Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 825. Nordby paa Fanø,

Skads Herred, Ribe Amt og Stift.

M. S. III.; K. 3/61; Lkm. 6/302; Kbg. 1611.
Anm. Kirken skal være bygget 1574 istedetfor en ældre og mindre i Korsdalen. Udvidet 1651, 1703 og 1737. En ny Kirke blev indviet 1/10 1786.
———————————

1. (1570. 73) [Sønderho (73)] Søren Trugelsen; ~ Karen . . . , † 2/4 03; see Etm.; [† 24/2 1610; fik 73 Frihed for Told].

Hegelund I s. 107, 400, 538, II s. 67; KS 3:2 (1877-80), s. 212.

2. 1610 [Cap.*, o. 13/1 02] Claus Pedersen; F. P. Pedersen, Skipper i Ribe; M. Lene Clausdtr.; vist St. Ribe 99; ~ F. D.? . . . ; mindst 2 S., 4 D.; see P. C. Fanøe i Aal; [† c. 1652; levede endnu i Marts 1651, da der indsendtes til Kancelliet en „Designation paa Gaarde, Bol og Tiendeydere“; hans Navn paa Altertavlen 22].

Hegelund I s. 376, II s. 220; Jens V. Olsens artikel, se nedenfor; F-P s. 169 (»Claudius Petri«); KS 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 547; DanKir bd. 19, s. 2122-23 (se nedenfor).
(Udgår her, må have været Kap. 3. 1628. Niels Sørensen; ~ Maren Jensdtr. fra Varde.)

4. E. f. B. 9/9 1652 [Hør. Ribe 14/1 47] Hans Hansen Riber; St. Ribe 43; [† c. 1658; hans Initialer p. den gamle K. 51].

KUM I, s. 179 (»Iohannes Iohannis«); DanKir bd. 19, s. 2148 (se nedenfor).

5. E. f. B. 19/6 1658. Ditlev Hansen, f. Ribe; St. Ribe 53; ~ Anne Iversdtr., som overlevede ham; [† c. 1669].

KUM I, s. 245 (»Ditlevius Iohannis«); Nygaards sedler: Enken.

6. 15/2 1669, E. f. B. 13/3. Lauge Pedersen af Sønderho; St. Ribe 64; 1 ~ c. 69 Inge(r) Pedersdtr. f. c. 46, † ca. 82; F. P. Bennedsen, Kbmd. i Ribe; M. Anne Hansdtr.; 1 S., 4 D.; 2 ~ 83 (Bev.) Else Andersdtr. af Grimstrup-Aa.; 3 S., 2 D.; see J. N. Bonum og C. C. Carstensen i Sneum-T.; G. L. Fanøe i Ikast; H. L. Bagger og J. K. Bruun i Kvong-L.; P. L. Fanøe i Hodde-T.; [afstod Kaldet 1698; † 1700].

KUM I, s. 318 (»Lago Petri Synderhovius«); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 354, 732; Gejstl. sk. i Ribe amt, Skast hrd. nr. 18; Nygaards sedler: Kaldsbrev, børn, afståelse.

7. 2/8 1698**, o. 15/10 [Crtr. Ribe 12/3 88] Mag. Jens Olsen Brasen* af Daugbjerg-M.-S., f. 57 el. 58; St. Roesk. 76, Bacc. 78; Hør. Ribe 16/3 85; Mag. 88; ~ Ribe 7/5 90 Helene Kirstine Bruun, Huusholderske hos Biskop Dr. Lodberg i Ribe, en Præstedtr. fra Sjælland, maaskee af Sæby-G.; 1 D.; see J. H. Tage i Flødstrup-U.; (Etm.); [† 2/1 1736; Nidkjær; forbedrede Menigheden meget. Havde mange Fortrædeligheder af en Mand i Sognet Jacob Blom (eg. Jeppe Ibsen, ~ F. D. Maren Laugesdtr.), som var urigtig i Hovedet. Da han engang paa Hel. 3 Kong. Dag prædikede om Stjernen, der veiledede de Vise til Bethlehem, traadte B. under Præd. ud af sin Stol og raabte med høi Røst, at, dersom Menigheden vilde gaae hjem med ham, skulde de faae bedre Underretning. En anden Gang disputerede B. med Præsten i Skriftestolen og vilde ikke gjøre nogen Bekjendelse. Brasen klagede til Kongen, og, da begge Parter indkaldtes for Stiftamtmd. og Biskop, exciperede(1) B. mod forum, paa Grund af, at han var Keiser og Apostel. Man saae da, at han var gal; (see Frost’s Efterretninger om Ribe Dk., S. 67); Pg. br. 19; W. 1/157; N. 87; hans Initialer p. den gamle K. 03; hans Navn paa Altertavlen 1723].

KUM II, s. 64, 80 (»Ianus Olai Brasenius«); KS 7:3 (1957-59), s. 273-284 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Skast hrd. nr. 19; Nygaards sedler: Hører, barn, pg. br.; Kbg. Ribe Dk (1685-99 V), opsl. 6, 16; DanKir bd. 19, s. 2123-24, 2148 (se nedenfor).

8. 3/12 1723**. Jørgen Bjørn Tavlov, f. Varde 92; (Bdr. t. Vibekke J. T. ~ P. B. Friede i Leirskov-J., t. Maren J. T. ~ H. Allerup i Ringkjøb.-R. og t. Christence J. T. ~ O. O. Høyer i Hee, Morbdr. t. Anna Hedvig T. ~ P. P. Holm i Lundforlund-G. og Halvbdr. t. Magd. F. Friede ~ N. N. Kragelund i Varde); F. Jens Bertelsen T., Bgmstr. og Tolder i Varde; M. Maren Jacobsdtr. Bjørn; St. pr. 10; C. 7/9 16, n.; 1 ~ F. BB. Helene Kirstine Jacobsdtr. Tage af Flødstrup-U., † 33; 2 S., 2 D.; 2 ~ Maren Mikkelsdtr. Harrebye, f. c. •/1 03, b. Ribe 31/5 94; F. M. Svendsen H., Skomager i Ribe; M. Bodil Mouritsdtr.; 1 S., 1 D.; [afstod Kaldet til Etm. 1739; † 28/9 59].

KUM II, s. 351 (»Georgius Ursinus Iani Taulovius«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Varde byfoged nr. 151; Ribe byfoged nr. 877, 917; Gejstl. sk. i Ribe amt, Skast hrd. nr. 20; Anst hrd. nr. 16; i Odense amt, Åsum hrd. nr. 8; Nygaards sedler: Børn, afståelse, død, enkens begr..

9. 13/2 1739 [p. Cap.* 2/11 36, o. 18/12] Niels Hansen Friis, f. Arrild 06; F. H. Ditlevsen, Sognefgd. i Arrild; M. Karen Nielsdtr.; St. pr. Sommersted 27, Bacc. 30; C. 30/10 32, h.; 1 ~ Henne 15/11 40 Ida Sophie Pedersdtr. Endorph, f. p. Hennegd. 17/2 15, † i Barselseng 31/1 44; F. P. Nielsen E.; M. Kirstine Sophie Sørensdtr. Bornemann af Lønborg-E.; u. B.; 2 ~ Darum 18/2 45 Anna Benedicte Poulsdtr. Curtz af Darum-B., f. c. •/2 19, † i Barselseng, b. 11/12 45; u. B.; 3 ~ Sjørslev 9/6 47 Agnete Cathrine Steensdtr., f., fmtl. p. Fyen, c. 26, † her 13/6 77; F. Cmcrd. S. Jørgensen; M. Maria Cathr. Rasmusdtr. Balslev; 5 S., 5 D.; see Hans D. F. i Veile-H.; O. T. Foss i Sønderho; H. J. Foss i Hedensted-D.; (Hans H. N. T. F. i Vilslev-H.); [afstod Kaldet 1779, b. Fanø 1/5 96; hans Initialer p. den gamle K. 37; gav 1750 Alterklæde til K.].

Achelis I, nr. 5155; KUM II, s. 488, 516 (»Nicolaus Ioh. Friis«, 20 år gl.); Kbg. Nordby (1734-1815), opsl. 72 n. tv. (1. hustrus død), opsl. 290 (2. hustrus begr.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 136; Nygaards sedler: 1. vielse, 2. vielse, 3. vielse, børn, 3. hustrus død, afståelse, begr.; Wads sedler: 3. Hustrus forældre; DanKir bd. 19, s. 2122, 2148 (se nedenfor).

10. 14/7 1779 [p. Cap.* 24/9 77, o. 26/11] F. S. Hans Ditlev Friis; [25/1 1805 Veile-H.; see der].

11. 3/5 1805 [r. Cap. St. Laurentii p. Før 2/8 99] Hans Christian Clausen; [5/6 1829 Farup; see der].

12. 14/8 1829 [Manø 7/9 25, o. 28/10] Las el. Lars Nielsen, d. Ribe 11/12 96; F. Niels Lassen, Værtshuusholder; M. Mette Marie Knudsdtr.; St. Ribe 17; C. 26/4 25, n.; ~ Kbh. 11/5 26 Marie Kirstine Christensen, f. Kbh. 24/7 01, levede 68 i Ribe; F. Lars C. (Olding), Brbr.; M. Else Rasmusdtr.; 2 S., 5 D.; [formedelst mental Svækkelse # 12/8 1844; † 22/12 56; B. D. G. 1/172].

13. 10/11 1844 [p. Cap.* 21/5 41, o. 18/8] Carl Peter Biering; [27/9 1858 Glenstrup; see der].

14. 19/12 1858 [p. Cap. Sevel 9/4 48, o. 16/6; Hjelpep. i Grimstrup-Aa. 55] Carl Herman Gustav Alexis Kuhlmann; [18/6 1867 Borbjerg; see der].

15. 31/8 1867 [Hjerpsted, Tønder Pr., 1/1 63; afsat 20/4 64 af den t. Regj.; # 28/10 S. A. af den d. Regj.] Ole Carl Ipsen, f. Rønne 15/8 31; F. Lars I., dengang Toldbetjent, senere Jstrd. og Overtoldinsp. for Østifterne; M. Abel Angel Heiberg; St. pr. 49; C. 22/1 56, l.; Udenlands 58; p. Cap. Gjelsted-R. 12/8 59, o. Kbh. 10/9; ~ 19/6 61 Juliane Marie Krag af Gjelsted-R., f. 14/9 24; (68) 5 D.; [21/11 1874 Hjerm; Afsked 10/1 75; stort Offer; see D. T.; 26/11 1877 Ø. Snede; 1885 Assens; R.* 96; † Kbh. 4/2 1897].

Arends I, s. 380-81: M. 322 f.; Elv. 467; Gr. & H.-F. I 49 ff.; B.-L.; (Arends’ litteraturforkortelser).

16. 4/2 1875 [Cap. p. p. Kundby 23/2 69, o. 23/4] Harald Georg Saabye, f. Snurom v. Frijsenborg 21/6 38; F. Hans Erik Colding S., Godsforv.; M. Soph. Elisab. Pedersen; St. Aarh. 57; C. 22/6 65, l.; ~ Johs. K. v. Kbh. 28/7 68 Sara Malvine Bentzen, f. Kbh. 14/5 41; F. Jac. Vilh. B., Overbetj.; M. Ingebg. Kirstine Bager; (75) 5 S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Note

1) Excipere (lat., her i juridisk bet.) = at gøre (en retslig) indsigelse mod; forum (lat.) = her: domstol.

 

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1998-91. Nordby Kirke, s. 2113-2145, Nordby Gamle Kirke, s. 2146-2152.
Olsen, Jens V.: Degnen der gik på kro og spillede kort. Om de ældste led af Fanøslægten Clausen. Årsskrift 1991 fra Roskildeegnens Selskab for Genealogi og Personalhistorie.
Kornerup, Bjørn: Tre ripensiske Levnedløb. Kirkehistoriske Samlinger 7:3 (1957-59), s. 273-284 (Om nr. 7 Jens Olsen Brasen).
Poulsen, Holger: Præsterne i Nordby paa Fanø efter Reformationen. Fra Ribe Amt, bd. 4, 1915-1918, udg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, s. 192-212.