Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 563. Jordløse og, efter Klemmebrev 7/1 1555, Haastrup,

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 261; M. S. 2-a/60; L. S.; L. P. B. 341; B. M. 200; Kbg. 1694; St. M.
———————————

1. 15. . Knud Nielsen.

2. (1553. 55). Thomas Ibsen; fik 11/3 1553 Kronens Part af Halvdelen af Tienden i Jordløse Sogn; Kongen gav 7/1 55 »Hr. Thomis i Jordløsse ½ Læst Korn«.

KB bd. 1 (1551-55) s. 227, 357.

3. c. 1558. Jens Lauritsen Foul (Vogel, Fugl), vistnok Broder til Peder L. F. i V. Hæsinge-L., f. c. 27 i el. ved Assens; F. skal tidligere have været Abbed i Alpherstadt?; ~ Cathrine Jørgensdtr. Sadolin af Kbh. Frue K. (F. blev Biskop i Od.); 12 B.; see Etm.; [† 5/3 1593; „Non multum doctus, sed mediocris paterfamilias“(1) (J. M. 238)].

BJMV s. 222, 230, 245.

4. 1593 [r. Cap. Svendborg Nic. K. 92] Christen Lauritsen af Espe-V.; St. 89; 1 ~ p. Nakkebølle 14/10 94 F. D. Maren Jensdtr. Foul; 2 ~ 20/10 96 Anna Andersdtr. af Vissenbjerg; med begge 8 Børn, som toge Navnet Achthon, altsaa Stammefader til denne, nu næsten uddøde, bekjendte Familie; see Jacob C. A. i Østrup-H.; Henrik C. A. i Frørup; Laurits C. A. i Lunde; Anders C. A. t. Vibg. Graabr.-A.-T.; Henning C. A. i N. Broby; M. Hansen i Kverndrup; 2 Etm.; L. R. Herrested i Kullerup-V.; [levede endnu 14/2 1637; see F. H. 6/400. „Ambulabam cum past. eccl. J. et H. Dn. Christiano ad Prædium Søbo“(2); see H. Mikkelsens Dgbg. 1628; W. 1/586; N. 339].

FS nr. 233 (»Christiernus Laurentii«); BJMV s. 245.

5. 16. . Jens (Knud?) Hansen; maaskee ~ F. D.; 2 ~ Etm. Der nævnes ogsaa som J. el. K. Hansens Formand Knud Nielsen, men han er vist forvexlet med Nr. 1; muligt tilhører J. el. K. Hansen ogsaa tiden før 1555, saaledes at L. A. Hoff bliver C. Lauritsens umiddelbare Efterfølger.

6. 1637 [r. Cap. Od. Frue K., o. 23/4 34] Laurits Andersen Hoff af Rynkeby-R., f. Kjerteminde c. 07; St. Od. 33; 1 ~ Margrethe Christensdtr. Achthon, f. her, (maaskee E. e. J. el. K. Hansen); 2 S., 1 D.; 2 ~ Maren Madsdtr. Barfod, f. Sneum 26, † Svanninge Pg. 16/11 1706; F. M. Ibsen B. vist Degn i Sneum; 1 S.; see Etm.; C. J. Aulum og C. J. Møborg i Tim-M.; Mathias L. H. i Svanninge; [† 20/5 1667].

KUM I, s. 119 (»Laurentius Andreæ Certamundanus«); KS 3:5 (1884-86), s. 127 (»Laurentius Andreæ«, 27 år gl.); Barfod s. 10-11.

7. 29/5 1667, o. 14/6, Hans Lauritsen Achthon af Lunde, d. 29/6 51; St. Od. 64; ~ F. D. Anna Lauritsdtr. Hoff, b. 5/4 05; see Christen H. A. i Rønnebæk-O.; [† 1700; blind i sin Alderdom. Efter hvad der er oplyst af Skllrr. Jørgensen i Kistrup, var han ikke af Lunde, men Søn af en fattig Skræder, Laurits Hansen, i Jordløse].

KUM II, s. 318 (»Iohannes Laurentij Lundæo-Fionus«); Kbg. Lunde (1676-1730) opsl. 9 (dåb).

8. 30/10 1700 [p. Cap.*] Laurits Nielsen Munch; St. Slag. 86; M. Anna Rasmusdtr. Morby?; ~ Tanderup 23/11 01 Johanne Margrethe Rasmusdtr. Leegaard fra Skjerbæk (Minendal?), † 10/9 25; (Sstr. t. Christence R. L. ~ N. H. Hvalsøe i Gjelsted-R.); F. R. Lauritsen; M. Sus. Leegaard, Sstr. t. Generallieut. L.; 3 S., 5 D.; [† •/2 1725. Ansaaes for en stor Troldmand. Hos Gdfstr. Jørgen Jensen i Haastrup, som nedstammer fra ham, findes endnu en stor, sværtbeslaaet Kiste af Egetræ, som hans Kone har ført med fra Skjerbæk. To Døttre af ham boede i en lille Stue i en Gd. i Jordløse, hvis Besidder var gift med deres Søster; de anlagde paa en ved Kunst dannet Holm en lille Have, hvoraf endnu findes Spor].

KUM II, s. 147 (»Laurentius Nicolai Munk«).

9. 30/4 1725. Poul Jensen Thoring; [21/11 1738 Brahetrolleborg-K.; see der. Pg. br. 3/11 35, ved at nogle bortreisende Gjæster afskjøde en Æressalut ved Udkjørselen gjennem Porten].

10. 12/12 1738 [Kjølstrup-A. 30/7 34**] Frederik Samuelsen Jahn; [6/3 1751 Kjølstrup-A.; see der].

11. 28/5 1751, o. 11/6, Andreas Andresen Eilschou, f. Od. 19/4 19; F. A. Lauritsen E. Kbmd.; M. Kirstine Mathiasdtr. v. Westen; St. Od. 38, Bacc. 39; C. 42; ~ 8/10 51 Elisabeth Sophie Valentinsdtr. Falsen, f. 25, b. Kjøng 2/2 81; F. V. F., vistnok Forp. p. Haugaard i Fyen, siden p. Løgismose, Haarby S.; M. Anna Pedersdtr. Bering af Verninge-K.; 1 S.; [† 25/5 1754; Eptph.].

KUM II, s. 590, 598 (»Andreas Eilschou«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 31.

12. 19/6 1754 [r. Cap. Faaborg-F. 14/4 41] Laurits Lillelund, f. Skarrild 16; (Bdr. t. Thomas P. L. i Aarslev-T.); F. Peder Madsen L. Forp. p. Lundenæs, Skjern S., siden Eier af Rybjerg, Velling S.; M. Ellen Thomasdtr. Lund; St. Ribe 36, Bacc. 37; C. 29/5 38, l.; 1 ~ Faaborg 21/5 43 Barbara Maria Lund, E. e. Hans Jacobsen Erreboe, Kbmd. i Faaborg, † 11/2 58; 3 S., 3 D.; 2 ~ Jordløse 9/2 62 Johanne Naamansdtr. Faber, f. Fåborg 17/1 1732, † Christiansfeld 28/8 1816, E. e. Andreas Nielsen Graa, Kbmd.; F. N. Henriksen F., Kbmd. i Faabg.; M. Anne Marie Jørgensdtr. Mahl; u. B.; see Hans Jacob E. L. i Rødding-K.; [† Faaborg 23/9 1773].

KUM II, s. 571, 580 (»Laurentius Lillelund«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 122, 162; Lundenæs og Bøvling amter, nr. 602; PT 15:6 (1972), s. 182, 190.

13. 4/11 1773, o. 14/1 74 [Degn her, E. f. B. 7/10 65] Peder Thorsager, f. Aunslev 34; F. vist Jens T., Degn til Aunslev; M. Anna Sophie Lerche; St. Nybg. 54; C. 62; ~ her 26/11 65 Ane Sofie Jensdtr. Basse af Strynø, f. c. 31, b. her 13/6 96, E. e. F. Christensen Svaller, Degn her; 2 S., 2 D.; [b. 19/6 1798. Skal have været en brav Mand, men det gik daarligt med den ene Datter, som tilsidst gik om, at betle].

PT 12: 1 (1946), s. 153, 154; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 138.

14. 3/8 1798 [r. Cap. Dalum-S. 8/7 56, o. 5/8] Mathias Gottschalck af Od. Hosp.-P., f. 19/3 59; St. Od. 76; C. 27/9 81, h.; 1 ~ 30/9 97 Regitze Cathrine Lachendorph af Ringe, f. 73, † 19/11 98; 1 D.; 2 ~ 13/5 99 Margrethe Lucie Mygind af Flemløse, d. 19/12 70, † Haarby 4/5 26; 2 S.; kjøbte Østertorngden. (Gottschalkgden.) i Haarby Sogn; 2 ~ 25/2 10 med sin Avlskarl, Niels Jensen; (see A. F. Lassen i Gloslunde-G.; V. C. Schousboe i Høie-Taastrup; N. P. Hasselquist, Cat. i Stege); [† 15/6 1805].

Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 123.

15. 2/8 1805, o. 14/8, Johan Frederik Kurrelbaum Rasmussen, f. Od. 24/9 74; F. Rasmus R., Landsthingshører; M. Jacobine Kurrelbaum; St. Od. 92; C. 12/7 99, n.; ~ 6/10 05 Bolette Sophie Bendz, f. Od. 17/1 83, † ss. 22/1 63; F. Etrd. Laurits Martin B., senest Bgmstr. i Od.; M. Elisabeth Hedvig Jensdtr. Aagaard af K. Saaby-K.; 4 S., 5 D.; see Ludvig A. F. R. i Steenstrup-L.; Rasmus R. i Ho-O.; D. C. Hoskiær i Kallundborg; [† meget pludseligt, Dagen før Biskoppens Visitats, 19/8 1818].

16. 18/11 1818 [Avernakø 17/6 08, o. 20/7] Thomas Barfoed af St. Jørgens-S., f. p. Strynø 10/5 80; St. pr. 00; C. 8/10 05, h.; 1 ~ 24/8 Christine Quist, f. Svendbg. •/3 90, † 1/11 26; F. Christ. Ludvig Q., Kbmd.; M. Birgitte Cathrine Bech; 5 S., 4 D.; 2 ~ 21/12 27 Cathrine Elisabeth Haugsted, f. p. Juulskov •/9 07, † 24/10 28; F. Niels Henrik H., senere Eier af Søbo i Jordløse S.; M. Johanne Kirstine Faaborg; 1 D.; 3 ~ 19/11 30 Anna Cathrine Clausdtr., f. V. Aaby 27/2 05, levede 68 i Bogense; F. C. Pedersen, Hsmd.; M. Maren Rasmusdtr.; 2 S., 4 D.; see E. C. Meldal i Allesø-B.; [† 12/8 1845; almindeligt agtet og elsket; ret god Digter; forfattede bl. A. en moersom Rotteballade og den bekjendte Sang: „Du, som paa Jorden ene blev tilbage“. Een skrev engang udenpaa et Brev til ham: „Til Præsten uden Strømper i Byen uden Jord“. Hans Slægt føres i lige Linie tilbage til Jens Barfod t. Sæddinggd., N. Nebel S., der 13/4 1455 adledes af Kong Chr. I. Siden 1593 have alle hans Forfædre været Præster. B. D. G. 1/185; E. S. 1/80].

17. 3/10 1845 [Cat. Fred. Trin. K. 24/2 44] Ditlev Carl Hoskiær; [9/6 1858 Kallundborg; see der].

18. 7/10 1858 [Aarslev-H. 21/9 51] Sophus Vilhelm Wiberg af Od. St. Knuds K. r. Cap., f. Od. 22/8 11; St. Od. 28; C. 29/10 32, l.; c. Adj. Od. 11/10 34; Sp. V. Nykirke-F. 25/4 37, o. Od. 19/5; ~ 9/5 36 Vibekke Charlotte Holm af Brendekilde-B., f. 29/3 12, † 9/4 80; 4 S., 5 D.; see Frederik V. W. i Silkeborg-L.; [† 27/5 1882; Opkaldt efter Fru Kammerjunkerinde Sophie Vilhelmine de Reedtz, f. v. Benzon (f. Od. 28/8 1773, † p. Palsgd. 25/12 1854) paa Palsgd. v. Hors., hos hvem hans Moder havde været Selskabsdame, kom han 4 Aar gammel t. Palsgd. som hendes Pleiesøn og undervistes med megen Omhu af hende selv, indtil han c. 10 Aar gammel kom i Skole. Siden understøttede hun ham som Student og viste ham altid en sand moderlig Kjærlighed, hvorfor han stedse bevarer hende i taknemmelig og kjærlig Erindring. Fik 24/11 71 ved at falde, idet han gik ned af en steil Banke paa Trunderup Mk., for at see til en Syg, sit høire Been saa farligt brækket, at det kun med stor Vanskelighed kunde helbredes. Først efter c. ½ Aars forløb kunde han atter fungere; men ved sine Nabopræsters udmærket velvillige Assistence undgik han at holde Hjelpepræst uden i den sidste Maaned. „Søndagen den 14de dennes (Mai 76) overraktes Past. W. af Sogneraadets Medlemmer en Erkjendtlighedsgave fra Communens Beboere, som Tegn paa den Høiagtelse, han havde vundet hos dem ved sin humane og retsindige Bestyrelse af Communens Anliggende i 18 Aar som Sogneraadets Formand. Gaven bestod i et særdeles smagfuldt Taffeluhr og 2 toarmede Taffelstager“. See Faabg. Av. 75/113.]

Elvius s. 248-249.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Noter:

 (1) »Ikke saa lærd, som han er god Familiefader.«
 (2) »Jeg gik med præsten ved Jordløse og Hostrup kirker, hr. Christen, til godset Søbo.«
 

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising, Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995, s. 222, 230, 242, 244-46.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.