Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1309. Vesterbølle og Østerbølle samt til 1569 Svingelbjerg og fra 1/7 1859 Testrup, (St. Karens),

Rinds Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.; Lkm. 3/122; L. P. B. 465; M. S. III.; F. et A. 331; Kbg. 1682.
Anm. Svingelbjerg Kirke blev nedbrudt 1569 af Rigsraad Jørgen Lykke til Overgd. med kgl. Tilladelse og Sognet lagt til Vesterbølle. Testrup hørte tidligere til Gislum-V.
———————————

0. (1536. 52) Ove Ibsen; [stævnede 52 Hans Mikkelsen i Vullum for at have taget tre kirker fra ham og svoret ham hærværk over. H. M. erklærede, at hans farbroder og Ove Ibsen havde indgaaet kontrakt om, at O. I. skulde oplade ham de tre kirker, men han havde ikke overholdt kontrakten, hvorfor kirkerne var ham fradømt. 1536 indgik de en ny kontrakt, hvorved O. I. igen opgav kirkerne, og hans breve paa dem blev kendt magtesløse. Rettertinget godkendte 4/6 1552 den sidste kontrakt].

KS 6:3 (1939-41), s. 177 (Rettertinget).

1. 15 . . Christen Nielsen, f. i Sognet; see Etm.; R. Schiønning i Nørbæk-S.-L.; [† 1572; bemeldte J. Lykke lod 1570 bygge Bonderup (Lerkenfeldt) af to Bøndergde., Bonderup og Kokholm (Materialierne toges tildeel fra Svingelbjerg K.); men, som han syntes, at dette ikke var nok, tog han endeel Enge fra Vesterbølle og lagde dertil; men, som han med al Magt og Villie ikke kunde faae Præstens Eng, brugte han saadan Politik: Hans Foged besøgte Præsten, hvor han blev vel tracteret og da, som en Gjentjeneste, bad Præsten, endog med sine Vogne, en Dag at kjøre ad Lund Skov, og der huge sig noget Træ, som og skeete, da J. L. passede ham op og tog ham med sine Vogne; hvorpaa Præsten maatte afstaae de Enge (see Thestrup: Rind Herreds Krønike S. 66); samme Chr. Nielsen skal paa sin Alderdom have opladt Kaldet og være flyttet til Nørbæk, hvor han druknede i en liden Bæk, som flød imellem Pgdens. Rolling (Stuehuus) og det Herberge, hvor han laa; over samme liden Bæk var en Bro (formodentligt et Gangbrædt), hvoraf han en Aften silde, da han vilde gaae ud til sin Seng, udblæste. Der fortælles, at han havde en Degn, Niels, hvilken han ei ret kunde fordrage, og, da de engang vare til Bryllup sammen, tog Præstens Kudsk nogle Sølvskeede (Skeer) og stak i Vognsædet, som Degnen skulde sidde, og, da de skulde kjøre bort, visiterede og fandt bemelte Sølvskeede under Degnen, hvorover Præsten ham udskjelte, og, da Degnen var kommen hjem til sin Kone og Børn, lukte han Døren op og spurgde, om han nogen Tid var kommen hjem med noget stjaalen Gods, hvortil de svarede nei; lukte saa Døren igjen og gik ned og druknede sig selv i Aaen (see Thestrup: Rind Herreds Krønike S. 98–99)].

2. (1568). F. S. Christen Christensen; 1 ~ . . . ; 2 ~ 74 Maren Jacobsdtr. Brasen af Gjedsted-F.; [† 1604; Eptph.].

KS 3:5 (1884-86), s. 515; 3:2 (1877-80), s. 205.

3. 1600**. Laurits Pedersen Kjettrup af Kjetterup-G.; Pr. 26; see Etm.; [† 1629; han var saa tyk, at han ikke kunde gaae op gjennem den hvælvede Trappe, som fører op i Vesterbølle Kirketaarn].

4. 1629 [p. Cap.* . .] Svend Pedersen Farstrup af Farstrup-A., f. 26/7 04; St. Vibg. 23; ~ F. D. Karen Lauritsdtr., f. c. 08, † 31/10 72; 2 D.; (see J. S. Bregnholm i Vridsted-F.); [† 25/10 1671; duelig og agtet].

KUM I, s. 61 (»Sueno Petri Farstrupius«).

5. 31/12 1669**. Bertel Sørensen Kjerulf, f. Klitgaard c. 42; F. S. Bertelsen K., i Klitgd.; M. Maren Jensdtr.; St. Aalbg. 63; ~ Anne Jensdtr., levede 03; 2 S.; [† 1676].

KUM I, s. 313 (»Bartolus Severini Kierulf«); KlitKS s. 88-91.

6. 17/8 1676, o. 13/12, Søren Sørensen Prip af Urlev-S.-D., f. 23/10 38; St. Helsing. 63; C. 3/11 66, n.; ~ Anna Jensdtr. Brasen af Gjedsted-F., † eft. 06; u. B.; [† 25/3 1681].

KUM I, s. 316 (»Severinus Severini Prippius«).

7. 2/4 1681 [r. Cap. Nysted 80] Laurits Axelsen af Ryde-G., f. c. 51; St. Vibg. 70; C. 18/9 72, illum.; Skp., o. 22/3 78; Pr. 89–14; ~ 2/4 85 Anna Mogensdtr., E. e. M. P. Farstrup i Ulbjerg-L., og † 27/3 14; u. B.; [† 24/11 1717; „fiin, lærd og meget oprigtig; i ham fulgtes baade Lærdom og Levnet ad, saa hans Lige ei var i denne Egn“ (Rind Herreds Krønike); fortsatte Farstrups Dagbog; anlagde Haven; N. 23].

KUM II, s. 21 (»Laurentius Accilij«); Sixhøj nr. 514; Danske Kancelli: Testamente, original; Ole K. Rasmussen: Borgmester Jens Bredals hustru i Ringkøbing, Helvig Borchardsdatter, se artikelsiden.

8. 31/12 1717, o. 25/2 18, Niels Mortensen Holst af Tise, f. 17/10 88; St. Vibg. 11; C. 7/8 13, h.; Pr. 24/9 32; ~ Maren Vognsdtr., E. e. G. C. Assels i Ø. og V. Assels, † •/9 50, Skifte Testrupgd. 26/4 62; [† Langfredag 8/4 1735; lærd og meget skikkelig; havde et Bibl. paa 900 Bøger].

KUM II, s. 358 (»Nicolaus Holst«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 821.

9. 13/5 1735, o. 15/12, Børge Nielsen Krog, f. Nykjøb. p. M. 4/5 09; Bdr. t. Ane Nielsdtr. K. ~ L. N. Holst i Gjedsted-F.; F. N. K., Bgr.; St. Aalbg. 28, Bacc. 29; C. 5/8 32, h.; Pr. •/9 58; ~ 36 Helene Jochumsdtr. Bregnholm af Vridsted-F., f. c. 98, † •/12 62; 1 S.; [† 3/12 1768; havde fortrinlige Kundskaber og hans Duelighed og Flid var anerkjendt; W. 1/561; N. 323].

KUM II, s. 498, 512 (»Byrgerus Krog«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1299 (søstersønnen).

10. 20/12 1768, o. 13/3 69, Poul Pedersen Winding af Kullerup-V., f. 20/9 33; St. Od. 51; C. 21/9 58, n.; c. Pr. 24/5 89; Pr. 90; 1 ~ 68 Karen Borch, f. Od. 36, † 24/8 69; F. Kbmd.; 1 D.; 2 ~ 28/8 72 Else Marie Munch, f. Overgd. c. 49, † Sindssyg 7/1 13; F. Kmrd., Eier af Overgd.; 6 S., 3 D.; see R. J. Giessing i Bogense-S.; Frederik W. i N. Sundby-H.; [† pludseligt ved Spisebordet 7/1 1798; udmærkede Kundskaber; nidkjær og elskværdig].

11. 9/5 1798 [Ulbjerg-L. 27/8 83, o. 26/9] Adam Gottlob Jahn af Kjølstrup-A., f. Jordløse 1/8 47; St. Od. 66; C. 18/6 77, n.; Hør. Kold. 78; ~ Susanne Ussing af Thorstrup-H., f. Præstkjær 19/7 60, † Gjedsted 7/6 36; 4 S., 2 D.; [† 15/1 1823].

12. 21/3 1823 [Ulbjerg-L. 9/5 98] Laurits Høy Blich, f. Saxkjøb. 29/10 56; F. Jens B., Kbmd.; M. Bodil Kirstine Høy; St. pr. Kbh. 77; C. 23/10 81, n.; Lærer v. Chrhvns. Frisk. 89; r. Cap. Vraa-E.-S. 20/4 92, o. 3/10; ~ 84 Christiane Arnkiel af Saxkjøbing-M., f. 63, † Lerkenfeldt Mølle 10/1 46; 2 S., 3 D.; see L. Blicher i Sønderholm-N.-F.; [† 23/7 1827; havde været Handelsmd. og Skipper, før han blev Præst. Engang, da han kjørte til Annexet, væltede han og fik sit Been brækket. Forinden han lod Karlen hente Hjælp, lod han ham først stoppe sin Pibe og tænde den for ham; laa saa ganske gemytligt og rygede, indtil Karlen kom tilbage med Hjælp].

13. 24/10 1827 [Blære-E. 11/1 93, o. 20/2] Jens Villadsen Colding*, d. Kbh. Frue K. 16/7 66; (Bdr. t. Cathrine G. V. C. ~ J. P. Bering i Magleby-H.); F. V. Jensen C. af Brøndby V. og Ø., Lærretshdl. i Kbh.; M. Else Cathrine Nicolaidtr. Koch; St. Kbh. 84; C. 22/4 90, l.; Medhjelper i Skjelby-Gu. 91; Pr. 02; Cons.-Rd. 11/1 43; ~ Skjelby •/5 93 Ellen Cathrine Hansen af Skjelby-Gu., f. 25/2 71, † 23/8 15; 4 S., 4 D.; see H. C. Seerup i Borre; [† 29/10 1844; B. D. G. 1/174].

KUM III, s. 402 (»Ianus Colding«, 19 år gl.); Ft. Kbh. 1787 (forældre og søskende); PT 1:3 (1882) s. 329 (Provst H. Hansen i Skjelby); 8:3 (1924) s. 90 (Villads Jensen C. fra Brøndby); Danske Kancelli: Kaldsbrev til Blære-E.; Nygaards sedler: Børn i Blære; Kbg. Kbh. Frue K. (1748-67 F) opsl. 277 (dåb); Kbg. Skjelby (1646-1803) opsl. 324 (vielse).

14. 15/2 1845 [Tyregod-V. 31/5 36] Carl Christian Nicolai Balle; [5/5 1854 Nebsager-B.; see der].

15. 29/7 1854 [Cat. Faaborg 3/7 48, o. 28/7] Andreas Peter Rohde; [1/7 1872 Mariager; see der].

16. 21/9 1872. Jørgen Møller Hansen; see Tisted-B.-D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.