Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 494. Horslunde (St. Hans K.) og fra 15/3 1687 Nordlunde,

Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/69; M. S. 2-b/6; L. P. B. 19; F. M.; Lkm. 2/694; Kbg. 1747.
Anm. Nordlunde tidligere til Vesterborg.
———————————

1a. 17/11 1526. Hans el. Jens Pedersen, vist Bdr. t. Rasmus Pedersen i Branderslev; [afstod 1529 Kaldet til Etm.].

FR s. 120, 172, 207.

1b. 1/6 1529. F. S.? Hans Jensen.

FR s. 207.

1 (c). (1539. 50). Knud Heye; var ærværdig.

2. c. 1565. Jørgen Jensen Organist; maaskee St. 61; [fradømt Embedet 1568, fordi han havde indsneget sig ved Simoni og uden Biskoppens Vidende; Jørgen Jensen Orgemester blev senest 1565 kaldet af sognemændene, men kunde ikke faa anerkendelse af provst eller biskop og anlagde derfor sag mod biskoppen 1568. Bispen erklærede, at han havde trængt sig ind i embedet uden at kunne bevise, at han var viet til præst. Han paastod at være blevet ordineret i Växiö i Sverige, men fremlagde kun et svensk pas, hvori han kaldtes kapellan og orgemester. Iøvrigt havde han skriftlig erkendt, at han havde handlet mod ordinansen, og af tingsvidner fremgik, at han havde skikket sig ilde i embedet ved at foragte ordinansen og være oprørsk og ulydig med bagtalelse og anden ulempe mod provst og biskop. Han dømtes derfor fra embedet 4. april 1568 (H. D. nr. 9 f. 27)].

FS nr. 311 (»Georgius Johannis«); KS 6:2 (1936-1938), s. 475-476.

3. (1578). Hans Madsen; ~ (80) . . . . . ; [fradømt Embedet c. 1579; anklaget for ulovligt Værgemaal, Skovhugst m. M.; oplæste siden et falsk Kongebrev om Tiende og Helmissemad; dommen stadfæstet af Rigsdagen i Kbh. 12/6 1582, hvor han blev dømt fra Embede og Ære].

KS 6:2 (1936-1938), s. 475.

4. c. 1580 [Radsted 60] Christen Jensen; p. Cap. her (c. 60); see C. Nielsen i Søllested.

5. (1594). Otto Christensen; Pr.; [tog 1594 med sin Broder Albert, hans Cap., til Karrebæk, hvor Sp. var død, fik Bønderne til at vælge Albert, og indsatte ham qua Provst; derfor afsat 97; maaskee siden Cap. i Maribo; blev kaldet den rige Præst; hans Navn paa Altertavlen og Prædikestolen 1594].

KB 11 (1596-1602), s. 108; DanKir bd. 8, s. 555, 557-58 (se nedenfor).

6. 1597 [Rudkjøbing-S. 89] Christen Sørensen Harboe, f. N. Snede; Rtr. Assens 80; vistnok ~ F. D. i Rudkjøb.; see J. Christensen i Nakskov; [† c. 1605; liden, men lærd og god, flittig og nøiagtig].

7. c. 1605 [r. Cap. Nykjøb.-S. 01] Anders Sørensen, f. 71; Pr. 7/6 30; 1 ~ Maren Dinesdtr., † 21/12 16 . .; 1 S.; 2 ~ Elisabeth Hansdtr.; see Etm.; [† 6/12 1631; hans Navn paa Kirkeklokken 1619; Lgst.].

DanKir bd. 8, s. 559 (se nedenfor).

8. o. 4/1 1632. F. S. Dines Andersen, f. c. 06; St. 28; ~ Cathrine Mikkelsdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1646; efterlod sig en Gæld paa 16–1700 rdl.].

KUM I, s. 90 (»Dionysius Andreæ Lolandus«); KS 3:5 (1884-86), s. 125 (»Dionysius Andreæ«, 26 år gl.); 6:2 (1936-1938), s. 475.

9. o. 16/7 1645. Jacob Hansen Cunningham, f. 19; uægte S. af den adelige Hans (John) Cunningham, Lensherre i Finnmark; vist St. Roesk. 40; 1 ~ F. E., † 59; 2 ~ Barbara Anne Hansdtr. Müller; 2 ~ Etm.; [† 24/3 1680. Ihjelskjød 57 af Vaade lige udenfor Halsted Pg. Byfoged Cort Madsens Søn fra Nakskov; blev 8/11 s. A. dømt til, at lade sit Embede bestyre ved en Cap.; 20 Aar efter benaadet saavidt, at han maatte prædike og catechisere].

KUM I, s. 156 (»Iacobus Iohannis Norvegus Morlandus (måske fejl for Norlandus)«); KS 3:5 (1884-86), s. 134 (»Jacobus Johannis Cunningham«, 26 år gl.); 4:2 (1891-1893), Rørdam: Hr. Jacob Hansen Cuningham i Horslunde, s. 299-307; 6:2 (1936-1938), s. 476; KH-STD, s. 26-27; NST 43 (2012), s. 166; DanKir, bd. 8, s. 426 (Skovlænge kirke).

10. 7/4 1680 [p. Cap.*, o. 30/3 53] Peder Lauritsen Smidt, f. Slag. 27; F. L. Pedersen, Kong Christ. IVdes Cancellibud til Holsteen og Jydland; St. Slag. 48; tillige P. t. Nordlunde 15/3 15/3 1687; 1 ~ Drude Eriksdtr. Helms el. Helmer, † 68; F. Rdmd. i Kjøge; 1 S.; 2 ~ 83 F. E.; u. B.; 3 ~ M. S. Rahr i Skovlænge-S.-G.; [† 2/2 1698. Vandt 86 en Sag mod Ruchrad i Utterslev, som krævede ham til Regnskab, fordi han i 8 Aar havde betjent Folkene paa Haugaard. Peder Brandt paa Pederstrup annecterede Nordlunde til Horslunde som Vederlag for Bøgeskovs nedlagde Gaarde, hvis Jorder han uden videre lagde under Pederstrup].

KUM I, s. 211 (»Petr. Laurent.«).

11. 15/2 1698 [r. Cap. Stokkemarke 17/10 91] Frants Frederiksen Støedt, f. Røraas 7/4 63; F. kgl. Byskrvr.; St. Trondhj. 85; Hør. og Cant. Od. 86; (Cant. v. Kbhs. Slot 90); 1 ~ 93 Gjertrud Olesdtr. Schmidt af Arninge, † 08; 4 S., 1 D.; 2 ~ Nakskov 4/3 10 Marie Elisabeth Jacobsdtr. Top; 3 ~ Birgitte Lüxdorff; 2 ~ J. P. Samuel i Vesterborg-B.; see Etm.; Oluf F. S. i Gudbjerg; Hans F. S. i Tirsted-S.-V.; [† 24/1 1721].

KUM II, s. 138 (»Franciscus Stød«).

12. 10/5 1720**. F. S. Frederik Frantsen Støedt, f. Stokkemarke 93; St. Nakskov 13, Bacc. 15; C. 7/9 16, n. og 12/2 17, h.; Hør. Nakskov 17; 1 ~ 21 Margrethe Hedvig Caisdtr. Ahlefeld, † 31; (Sstr. t. Sophie D. C. A. ~ C. N. Forbus i S. Kirkeby-A. og t. Marie Anna C. A. ~ N. L. Edinger i Vestenskov-K.); F. C. A., Overførster i Frederiksborg og Kronborg Amter og Amtsforv. i Frederiksbg. A.; M. Anna Valeria Hansdtr. Freins; u. B.; 2 ~ 10/10 31 Dorothea Lorentsdtr. Bildsøe af Kjettinge-B., E. e. H. C. Jessen i Halsted-A.; u. B.; 3 ~ Etm.; [† 20/11 1738].

KUM II, s. 374, 389 (»Fridericus Støedt«, 20 år gl.); PT 8:5 (1926), s. 22-30 (efterfølgerens selvbiografi); Ahlefeldt s. 50, 54.

13. 6/2 1739, o. 13/3 [Stuepræd. hos Grevinde Benedicte Marg. Reventlov paa Christianssæde 30/1 38] Claus Christiansen Wiinholt, f. Kbh. 10/1 12; F. Brygger; M. Elisab. Pedersdtr. Gyrsting af Gyrstinge-F.; St. Helsing. 31; C. 35; 1 ~ 17/11 39 F. E., f. 26/5 08, † „salig og fornøiet“ 18/12 45; 2 S., 4 D.; 2 ~ 16/2 47 Karen Knudsdtr. Schritzmeyer af Errindlev-O., f. 17/12 23, † 15/5 65; 3 S., 2 D.; 3 ~ 14/10 65 Else Margrethe Ermandinger, f. c. 29, † 66; F. Byfgd. i Christiania; 1 D.; 4 ~ 28/4 67 Dorothea Christine Rhode, f. •/11 41; u. B.; 2 ~ J. F. Marstrand i Simmerbølle; F. Farver p. Chrhvn.; han efterlod 10 B; see Christian F. W. i Skallerup-V.; E. E. Hincheldey i Vaabensted-E.; Christian D. C. W. i Vesterborg-B.; [† 12/3 1771; vittig i Lærdom og Musik; hans Vandel exemplarisk; hvert hans Fjed uden Anstød (!); hans Tænkekraft sund, hans Venskab ærligt, hans Lyst – at læse; hans Valgsprog – Gudsfrygt; hans Omhu skyldes et Hosp. for 10 Fattige; W. 2/586].

KUM II, s. 530 (»Claudius Vinholt«, 21 år gl.); PT 8:5 (1926), s. 22-30 (hans selvbiografi, se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 49.

14. 3/5 1771 [r. Cap. Tirsted-S.-B. 7/11 66, o. 20/3 67] Thomas Christian Poulsen Thoring af Brahetrolleborg-K., f. Jordløse 27/2 35; St. Od. 56, Bacc. 57; ~ Christiane Charlotte Martinette Reenberg af V. Aaby-Aa., † Nakskov 13; 1 S., 5 D.; [† 31/12 1783; en ivrig Lærer, paapassende Huusholder i Guds og sit eget Huus].

KUM III, s. 158, 172 (»Thomas Christianus Pauli Thoring«, 22 år gl.).

15. 25/6 1784 [V. Aaby-Aa. 66] Andreas Madsen Møller, f. Hors. 27/11 26 af fattige Borgerfolk; F. M. Holgersen; M. Anna Kirst. Andersdtr.; St. Hors. 47; C. 52; p. Cap. V. Hæsinge-L. 3/9 62, o. 10/9: V. Aaby-Aa. 10/4 62*; ~ Johanne Christiane Garden, † 94; 13 B.; (see H. S. Ipsen i Gimming-L.); [# 20/6 1806, b. 30/5 09; Beboerne satte endnu 1859 megen Priis paa hans Prædikener; W. 2/58; N. 415].

16. 22/8 1806 [Tirsted-S.-V. 3/11 97] Hans Fribo Garde af Vig-A., f. 11/8 67; St. Roesk. 86; C. 28/4 94, h.; Sp. St. Jørgensbjerg-I. 16/10 95, o. 6/11; Pr. . . .; 1 ~ c. 95 (trol.) Jette Blechingberg af Vordingborg-K., † 10/12 95, før vielsen; 2 ~ Roesk. 22/9 96 Inger Marie Bruun, f. Roesk. 22/2 75, † 6/10 34; F. Søren B., Kbmd.; M. Inger Dorothea Borch; 3 S., 5 D.; see M. N. Thune i Vaabensted-E.; Christian B. G. i Faareveile-D.; Søren G. G. her; D. N. Blechingberg i Flemløse; [† 8/10 1819; from og kjærlig; Monument paa Kgd.; hans Trolovedes Lgst. i Vig K.].

DanKir bd. 8, s. 561 (se nedenfor), bd, 4, s. 2235 (Vig kirke).

17. 15/11 1819 [Saxkjøbing 23/6 15] Daniel Peter Smith; Pr. for Nørre H. 23/5 20; tillige for Sønder H. 8/4 29; [3/1 1834 Stege; see der].

18. 9/5 1834 [Landet-R. 6/6 21] Christopher Michael Claussen af Arninge, f. Skovlænge 23/8 91; St. Hlh. 10; C. 21/7 14, l.; r. Cap. Tirsted-S.-V. 6/1 19; ~ 24/10 20 Christine Marie Grønnegaard, f. p. Falkensteen 22/1 00, leved 68; F. Rasmus G., Avlsforv., siden Forp. p. Havlykkegd.; M. Marie Kirstine Elisabeth Kruse; 2 S., 1 D.; see Magnus H. C. i Skovlænge-G.; [† 9/6 1844; saare brav; B. D. G. 1/171].

19. 20/7 1844 [Nysted-H. 3/11 40] Søren Georg Garde, Søn af Nr. 16, f. Tirsted 13/9 99; St. Roesk. 18; C. 21/4 24, l.; p. Cap. Rønne-K. og Førstelærer v. Bgdsk. ss. 18/8 24, o. 15/9; Cat. Rønne 27/5 25; Sp. Nexø-B. 6/9 33; ~ Øde Førslev 3/12 06 Sophie Petrine Friboline Garde af Førslev-S., f. 3/12 06, † 3/8 77; 7 S., 6 D.; see Carl L. M. G. paa Øland; F. P. T. P. Hansen, Cat. Stubbekjøb.; [† 15/4 1868. Roses for Retsind, Frimodighed og ægte dansk Sindelag; E. 2/486 og S. 1/544].

AaDB, s. 137–38.

20. 20/7 1868 [Gyrstinge-F. 8/12 55] Edvard Julius Anger, f. Kbh. 6/10 13; F. Samuel A., Børstenbinder; M. Vilhelmine Marie Henningsen; St. Kbhs. Bgdsk. 30; C. 7/7 35, l.; Lærer v. Efterslægtens og Mariboes Realsk. og v. det v. Westenske Instit.; Svaneke-I. 2/9 45, o. 24/9; Medl. af Seminar. Eksamenskomm. 1/4 69 – 31/3 84; R.* 28/7 69; ~ Kbh. Frue K. 2/11 39 KCaroline Augusta Viglar, f. Kbh. 18/4 18, † Roesk. 8/5 1901; F. Frederik Joachim V., Lieut. v. Husarene i Kbh.; M. Maren Christine Gjertrud Mustrup; 4 S., 7 D.; [# 28/12 1885, † Roesk. 17/3 95].

AaDB, s. 108–09.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Horslunde Kirke, s. 546-562, Nordlunde Kirke, s. 563-572.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Horslunde Sogn s. 230-288, Præsterne: s. 231, II s. 274, Nordlunde Sogn s. 238-239).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Horslunde Sogn s. 166-175, Præsterne: s. 169; Nordlunde Sogn: s. 175-176). PDF-udgave.
Qvistgaard, Erh.: Autobiografi af Sognepræst til Horslunde-Nordlunde paa Lolland Claus Christiansen Wiinholt. Personalhistorisk Tidsskrift, 8:5 (1626), s. 22-30.