Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 773. Malt og Folding,

Malt Herred, Ribe Amt og Stift.

M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 531; K. 2/759; Lkm. 6/313; Dr. O. Nielsen; Malt Herred S. 22-27; Kbg. 1744.
Anm. Præsten boer i Maltbæk.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra O. Nielsen, se nedenfor.]
———————————

0. 15 . . Oluf . . . ; [† 1571].

Hegelund I s. 72, II s. 45.

1. o. 25/7 1571. Søren Hansen Bruun; Pr. (08); see Etm.; Oluf S. B. i Hjortlund-K. [suspenderet 17/3 1609; † 1610; tilstod selv 74, at han havde slaget (dvs. dræbt) en Karl paa ærlig Maade og bødet derfor; see Saml. t. jydsk Hist. o.s.v. B. 1, S. 231. 14/3 09 fik Lehnsmanden paa Riberhuus kglt. Brev, at lade ham med Retten paa det Yderste og til Doms forfølge for en grov Forseelse og Bedrift, at han havde falskeligt forandret et Tingsvidne; var tillige Kirkeværge 86-87].

Hegelund I s. 72, 379, 517, 527, II s. 45, 221, 280, 284; KS 3:2 (1877-80), s. 210; 5:2 (1903-05), s. 557 (Note 30 og 31); DanKir bd. 19, s. 2803 (se nedenfor).

2. o. 16/8 1609**. F. S. Hans Sørensen Bruun; St. i Rostock 98, i Kbh. 03–05; Pr. 08; [† 14/10 1611].

F-P s. 199 (»Johannes Severini Brun«); Hegelund I s. 527, 574, II s. 284; Helk I, s. 184; KS 5:2 (1903-05), s. 557.

3. k. 8/3 1612, o. 11/4 [Hør. Ribe 6/2 08 – 11] Peder Nissen, f. Ribe Palmesøndag (12/4) 84, (F. døde samme Dag); St. Ribe 04; ~ Estrupgd. 2/8 12 Anna Pedersdtr. af Brørup-L.; 3 S., 5 D.; see C. N. Bredstrup i S. Gjørding-V.; N. P. Maltbech i Galten-V.-H.; N. P. Kraglund i Leirskov-J.; [† 1648. Da Kaldet havde været ledigt i nogen Tid, idet Annexet ikke vilde have ham, fik Biskoppen 8/3 12 kglt. Brev om, at foreholde Sognemændene, at de ham for deres Sp. og Sjælesørger annammer og giver ham, hvis Rettighed deres Sp. tilkommer. Fik 35 kglt. Brev, at efterdi han var kommen i Armod og Utilfredshed, fordi han boede paa alfar Vei, og Kaldet ikkun var ringe, skulde han forskaanes for Præsteskat].

F-P s. 211 (»Petrus Nissenius«); Hegelund I s. 586, 594, II s. 292, 298; KS 2:6 (1872-73), s. 547.

4. o. 17/3 1646**. Jacob Pedersen Høst; [c. 1646** N. Nebel; see der].

5. o. 1/4 1648. Jacob Simonsen Seerup (Seirup), f. Kold.; St. Kold. 44; Pr. c. 55; ~ Kold. 15 Trin. (10/9) 48 Maren Pedersdtr.; levede 88; [† c. 1678. I den svenske Krig blev hans Pg. endeel afbrændt, og det Andet bortført til den store polske Leir paa Skudstrup Mark. Fik (11/7 61) 1 Rdlr. af hver Kirke i Aars og Vendelbo Stifter (N. khist. Saml. 5/132); klagede efter krigen over, at »alle mine sognefolk uden få mennesker (er) slet uddøde og stederne mestendel afbrændte«. Ifølge Claus Sehesteds ansøgning 1688 blev kirken så »ruineret og nedfalden«, at der ikke kunne forrettes gudstjeneste].

KUM I, s. 187 (»Iacobus Simonis«); DanKir bd. 19, s. 2804 (se nedenfor).

6. o. 16/10 1678 [Hør. Kold. 2/3 73] Peder Nielsen Leirskov af Leirskov-J., f. S. Omme 4/11 48; St. Ribe 72; C. 18/9 s. A., n.; ~ Karen Nielsdtr.; [afsat 1680, fordi han havde skudt en Kvinde ved Vaadeskud].

KUM II, s. 32 (»Petrus Nicolai Lærschovius«); JJJ.

7. 15/3 1681 [Skp. 25/5 76, o. 31/5] Laurits Pedersen Riber; St. Ribe 64; ~ Else Hansdtr., som overlevede ham; see Etm.; [† 1688, Skifte 16/5 s. A.; blev 76 ad interim kommanderet til at fungere som Feltp. paa Helsingborg Slot, men ved dets Erobring taget til Fange og ført til Fods gennem Sverig til Trondhjem. Denne Fangetransport varede næsten 6 Maaneder, hvorunder Halvdelen af Fangerne død under utrolige Lidelser. 1679 var han bleven fri og søgte 2/1 80 om Vartpenge indtil videre Employ; (17/6 1683 begraves en »Her Laue Pedersen, Skibspræst« i Kbh. Holmens K.)].

KUM I, s. 318 (»Laurentius Petri Ripensis«); KS 5:4 (1907-09), s. 681-82 (Skibspræster); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Malt hrd. nr. 2; Kbg. Kbh. Holmens K. (1653-1697 D) opsl. 194.

8. 31/3 1688, o. 30/6, Niels Jessen Roager, f. Roager Pg., St. Ribe 78; 1 ~ c. 88 F. D. Karen Lauritsdtr.; 2 ~ c. 14 Karen Bentsdtr. Grøn af Føvling-H., f. c. 78, b. Kolding 5/9 53, E. e. 1) J. V. N. Terpager i Føvling-H., 2) J. S. Egtved i Jernved; mindst 6 B.; [† c. 1715. Den 11/1 09 var Provsteret i Malt K., hvor en Sag gik ham imod, saa at han larmede og skjældte og i den Grad forgreb sig, at han udtalte sin Ringeagt for „Kongens Lov“ paa en temmeligt usømmelig Maade, hvilket kom ham dyrt til at staae, idet han suspenderedes i 3 Mdr. og fik Biskoppens Advarsel på Landemødet, hvorpaa han maatte gjøre Afbedelse og takke for den kgl. Naade, samt betale 20 Rdlr. til de fattige Præsteenker. De grove og skammelige Ord, der vare indførte i Protokollen, skulde udslettes, at de aldrig mere kunde læses, og Bladene udrives (Dr. O. Nielsen: Malt Herred S. 25)].

KUM II, s. 84 (»Nicolaus Iessæi Roagrius«); Achelis I, nr. 3361 (der mener han er søn af S. J. Skive i Roager); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Malt hrd. nr. 1, 2; Friis-Petersen, H. De ældste Led af Familien Terpager, Aarhus 1943, s. 6-7; FWDP 773,08.

9. 29/3 1715, o. 24/4, Andreas Mathiesen Lange; [3/7 1733 Halk, see der].

10. 24/10 1733, o. 11/12, Niels Jensen Bloch; [6/3 1744 Hemmet-V.; see der].

11. 1/5 1744, o. 30/9, Peder Mortensen Wibe; [1/7 1763 Todbjerg-M.; see der].

12. 16/9 1763, o. 26/10 [Hør. Kold. 56-63] Poul Gottfred Jonasen Wissing, f. Kold. 23/8 34; F. Jonas Jensen W., Veier og Maaler; M. Margrethe Lucie Jochumsdtr. Salthou (Salto, Soltau), Moster t. J. Haar i Veien-L.; St. Kold. 53, Bacc. 54; C. 27/9 59, n.; ~ Bryskesborg, Daugaard S., 13/1 64 Elisabeth Buch af Hjarup-V., f. c. 34, vist i Aarh. 1801; u. B.; [# 1777; † Kolding 6/9 93].

KoldStud s. 360-61; E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 874, 505, Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 45; Nygaards sedler: Vielse, 1787, død, 1801.

13. 2/4 1777 [p. Cap. Fred. Trin. K.-V. 25/6 72, o. 15/8] Jens Fenger; [14/9 92 Vinding-V.; see der].

14. 5/4 1793, o. 6/6, Mathias Lyhne, f. Ribe 3/7 63; (Bdr. t. Jens L. i V. Tørslev-S.); F. Søren Jepsen L., Kbmd.; M. Karen Bjerrum Jepsdtr. Foersom; St. Ribe 81; Alumnus p. Borchs Collegium 11/6 86 – 11/6 91; C. 1/4 88, h.; ~ Ribe Cathr. K. 18/12 94 Margrethe Caroline Høyer, d. 2/6 68, † 7/6 44; F. Christ. H., Skoleholder i Holløse; M. Charlotte Am. Munthe; 1 S., 1 D.; [† 20/2 1803].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1220, 808; Borchs K. nr. 408; Nygaards sedler: Børn.

15. 1/4 1803, o. 26/4, Poul Sveistrup; [27/9 1820 Nørup-R.; see der].

16. 7/3 1821, o. 4/5, Philip Christian Fuglede; [13/6 1842 Veien-L.; see der].

17. 25/8 1842 [p. Cap. Selde-Aa. 14/8 33, o. 27/9] Carl Adolph Tetens, f. Vibg. 28/10 05; F. Jacob T. af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Vibg.), Crtr. i Vibg.; M. Joh. Cathrine Hansen; St. pr. 25; C. 27/4 32, h.; ~ 2/4 50 Dorothea Marie Christiane Lautrup, f. 7/10 30, † Kbh. 26/10 67; F. Propr. Laurits Fred. L. t. Estrup; M. Cathr. Abelone Fogh; u. B.; [# 12/1 1866; boede 68 i Kbh.].

18. 28/3 1866 [Cat. Skjelskør 5/3 56, o. 23/4] Theodor Julius Dorscheus, f. Kbh. 17/10 16; F. Oberst Fred. D.; M. Anna Cathr. Patberg; St. pr. 37; C. 24/10 43, h.; ~ Nakskov 27/8 56 Marie Vilhelmine Aarestrup, f. 25/8 39; F. Vilh. Aa., Kbmd. i Nakskov; M. Petra Marie Engel; (68) u. B.; [† 7/8 1871].

19. 30/10 1871 [Cap. p. p. Lyderslev-F. 23/4 60, o. 16/5] Jens Christian Terkilsen, f. Kbh. 2/1 25; F. Jens T., Urtekmr.; M. Sophie Mar. Johansen; St. pr. 45; C. 16/6 54, h2.; (Cap. p. p. Søndbjerg-O. 8/1 – 12/2 59); ~ 6/8 74 Agnes Stephanie Schousboe af Anst-G., f. Ringgive 21/1 45; [21/1 1881 Hedensted-D.].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). København 1870, s. 22-27.
Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1991-94. Malt Kirke, s. 2803-2840, Folding Kirke, s. 2847-2874.