Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1107. Strøby og Varpelev,

Stevns Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/87; L. S.*; L. P. B. 198; K. M. 159; Lkm. 1/551; M. 142; Kbg. 1723.
———————————

1. 15 . . Peder . . . ; see Etm.; [† 15 . . ; Sønnen klagede over ham, at han havde givet Anledning til Drukkenskab paa Bededagen, ved at give Bønderne Tiendeøl(1); see Nye khist. Saml. 2/490].

1b. 15 . . Hans Pedersen; [† c. 1566-67].

KS 2:6 (1872-73), s. 619.

2. 15 . . Mogens Pedersen, en Søn af nr. 1; [afsat 1567, fordi han brugte Pæremost istedetfor Viin ved Nadveren; undskyldte sig med, at Mosten ei gav Vinen noget efter i Klarhed; see Nye khist. Saml. 2/501; s. A. vist t. Nestved St. Mortens K.].

3. (1581). Jacob Christensen; [var her 1584; Pg. br. 80; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

4. c. 1590. Søren Christensen Rosing, f. Jylland c. 58; [† 4/2 1618; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 150; DanKir bd. 6, s. 402 (se nedenfor).

5. 1618 [Slotsp. Kbh., o. 1/10 17] Mag. Villum Hansen Lemvig, f. Lemvig; St. i Kbh. (10), Bacc. 11; vist p. Cap.* (15**); Mag. Kbh. 20/5 23; [† 16/12 1625; Lgst.].

F-P s. 258 (»Vilhelmus Johannis Lymvicius«); KUM I, s. 3, 60 (»Gulhielm. Iohan.; M. Wilhelmus Iohannis Lymovicensis, p. Stroby«); PT 8:6 (1927), s. 184; DanKir bd. 6, s. 402-03 (se nedenfor).

6. k. 8/1 1626 [p. Cap. Bavelse-S., o. 14/7 24] Pors Christensen Munk; St. 18; 1 ~ (45) Kirsten Frantsdtr.; 2 ~ c. 65 Inger Nielsdtr. Charisius af Karise-A., f. c. 44; u. B.; 2 ~ J. J. Rud i Snoldelev-T.; [† 1668].

KUM I, s. 33 (»Porsius Munchius Øgelstrup.«); PT 8:6 (1927) s. 188; 7:3 (1918), s. 172 (testamente af 12/4 1668); Kopskatten 1645, opsl. 65; Kbg. Ø. Egede (1643-1760), f. 5b, opsl. 8 (»Kirsten Hr. Porses« var fadder 1646); Kbg. Karise (1661-1814) opsl. 8 (Inger Nielsdtr. fadder 28/2 1665, ugift).

7. 10/6 1668 [p. Cap.*, o. 17/9 63] Peder Nielsen Karise (Charisius) af Karise-A.; St. Roesk. 57; ~ Anna Hansdtr. Schade, f. Roesk. 49, † Roesk., Skifte 8/12 29; F. H. Pedersen Callundborg, Rtr. ss.; M. Bodil Danclefsdtr. el. Danclef; 5 S., 1 D.; [† 1695, Skifte 4/2 s. A.].

KUM I, s. 273 (»Petrus Nicolai Charisius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Stevns hrd. nr. 14; Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 48.

8. 2/3 1689**, o. 1/5, Hans Hansen Hvalsøe (Evald?); [2/3 1695 Værslev-J.; see der].

9. 2/3 1695 [Værslev-J. 6/2 92] Mag. Niels Mathiesen Foss; [i. 27/7 1709 Sorø; see der].

10. 28/12 1709 [r. Cap. Nykjøb.-S. 12/7 07] Johan Anton Poggense, født 76; F. havde en Bestilling ved Hoffet; St. Kbh. 97; Cat. Kbh. Holmens K. 04; ~ Cathrine Pedersdtr. Winsløw af Præstø-S., f. Od. c. 75, † Kbh. 58; u. B.; [† •/3 1723; leed i Nykjøb. meget under Mag. Zimmers(2) Myndighed; tilsidst afsat, fordi han for Retten sagde til Z: „Det er Løgn, hvad I der siger“; men samme Dag, som Dommen forkyndtes ham, kaldtes han af Dronningen(3) hertil].

KUM II, s. 225 (»Iohannes Ant. Pogense/Pogensee«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Stevns hrd. nr. 46.

11. 2/4 1723. Jesper Mikkelsen Orslef (Aarslef) af Aarslev-T., f. 12/9 95; St. Aarh. 13, Bacc. 14; C. 18/4 19, n.; ~ Cathrine Margrethe Verville, f. c. 98, † Kjøge 75; 3 S., 3 D.; [ † •/3 1742].

KUM II, s. 374, 380 (»Casparus Michaëlis Aarslef«, 21 år gl.).

12. 27/4 1742 [Fæmø 24/4 41] Martin Jacobsen Martinsen Ohnsorg; [12/9 1749 Magleby-H.; see der].

13. 12/9 1749, o. 17/9, Ferdinand Anton Lorentsen Fischer, d. Kbh. 15/2 21; F. Jstrd. L. Thomsen F., Bfgd., Amtsforv. (Bdr. t. Johanne T. F. ~ C. H. Schurmann t. Kbh. Holmens K.); M. Engel (Angelica) Cathrine Smidt; St. pr. 38, Bacc. 39; Alumnus p. Borchs Coll. 41–46; C. 26/3 1746, n.; ~ Krogstrup 3/7 50 Ane Cathrine Jørgensen, f. 16/11 30, † 15/6 67; F. Jonas J. p. Svanholm, Generalauditeur; M. Marie Falk; 1 S., 1 D.; [afsat formedelst Synd med sin Pige 31/1 1756; blev siden Regimentskvarteermester ved Cadetterne, endeligt Kasserer ved Krigskassen].

KUM II, s. 590, 597 (»Ferdinandus Antonius Fischer«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 232; Kbg. Kbh. Nikolai k. (1694-1721 F) opsl. 321 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 947.

14. 12/3 1756, o. 5/3(!). Mag. Espen Haste; [18/7 1760 Faxe; see der].

15. 12/9 1760 [L. Hedinge-H. 26/1 42] Frederik Hansen Spleth af St. Hedinge r. Cap., f. 24/10 07; St. Kbh. 27; C. 13/2 31, h.; p. Cap. St. Hedinge 21/12 36, o. 6/2 37; Pr. 55; ~ Anna Dorothea Gregersdtr. Weile af Følleslev-S., † Mørkøv, Tuse Hrd., 11/2 77; 5 S., 3 D.; see August V. S. i Magleby i S.; Hans N. S., r. Cap. i Tirsted-S.-V.; [† 25/1 1775].

KUM II, s. 487 (»Fridericus Spleth«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 67.

16. 16/2 1775, o. 31/3, Frederik Holmsted Palludan; [22/4 1812 Magleby-H.; see der].

17. 31/7 1812, o. 11/9, Johan Boetius Høyer, d. Søllerød 29/6 77; F. Boye Lydersen H., Søcpt. i belgisk Tjeneste; M. Cecilie Brøndum; St. pr. 94; C. 25/10 02, l.; ~ Anna Cathrine Winther, d. 14/6 1778; [† 14/5 1835].

18. 30/10 1835 [Nykjøb.-S. 15/6 32] Christian Neess*, f. p. Rugaard 2/3 74; F. Henning Ulrik N., Kbmd. i Od. og Eier af Rugd.; M. Cecilie Brandt; St. Od. 94; C. 17/7 04, h.; r. Cap. Hjørring-H.-O. 20/8 (31/8) 10, o. 15/10; r. Cap. Asminderød-G.-F. 5/9 1814; Sp. Slaglille-B. 12/11 17; Cons-Rd. 1/11 28; 1 ~ Kbh. Frelsers K. 3/5 11 Ane Kirstine Thostrup, f. 91, † 12; F. Gross. i Kbh.; 2 ~ 8/3 13 Anna Kirstine Wulff af Hjørring-H.-O., f. 18/8 94, levede 68; 3 S.; [# 17/5 1860; † 9/2 61].

19. 26/7 1860 [V. Velling-S. 24/2 44] Vilhelm Henrik Hahn Visby, f. Agerup 29/9 07; F. Hans Jensen V., Skllr. og Ksgr. i Agerup, Ramløse Sogn; M. Anna Magd. Hahn; St. Fdbg. 25; C. 26/4 30, l.; p. Cap. Tikjøb-H.-H. 19/4 33, o. 24/4; r. Cap. sst. 15/4 37; Pr. 23/2 56; ~ 35 Marie Cathrine Helene Meyer, f. Kbh. 26/7 13; F. Prof. Ludvig Beatus M.; M. Frederikke Louise Charlotte Platou af Ø. Egesborg; 4 S., 6 D.; E. 3/587 og S. 3/647.

———————————

Noter:

(1) Tiendeøl = præstetienden tilfaldt præsterne som en del af deres løn. Ved afregningen af tienden i februar blev der holdt et tiendegilde, hvor præsten var forpligtet til at traktere med mad, øl og brændevin, det såkaldte Tiendeøl. Ifølge Christian III.s ældste protestantiske kirkeordning fra 1536: » ... skal bønderne gives samme dag et måltid mad og drikke, når de fremføre tienden«.
(2) Magister Gregers Zimmer (1666–1720), se Nykøbing-S.
(3) »Dronningen« = Anna Sophie Reventlow (1693-1743), Frederik IVs dronning fra 1721.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Strøby Kirke, s. 394-403, Varpelev Kirke, s. 404-412.