Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 436. Herrested og, efter Bevilling 25/11 1737, Christi Capel paa Ravnholt(1),

Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/40; L. S. 1/9; J. M. 96; Kirkehist. Saml. 1/296; F. M.; B. M. 49; Lkm. 2/212; St. M.; Kbg. 1813.
Anm. Fra 1591 til c. 1643 var Ellested (nu til Gislev) Annex og fra c. 1643 til 1646 Ryslinge, siden et Pastorat for sig. Christi Capel indviet Allehelgensdag 1737.
———————————

1. (1531. 51). Clemens Pedersen.

2. (1555). Claus Juul; ~ Marine Ottosdtr., f. Od.; 6 B., hvoraf 4 lever i 88; 2 ~ Etm.; [† c. 1579 el. 74; »Hr. Claus i Herrestedt« fik 7/1 55 Brev »paa Kongens Part af Tienden [af Herrestedt Sogn] i dette Aar«].

KB bd. 1 (1551-55) s. 357; BJMV, s. 109 (enken g.m. efterfølgeren).

3. c. 1579 el. 74 [p. Cap. Ringe-H. c. 62] Rasmus Pedersen Bregnemose, f. Assens 37; ~ F. E.; 10 B., hvoraf 1 S., 7 D. lever 88; 3 ~ Etm.; see C. R. Herrested i V. Skjerninge-U.; Etm.; [† •/11 1590; „en god Bas; rød under Ansigtet; bonus concionator“(2) (J. M. l. c.)].

BJMV, s. 43 (død), 87 (død), 109.

4. 1591 [Hør. Od. . .] Rasmus Lauritsen*, f. c. 60; 1 ~ F. E., levede endnu 26/9 98; 1 S.; 2 ~ Johanne Rasmusdtr., levede 44, blev 88 Aar; 2 S., 2 D.; see L. R. Herrested i Kullerup-V.; O. Rasmussen i Rønninge-R.; J. Lauritsen og P. K. Skydebjerg i Søllinge-H.; Etm.; [† •/9 1646; „prædikede 1 ¼ Time; bene se expedivit“(3) (J. M. l. c.)].

BJMV, s. 110 (»Aar 1591 kom Hr. Rasmus Lauritzen did; Hører i 4 Lexe i Otthensze; fik Enken«); det Giessing skriver om ham (II-2 (1783), s. 163-164) er forkert og bygger på en misforståelse, se KS 1:1 (1849-1852), s. 299-301. Det var M. Reutze i Ryslinge der døde 1690 (se nedenfor).

5. o. 4/11 1646. F. S. Rasmus Rasmussen Herrested, f. 20; St. Slag. 43; ~ Valborg Lauritsdtr. Barfod af Hesselager, † 7/4 84; 2 ~ Etm.; see Jørgen R. H. i Gudme-B.; B. B. Øgler i Hesselager; [† 1663].

KUM I, s. 178 (»Erasmus Erasmius Herrestadensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 135 (»Erasmus Erasmi Herrestadiensis«, 26 år gl.).

6. o. 6/3 1663. Jørgen Henriksen Randers, f. 33; St. Vibg. 53; ~ F. E.; 1 S., 1 D.; see C. Jørgensen H. i Ryslinge; Etm.; C. H. Mule t. Nestved St. Pet. K.; [† 7/4 1684].

KUM I, s. 243 (»Georgius Henrici Rhandr.«); Sixhøj nr. 271; KS 5:3 (1905-07), s. 739.

7. o. 12/4 1684. Christen Mouritsen Schjønning, f. Handestby, Glenstrup S., 9/9 50; F. M. Pedersen, Foged over Mariager Kloster og Onsild Herred; M. Karen Christensdtr. Schjønning; St. Slag. 73; C. 75 med stor Berømmelse; Huslærer i 7 Aar; ~ 25/5 85 F. D. Birte Jørgensdtr.; 5 S., 4 D.; 2 ~ C. H. Mule t. Nestved St. Pet. K.; see Christen C. S. i M. Bjergby-B.; J. P. Lucoppidan i Uby; (E. P. N. Holst i Rørby); [† 18/11 1711].

KUM II, s. 39 (»Christianus Schøningius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 27; Ålborghus amt nr. 9; HimF s. 213.

8. 19/12 1711 [Skp. 10] Mag. Christopher Hansen Nyrop; [29/1 1714 Nyborg; see der].

9. 2/3 1714 [Cat. Kbh. Holm K. c. 08-11] Hans Mikkelsen Seidelin, f. Kbh. 22/5 79; F. M. Jørgensen S., dengang Proviantskriver, siden Godseier i Vest-Fyen; M. Ellen Andersdtr.; St. Helsing. 00; 1 ~ Kbh. Holmens K. 15/6 14 Mechtele Marie Knudsdtr., E. e. Tømmermd. Christoffer Ohnsorg; u. B.; 2 ~ Od. St. Hans K. 30/1 33 Anna Nielsdtr. Brandt, f. c. 88, † 61; u. B; [† pludseligt i Fogdens Huus efter forrettet Gudstjeneste 13/8 1741; Enken oprettede 1/5 59 et Legat paa 100 Rdl. til Herrested Sogns Fattige og 24/8 60 et Lige stort Beløb til Vedligeholdelse af Epitaphiet, hvis Overskud tilfalder Sognets Fattige; Eptph.].

KUM II, s. 259 (»Iohannes Michaelis Seidelinus«); KS 1:1 (1849-1852), s. 314-318 (se nedenfor); Kbg. Od. St. Hans K. (1729-59) opsl. 140 (2. vielse); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 5553; Seidelin, Mogens: Mindre familier samt enkeltpersoner med efter- eller mellemnavnet Seidelin. Odense 1988, s. 9, 11-15 (pdf).

10. 27/10 1741 [Skeby-O. 29/2 33**] Hans Alexandersen Scheebye; [2/1 1762 Lumby; see der].

11. 5/3 1762 [p. Cap.** Lunde 2/3 59, o. 16/3] Frederik Carstensen Friis af Astrup-R.-A., d. 20/11 34 el. 12/10 35; St. Vibg. 52, Bacc. 53; C. •/8 58; ~ 27/2 59 Inger Ellen Bolette Kastbjerg, f. Østrupskovgd., d. 18/8 39, † 21/9 15; F. Villads K., Forv. p. Nislevgd.; M. Anna Marg. Lyngaae; 2 S., 5 D.; see Etm.; R. W. Assens i Aarslev-T.; F. C. Hviid i Aarslev-H.-L.; (H. A. Wiborg p. Bogø); [† 8/2 1807; fortrinlig Præd.].

KUM III, s. 120, 133 (»Fridericus Friis«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1175.

12. 20/3 1807 [Taarup-K. 12/11 02] F. S. Christian Frederik Ludvig Friis, f. 14/8 73; St. Od. 91; C. 16/7 01, h.; p. Cap. her 30/7 02, o. 27/8; ~ Henriette Christiane Georgine Richter, f. 22/3 87, † Egtved 20/9 72; F. Kmrd. Math. Pet. R. til Ørslevkloster; 2 S., 2 D.; see J. G. Tilemann i Egtved-Ø.; [† 12/2 1825; en nidkjær Sjælehyrde].

13. 4/5 1825 [Lunde 23/4 23, o. 25/6] Frederik Siegfried Selmer af Gamtofte, f. Søllested 4/7 87; St. Nybg. 05; C. 22/7 12, l.; Pr. 22/8 37; Amtsraadsmedlem . . ; ~ 23/7 23 Petrine Muhle, f. 4/5 94, † 7/8 45; F. Christ. M., Forp. p. Erholm; M. Gjertrud Wiinholt; 3 S., 3 D.; [† 27/3 1849; virkede til Velsignelse; E. 3/157 og S. 1/154; S. necrol. Saml. 2/203; Pg. br. 8/10 43].

14. 16/5 1849, o. 27/6 [c. Adj. Od. 17/10 40; Adj. ss. 23/10 41] Martin Anton Christian Crone, f. Od. 20/9 17; F. David Eberhard C. af Flødstrup-U., Kbmd.; M. Frederikke Caspara Briand (Sstr. t. Frederik J. B. i N. Søby-H.); St. Od. 34; C. 30/10 39, l.; ~ Mesinge 12/5 57 Sophie Kirstine Gnudtzmann, f. Kbh. 9/10 34, † Hellerup, Fyn, 23/11 1903; F. Jens Fred. Gottlob G., Hørkræmmer; M. Johanne Susanne Lütken; (68) 2 S., 3 D.; [# 1895; † 10/11 1903; Udgav bl. A. Biskop, Mag. Jac. Madsens Visitatsbog; E. S. 1/341].

Elvius s. 197, 502; DBL.
———————————

Noter:

(1) Ravnholt, hovedgård 7 km nordøst for Ringe på Fyn. Gården kendes fra 1300-tallet; den ejes siden 1701 af slægten Sehestedt Juul. Ravnholt Gods omfatter tillige hovedgårdene Hellerup og Lykkesholm.
(2) »bonus concionator« = god prædikant.
(3) »bene se expedivit« = han klarede sig godt.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995, s. 33, 42-43, 70-71, 87-88, 95-96, 98-99, 106, 109-110, 177.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Crone, A.: Herrested Præstehistorie. Kirkehistoriske Samlinger, 1:1 (1849-1852), s. 291-324.