Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 62. Anholt,

Nørre Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

L. S. 1/7; K.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/377; Kbg. 1705.
Anm. Skal tidligere have hørt til Morup S. i Halland (N. khist. Saml. 5/642).
———————————

1. (1551). Peder Knudsen, fik 29/11 51 Brev paa Kronens Part af Voldby Tiende, »at beholde saa længe han er Sognepræst paa Annolth« (Pont. A. 4/350).

KB bd. 1 (1551-1555) s. 97.

2. 15 . . Anders . . .

3. 15 . . Peder . . . d. Ældre.

4. (15 . . 1608. 20). Peder Thomsen Skoumand (d. Yngre); [var her endnu 1620; han havde da Peder Lauritsen Hviid som Cap., der 1614 aflagde Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhus].

KS 5:2 (1903-05), s. 554 note 24; 3:2 (1877-80), s. 756; 3:2 (1877-80), s. 750.

5. 16 . . Hans . . . ; [† paa en Reise til Grenaa].

6. 1639. Jens Sørensen Winther; St. Aarh. 31; [fmtl. † ell. forflyttet før 1645].

KUM I, s. 107 (»Iohannes Severini Vintherus«).

7. (1645) Jacob Nielsen Hobroe; vist St. Aalbg. 33; [† c. 1671; fik før 1644 Skattefrihed, efter kgl. Tilladelse].

KUM I, s. 115 (»Iacobus Nicolaj Hopontanus«); P-Aarh. f. 38a, opsl. 41; f. 33a, opsl. 35.

8. 17/6 1671, o. 11/8, Christopher Sørensen Quist af Veilby-H.; St. Aarh. 36; [dræpt af de Svenske c. 1679; han havde 51 faaet Kaldsbrev fra nogle Bønder som Sp. i Lyngby-A. og udfordret Svend Sørensen Leths lovlig Kaldsbrev dertil og forfulgte denne med Proces. Rettertinget godkendte 30/3 52 Valget af Leth og dømte Christopher Qvist til Aldrig at maatte faa Kald. Denne Dom maa dog siden være ophævet].

KUM I, s. 131 (»Christophorus Severini«); P-Aarh. f. 51a, opsl. 54 (»Christophorus Severini Qvist«); KS 6:3 (1939-41), s. 160; A. P. Larsen: Sagen mod Præsten i Vejlby og de Sager, der fulgte. Fremstillet efter Akterne. Kbh. 1951, s. 111.

9. 27/3 1679, o. 16/5, Søren Jacobsen Flintough el. Flindthov; St. Roesk. 74; ~ Kbh. Frue K. 6/7 79 Gjertrud Hansdtr. Holst; 2 S.; 2 ~ c. 91 G. H. Paaske i Kallundbg.; [† 1686; Stamfader for Slægten Flintoe/Flinthoug. Sønnen Abraham blev Sp. i Hurum, Aggersh. St.].

KUM II, s. 46 (»Severinus Iacobi«); P-Aarh. f. 54b, opsl. 58 (»Severinus Jacobj Flinthough«); NST 4 (1934), s. 81–83.

10. 16/10 1686, o. 13/5 87, Anders Pedersen Rostock, f. Ribe; F. R. Jensen, Skomager; St. Ribe 71; ~ 87 Claudia Clausdtr. Mule; [maatte for svenske Kapere flygte til Kbh. c. 1706; † P. paa Hel. G. Kirkegaard 11].

KUM II, s. 27 (»Andreas Petri Rostochius«); P-Aarh. f. 57b, opsl. 61 (»Andreas Petri Rostock«).

11. o. 5/8 1707. Jørgen Sommerfeld; maatte skjule sig i Høiene tilligemed Beboerne; [27/5 1723 Kolind-E.; see der].

12. 30/7 1723, o. 22/10, Conrad Jochumsen Fers; [5/8 1724 Veiby-T.; see der].

13. 2/9 1724, o. 22/9, Jens Tommerup; [22/6 1731 Glenstrup; see der].

14. 22/6 1731, o. 28/9, Johan Henrik Abrahamsen Schrøder; havde Stridigheder med Øens Eier, Etrd. F. Rostgaard, over hvem han indgav Klage; [18/3 1735 Vaalse; see der].

15. 12/4 1735, o. 22/7, Anders Sørensen Wedel af Reisby, f. 15/2 95; St. Ribe t. Kiel 12, i Kbh. 18; O.; [† 1736].

KUM II, s. 413 (»Andreas Wedel, Haderslebiensis«, 24 år gl.); Achelis I, nr. 4600.

16. Ed f. Biskoppen 22/6 1736 [p. Cap. Odder, o. 5/12 27] Ancher Christensen Svendstrup; [5/10 1736** Hygum; see der].

17. 5/10 1736, o. 14/12, Frederik Johan Valentin Hansen el. Johansen Dauw; oprettede et Bibl.; førte Indbyggerne til Lydighed; [25/1 1743 Rand. Hosp.; see der].

18. 15/3 1743, o. 24/5, Mathias Hansen Thostrup; [7/5 1745 Svenstrup; see der].

19. 7/5 1745, o. 23/7, Peder Rasmussen Perle (Perlestikker); [18/12 1761 Rørbæk-G.; see der].

20. 18/12 1761 [Rørbæk-G. 1/11 54] Nicolai Andresen Ullitz; [forlod formedelst den nedrige Fogeds, Truels Wiborgs, Overlast Øen 12/4 1764; c. Præst til Kbhs. civ. Arresthuus og Waisenhuset 65; see Rand. Hosp.].

Ingen i c. 1 ½ Aar.

21. 28/6 1765. Peder Jensen Schmidt; reparerede Pgden.; forbedrede Landet (Jorden); [12/1 1772 Seierø; see der].

22. 4/3 el. 7/3 1773. Jens Sørensen Due, f. Bornholm c. 14; F. Bde.; St. Roesk. 36, Bacc. 39; Alumn. Valkendorfs Coll. 63-68; [† 10/9 1785; W. 3/175; N. 140].

KUM II, s. 573, 597 (»Iohannes Severini Due«, 22 år gl.); EM II, s. 379.

23. 11/11 1785 [p. Cap. Skorup-T. 17/9 84] Hans Winther Jespersen Clausen; [1787 Nordby p. S.; see der].

24. 13/4 1787, o. 23/5, Lorents Bynch; [12/11 1790 Tønning-T.; see der].

25. 14/1 1791 [p. Cap. Følleslev-S. 19/8 88, o. 3/9] Johan Kattrup; [1792 Udby, Tusse H.; see der].

26. 17/2 1792 [r. Cap. Grenaa 6/10 86, o. 6/12] Jens Kirkebye; [26/10 1799 Brøndum-N.; see der].

27. 28/2 1800 [Skp. 24/4 99, o. 3/5] Thomas Andreas Borup; [18/10 1805 Aale-T.; see Skanderborg-S.-S.].

28. 18/10 1805 [Skp. 5/9 00, o. 3/9] Joachim Vilhelm Bech, f. p. Hevringholm, Vivild S., 30/6 70; F. Jacob Knudsen Alling, Gartner; M. Anna Dorthe Sophie Nielsdtr.; St. Rand. 93; C. 4/5 97, h.; Miss. i Finmarken 30/3 98; (P. t. Skjervø 27/6 98); R.*; ~ Kbh. Cit. K. 30/9 98 Elisabeth Møller Jørgensen, d. Kbh. Frue K. 24/1 77, † Gjevninge v. Roesk. 18/4 13; F. Jørgen Mortensen, Brbr. i Kbh.; M. Anne Cathrine Rohde; 1 S.; [forlod Øen 1810, under Fjendens Besættelse; † Kbh. 24/2 12].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 912; DBL II; Nygaards sedler: Dåb.

Fra 1810 til 15 var Øen besat af Englænderne og uden Præst.

29. 28/6 1815, o. 11/10, Niels Jensen; [26/2 1823 Sandby-V.; see Grevinge].

30. 17/9 1823 [Skllrr. i Ørum v. Grenaa 13] Jens Mammen, f. Rand. 78; F. Niels Jensen Refsbech M., Kbmd.; M. Margrethe Knudsdtr.; St. Rand. 01; C. 8/1 08, n.; ~ 14 Kirstine Maria Charlotte de Hemmer, f. 98; F. Hans Wissing de H., Farversvend, siden Porcellainshandler i Kbh.; M. Maria Elisabeth Lysholm; 2 S., 3 D.; [# som sindsvag 21/12 1825; † Rand. Daare-Anst. 36. Flere Beboere indgave •/5 25 et Andragende om, at saavel han som hans Hustru maatte føres til Grenaa og komme under Lægebehandling, da de begge vare sindssvage].

E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 1620; Vejle byfoged nr. 369.

31. 19/5 1826, o. 19/7 [c. Adj. Aalbg. 20–21] Marcus Clod; [7/12 1832 Hjerk-H.; see der].

32. 22/2 1833, o. Kbh. 24/4, Gabriel Adam Tryde; [16/3 1839 Vindblæs-D.; see Saxkjøbing].

33. 18/5 1839, o. 28/6, Christian Frederik Eberhard Møller; [2/9 1845 Gjedsted-F.; see Karrebæk].

34. 3/11 1845 [p. Cap. Høielse-L. 8/11 43, o. 22/11] Peter Andreas Colding; [4/4 1856 Kobberup-F.-G.; see der].

35. 13/6 1856 [p. Cap. Glud-H. 28/9 49, o. 19/10] Carl Martin Gustav Risom; [16/12 1862 Torslev-L.; see der].

36. 7/3 1863, o. 10/4, Johan Carlsen, f. Skibby 24/12 32; F. Laurits C., Kromand; M. Martha Regine Nehring; St. Roesk. 51; C. 16/1 57, l.; ~ Kbh. Trin. K. 11/6 63 Frederikke Juliane Schaldemose, f. Kbh. 20/10 32; F. H. B. S., Formand for Urtekræmmerforeningen; M. Sophie Bohn; (67) 2 S.; [20/4 1869 Odden; 7/8 76 Høve-F.].

37. 2/4 1869, o. Nykjøb. 11/8 [Lærer v. Bgrsk. i Nykjøb. p. F. 23/8 59] Theophilus Elieser Trolle Barfoed; [15/8 1873 Nautrup-S.-V.; see Aars-H.].

38. 20/10 1873 [Cap. p. p. Bogø 16/6 71, o. 20/7] Georg Vilhelm Sodemann; [7/8 1876 Hjortlund-K.; see der].

39. 4/1 1877, o. Kbh. 24/1, Peter Adolph Stricker, f. Flynderupgd. v. Helsing. 22/3 50; F. Børge Thor Carl S., Propr.; M. Cathr. Agathe Hansen; St. Roesk. 68; C. 24/6 75, h1.; (77) O.; [9/8 1882 Gjerløv-E.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.