Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 488. Hornum (Øster-) og fra 14/4 1826 til 22/5 53 Restrup Kapel,

Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.; L. P. B. 190; H. 10/59; M. S. III.; Lkm. 3/243; Kbg, 1707.
Anm. Restrup Kapel, indviet 2/7 1783, var tidligere Annex til Nørholm; f. T. bestyres Embedet af Spsten. i Sønderholm.
———————————

1. (1534). Jens Nielsen.

1b. (1546). Christian Røedt; see D. Mag. IV. 1/171.

2. (1545. 68). Eskil Nielsen; see Etm.

KS 7:3 (1957-59), s. 17; 3:5 (1884-86), s. 514.

3. (1584. 1610). F. S. Niels Eskilsen; see Etm.; S. Nielsen Hornum i St. Jørgensbjerg-I.; Sønnen Eskild N. blev Rtr. i Hobro; [levede endnu 1624, men var da ikke i Embede. En Dag, da »den unge Sognepræst« ikke var hjemme, døbte han et Barn, men beskyldtes for at have glemt at øse det med Vand].

KS 5:2 (1903-05), s. 549; 3:5 (1884-86), s. 106 (H. Niels y Hvornum) PT 11:3 (1942), s. 230; F-P s. 240.

4. efter 1620 [vist Skp., o. 26/3 20] F. S.? Niels Nielsen, f. Aalbg. 96; St. Aalbg. 15; vist Hør. Kbh. (20); [† c. 1646].

KUM I, s. 20 (»Nicolaus Nicolai Alburgensis«); PT 8:6 (1927) s. 186 (»Niels Nielsen Horn«).

5. 1646. John Jensen; St. Vibg. 41; ~ Anne Lauritsdtr., † c. 71; see Etm.; [† 4/2 1684; var stærk i at mane. Soldaterne, som laae i Garnison i Sognet, hørte en Dag, da de exercerede, en Stemme i Luften, der tre Gange lydeligen forkyndte: „Nu er Hr. John i Hornum død“, hvilken Stemme efter den almindelige Mening kom fra Mørkets Aander, som glædede sig over, at være slupne af med en saa drabelig Modstander].

KUM I, s. 165 (»Ionas Iohannis«); Sixhøj nr. 97.

6. 29/4 1684 [p. Cap.*, k. 15/1 77, o. 19/12 s. A.] Niels Nielsen Steenberg af Sønderholm-F., f. 50; St. Aalbg. 69; C. 15/1 74, non prorsus; 1 ~ F. D. Anna Johnsdtr., † 84; 2 ~ Sille Marie Pedersdtr. Worm af K. Helsinge-D.; 2 el. 3 S., 1 D.; 2 ~ C. J. Skov paa Feiø; see Thomas Kingo N. S. i Oddense-O.; [† 1690; havde ved sin Kaldelse solgt sin Anpart af Kongetienden af Veggerby Sogn (13 Tdr. Htkn.) for 260 Rdlr., og, da Kaldsbrevet blev ham leveret, afskrev han 200 Rd. (Nye khist. Saml. 4/448)].

7. 27/8 1690, o. 15/10, Peder Hansen Wallenberg, f. Stavanger 10/3 65; F. H. Pedersen, Byfgd., siden Rdmd.; M. Adriane Berentsdtr.; St. Stavanger 84; C. 31/7 90, illum.; Pr. c. 23; ~ Aalbg. 9/3 91 Anna Cathrine Rafn; 1 D.; see N. J. L. Haverslev i Rødding-K.; [b. 20/5 1732; nidkjær].

S. H. Finne-Grønn: Den vestlandske slekt Sundt. Christiania 1916, s. 18.

8. 20/6 1732 [Sønderup-S. 28/6 26, o. 28/8] Jens Pallesen Kjerulf, f. p. Leerbæk v. Fdhvn., d. Tolne 2/8 99; F. P. Christensen K., Forp., eiede siden N. Elkjær; M. Anne Jensdtr. Kjærulf; St. Sæby 18; C. 3/7 20, l.; ~ Nørholm 31/8 28 Christence Palæmonsdtr. Laurberg, f. 09, b. Aalbg. Bud. K. 18/7 55; F. Bgmstr. i Korsør; B.; 2 ~ Lorens Hoose, Proc. i Aalbg.; [b. 20/1 1736].

KUM II, s. 420 (»Ianus Palæmonis Kierulf«, 19 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 5.

9. 24/2 1736, o. 21/3 [Rtr. Hobro 7/1 35] Mag. Hans Jørgen Ludvigsen Milling, f. Mariager 11; (Bdr. t. Christian F. L. M. t. Aalbg. Frue K.); F. L. Christensen M., Toldinsp.; M. Charlotte Vilhelmine Greve; St. Mariager 29; C. 30/10 32, n.; Mag. 35; Pr. 69; ~ 24/5 37 Karen Nielsdtr. Ursin af Nørholm, f. 03, † 22/2 69; 2 S., 1 D.; see Ludvig C. M. i Romdrup-K.; Etm.; [† 24/10 1774. Var morsom og vittig, endogsaa paa Prædikestolen; havde sin Force i en efter Almuens Smag afpasset Vittighed; derhos godmodig, men i den sidste Tid forsømmelig. Der fortælles, at en Karl i Pg. en Aften stillede sig med et Lagen over Hovedet i det søndre Gaardled, for at skrække Præsten; men denne manede det formeentlige Spøgelse, der begyndte, at synke i Jorden, gav sig tilkjende, men ikke mere stod til at frelse; hvorfor Præsten ilede ind, tog Kalk og Disk og beredede ham i en Hast. (Fortællingen passer bedre paa Hr. John). Konen var vanskelig og lunefuld].

E. Brejls skifteuddrag: Mariager byfoged, nr. 207.

10. 24/9 1774** [p. Cap.* 25/8 73, o. 15/12] Frederik Christian Olsen Haaslund, f. Rand. 21/10 38; F. O. H., Toldbetj.; M. Mette Withen; St. Rand. 60; C. 65, n.; 1 ~ 30/6 75 F. D. Charlotte Vilhelmine Hansdtr. Milling, d. 24/5 40, † 9/1 89; u. B.; 2 ~ 22/7 89 Charlotte Vilhelmine Lovise Milling af Aalbg. Frue K.-T., d. 29/7 58; 1 S.; [† 6/4 1791; dygtig, men streng; levede ikke godt med sin første Kone og beskyldtes for Hoer; forbedrede siden sit Levnet; Almuen undskyldte ham med, at hun var „et daarligt Fruentimmer“].

11. 10/6 1791, o. 17/8, Ole Sletting, f. p. Chrholm. (Nysted) p. Lolld. 18/8 64; F. Jochum Frederik Olufsen S. af Eiby-D., Forv.; M. Kirstine Cathrine Tvede; St. Roesk. 82; C. 15/7 90, h.; ~ V. Bølle 18/10 93 Lucie Magdalene v. Lüttichau, f. 2/6 75, † Aalbg. 30/1 50; F. Major Christian Cæsar v. L. t. Lerkenfeldt og Ørndrup; M. Ellen Marie Castonier; 1 S., 2 D.; [han var stille og sagtmodig, men fik „Kam til sit Haar“, da hans Kone aldeles kuskede ham og tillige var usædelig; blev aldeles sløv og som ude af sig selv, og stak engang i en saadan Tilstand Ild paa Pg.; tilsidst hængte han sig i Nibe 1/6 1802. Han messede lifligt].

PT 1982, s. 86, 89 (Sletting).

12. 3/9 1802 [Horne-A. 8/8 00] F. Bdr. Lars Sletting; [8/7 1803 Sønderholm-F.; see der].

13. 8/7 1803, o. 14/9, Søren Willumsen; [14/9 1825 Selde-Aa.; see der].

14. 28/11 1825, o. Kbh. 10/2 26, Johan Immanuel Grove; [3/7 1838 Rerslev-Vi.; see der].

15. 9/10 1838, o. 15/12 [Adj. Roesk. 1/9 32] Frederik Andreas Hansen; [15/7 1852 Fraugde; see der].

16. 19/8 1853 [Tunø 17/12 49] Claus Frederik Vilhelm Bendz; [11/6 1860 Lysabild; see der].

17. 24/8 1860 [p. Cap. Nysted-H. 17/6 47, o. 7/7; Skjelby-Gj. 20/10 49] Jeremias Wøldike af Taarnby, f. Faabg. 5/6 19; St. Vdbg. 39; C. 30/10 43, h.; 1 ~ 14/9 54 Georgine Cathrine Holst af Elmelunde, f. 18/5 24, † 30/3 59; 2 S., 1 D.; 2 ~ Slemminge 5/4 76 Elise Marie Holst af Magleby-H., f. Errindlev 23/9 38; [10/1 1879 Kverndrup].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.