Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 501. Hundslund,

Hads Herred, Aarhuus Amt og Stift.

K.; P. 82; M. S.; Aarh. M.; Lkm. 5/154; Kbg. 1692.
Anm. I Søderup har før været en Kirke. Maa have hørt til Aarh. Frue K., da Mag. C. N. Friis kaldte S. P. Faber.
———————————

1a. (1554). Anders Michelsen; 26/8 1554: »M. Matz, Superintendent i Aarhus Stift, har berettet, at „denne Brevviser“, Hr. Anders Michelsen, Sognepræst til Lunde Sogn [iflg. Rørdam: Hundslund], bor i Horsens, medens en Bonde besidder hans Præstegaard, hvoraf Præsten kun faar Landgilden, medens Herligheden ligger til Aackier. For at Sognepræsten des bedre kan have sin Underholdning, maa han for Fremtiden ogsaa oppebære Herligheden af Præstegaarden«.

KB bd. 1 (1551-1555) s. 324.

1 (b). 15 . . Bernt (Bernhardus).

2. (1584. 1620). Rasmus Johansen* (el. Jensen), i 52 Aar; see N. R. Olderup i Torrild-V.; [var her endnu 1620].

KS 3:2 (1877-80), s. 206; 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 757; PT 2008, s. 144.

3. 16 . . [Cap.* c. 09] Frederik Arnoldsen de Fine; (Halvbdr. t. Anna Cathrine de F. ~ H. L. Munthe i Tikjøb og t. Peder A. de F. i Stillinge, Bdr. t. Hieronymus A. de F. i Ødum, t. Christopher A. de F. i Marvede); F. A. F. fra Nederland, Hof-Capelmstr. hos Kong Chr. III. og Frederik II.; M. Barbara Hieronymusdtr. Knoph (Sstr. t. Christoffer H. K., kgl. Confess.); St. i Kbh. (08); [var her endnu 1645; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1609; bidrog til en ny Altertavle i 1613].

F-P s. 235 (»Fridericus Arnoldi«); KS 3:2 (1877-80), s. 757, 3:2 (1877-80), s. 748 (»Fridericus Arnoldi de Fine«); P-Aarh. f. 35b, opsl. 38; L. H. F. de Fine Olivarius: Stamtavler over Slægterne Olivarius og de Fine. Kbh. 1894, s. 63, 71; DanKir bd. 16, s. 2647 (se nedenfor).

4. 1650** [Cap.*, o. 27/7 48] Søren Pedersen Faber (Fabritius), vist af Ø. Nykirke-G.; St. Lund 38; ~ Birgitte Olsdtr.; see Hans S. F. i Harridslev-S.-R.; J. J. Storring og H. J. Seidelin i Ousted-T.; [† 1676; Pg. br. 74].

KUM I, s. 143 (»Severinus Petri Fabricius, Cimber«); P-Aarh. f. 13a, opsl. 15; DanKir bd. 17, s. 2373-74 (Øster Nykirke).

5. 13/6 1676, o. 22/9, Christen Justsen Schjønning; [1677 Odder; see der].

6. 21/2 1678, o. 12/4, Ole Christensen Friis af Aarh. Frue K., f. c. 48; St. Aarh. 66; ~ Anna Cathrine Lauritsdtr. Brorson; (Sstr. t. Jochum L. B. i Randlev-B., t. Øllegaard L. B. ~ U. P. Colding i Gosmer-H., t. Laurits L. B. i Aadum, t. Magdalene Sibylle L. B. ~ I. J. P. Bredal i Dover-V. og Faster t. Anna J. B. ~ E. O. Hjerm i Vandborg); F. L. B., kgl. Landcommissarius, Eier af Dybvad, Gosmer S.; M. Kirsten Pedersdtr.; mindst 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Laurits O. F. p. Alrø; [b. 22/9 1698; var Eier af Hundslund K. 1694-94].

KUM I, s. 336 (»Olaus Christiani Frisius«); P-Aarh. f. 54a, opsl. 57; PT 11:5 (1944), s. 100, 282; DanKir bd. 16, s. 2661 (se nedenfor).

7. 27/9 1699, o. 18/11 [Hør. Kold. 13/12 97] Peder Hansen Mouritsen, d. Kold. 13/10 73; F. Hans Hansen M., Rdmd. og Kbmd.; M. Kirsten Hansdtr.; St. Kold. 93; C. 95; 1 ~ 17/11 99 F. E.; 2 ~ c. 17 Kirsten Pedersdtr., f. c. 91, b. Hundslund 16/2 63; 2 D.; see Etm.; [† 23/1 1737].

KUM II, s. 197 (»Petrus Iohannis«); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 250, 350, 379; PT 9:2 (1929), s. 174; 11:5 (1944), s. 100; KoldStud, s. 225; Nygaards sedler: 1. vielse, 2. hustrus død, børn.

8. 8/3 1737, o. 3/5, Mogens Mikkelsen Vogelius af Øsløs-V.-A., f. 07; St. pr. 27; C. 34, n.; Pr. 23/10 60; 1 ~ F. D. Anna Kirstine Pedersdtr. Mouritsen, d. 25/5 18, b. 15/3 51; 3 S.; 2 ~ Aarh. Dk. 16/3 52 Anna Jensdtr. Mørch af Randlev-B., † Hors. . . ; u. B.; see Etm.; Peder M. V. til Kbh. Hel. G. K.; [† 15/3 1775].

KUM II, s. 496 (»Magnus Michaëlis Vogelius«, 20 år gl.).

9. 14/4 1774**, o. 11/5 [Hør. Aarh. 69] F. S. Michael Mogensen Vogelius, f. 11/8 40; St. Aarh. 57; C. 22/7 60, h.; ~ 75 Hedvig Benedicte Spandet af Alrø, f. 1/2 53, † Skade Pg. 13/2 34; 5 S., 1 D.; see Laurits S. V. i Linnerup-H.; Jens M. V. her; [# 13/ 1800; † 28/10 17].

10. 8/8 1800 [Frøslev-M. 16/5 95, o. 19/6] Peter Winther af Skanderup, f. 22/6 64; St. Kold. 83; C. 9/10 87, n.; Hør. Kold. 87; 1 ~ Kold. 19/8 95 Gjertrud Marie Seidelin, d. Fred. 6/4 62, † 30/12 03; F. Overaud. Søren Hansen S. af Ousted-T.; M. Anna Marie Poulsdtr. Borrebye af Gudum-F.; 1 S., 3 D.; 2 ~ Hundslund 28/4 07 Margrethe Rasmusdtr., d. Falling 25/9 91, † Aarh. 22/7 30; F. Sognefoged R. Jensen i Aalstrup, Falling S.; 2 S., 4 D.; 2 ~ 4/8 19 Jens Liisberg, Dreier i Aarh.; Dr. ph. Geert W. er hans Søn; [† 15/2 1816].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 62; Seidelin, bd. 2, s. 669-675; Kbg. Falling (1778-1814) opsl. 34 (2. hustrus dåb); Nygaards sedler: 2. vielse; Kbg. Århus Domk. (1829-31) opsl. 140 (enkens død).

11. 25/2 1816, o. 26/6, Johan Eichel Skovgaard; [4/6 1834 Ormslev-K.; see der].

12. 15/8 1834 [Klovborg-T.-G. 10/7 12, o. 4/9] Jens Møller Vogelius*, f. her 7/5 80; St. Hors. 00; C. 15/10 11, l.; Hør. Hors. 01; Adj. ss. 5/9 06 – 14/9 09; O.; [# 8/12 1861; † 29/12 s. A.; Kirkegaardsmomument].

DanKir bd. 16, s. 2678 (se nedenfor).

13. 27/2 1862 [Vandborg-F. 28/4 53] Thomas Andreas Jespersen, f. Vibg. 20/4 16; (Farbdr. t. Theodor H. B. J. i Kjerteminde-D. og t. Emil J. J. J. i Ørum-G.); F. Cfrrd. Jesper J., Justitiarius i Landsoverretten; M. Mette Marie Bang; St. Vibg. 33; C. 9/11 40, h., 28/4 42, l.; p. Cap. Aarh. Dk. 22/12 42, o. 8/2 43; Astrup-T.-H. 8/7 47; ~ 8/5 50 Caroline Vilhelmine Sophie Elise Thaulov, f. Kjerteminde 20/6 26; (Sstr. t. Henriette J. N. H. T. ~ C. M. Schou t. Aalbg. Frue K.); F. Gilbert Lauri T., By- og Herredsskrvr.; M. Johanne Dorothea Gram; (68) 3 S., 3 D.; see N. P. Raaschou i Espe-V.; [† Kbh. 28/8 1871].

Elvius, s. 219-220, 25; Sixhøj nr. 1671.

14. 12/12 1871 [Fjolde (Viøl), Husum-Bredsted Pr., 2/6 52, afsat 64 af d. t. R.; # 28/10 s. A. af d. d. R.; Hjelpep. i Rudkjøb.-S., Marstal, N. Næraa-B., Rerslev-Vi., Gunderup-N., Søborg-G., Ballerup-M., Ledøie-S., Allested-V.] Carl Laurits Emil Mule af N. Lyndelse-H., f. Od. 26/2 18; St. Od. 39; C. 24/1 45, h.; Cap. p. p. N. Lyndelse-H. 10/7 49, o. 8/8; 1 ~ Od. 13/10 52 Johanne Cathrine Mumme, f. Faabg. 30/6 27, † 18/1 56; F. Hans Pet. M., Cantr. v. Od. St. Knuds K.; M. Anna Kirstine Boemann; 1 S., 1 D.; 2 ~ Od. 6/10 57 F. Sstr. Juliane Mumme, f. Faabg. 9/4 34, † 24/10 94; 1 S., 1 D.; [# 1888; † Kbh. 18/12 1902; DBL].

Arends II, s. 85-86.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-87. Hundslund Kirke, s. 2647-2684.