11 92].

Elvius s. 591; G-HF II, s. 411-413.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Hansen, C. Rise: Et Studenterbrev fra 1641. Kirkehistoriske Samlinger, 7:2 (1954-1956), s. 239-251.
Lyngaa (Felslev), Jacob Thomsen: Ad rem literariam danicam aliqvot momenta, Kgl. Bibl.: Ny kgl. Saml. nr. 1205a 4°, 1660-1689.
Qvistgaard, Erh.: Biografi over Jørgen Nielsen, Sognepræst til Aarslev og Hørning 1628-1650, Personalhistorisk Tidsskrift, 8:6 (1927) s. 249-252.
Winther, Flemming Aagaard: Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. En genealogisk undersøgelse. Slægtens forlag, Viborg 2008, s. 8-9. [Denne bygger bl.a. på ovennævnte manuskript af Jacob Lyngaa.]
Skou, Jens Peder: Det står skrevet. Slægten forlag, Viborg 1998, (Præsterne i Virring-Essenbæk, s. 39-42)