Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 530. Hæsinge (Øster,-) og eft. Rescr. 3/12 1620 Hillerslev,

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 268; M. S. 2-a/61; L. P. B.; B. M. 231; F. M.; Lkm. 2/352; St. M.;
Kbg. Ø. Hæsinge 1738, Hillerslev 1665 (÷ 1728–37).
———————————

1. 15 . . Peder . . .

1b. (1560). Mourits Nielsen; »Hr. Mouritz Nielsen, Sognepræst til Øster Hessinge« fik 4/3 1560 Tilladelse, »at gjøre et Mageskifte med Erich Rosenkrandtz og dennes Tjenere, saaledes at Hr. Mouritz faar nogen Jord nær ved Præstegaarden mod at udlægge lige saa megen Jord langt fra den«; han fik samme dag eftergivet »den tredje Part af hans Rente, som han skulde være kommen Kongen til Hjælp med og have udgivet sidste S. Jacobi ap. Dag (25. Juli), da han har berettet, at hans Præstegaard for nogen Tid siden er afbrændt, hvorved han er bleven saa forarmet, at han ikke kan udgive Hjælpen«.

KB bd. 2 (1556-60) s. 369.

2. (1573). Laurits Sørensen.

3. (1589). Hans Knudsen, f. Kjerteminde; vist St. 72; 1 ~ . . . ; 2 B.; 2 ~ Appolonia Olufsdtr.; (89) 1 B.; [† 16 . . „Her. Hans beleiet et Quindfolck i sin Enckemands Sæde, affbedet(1) hos Regens Raadt aff F. Heluig(2) och Bræde (Breide) Ranzou(3). Han stod obenbare Schreffte. Siden i stor Trete med F. Heluig for nogre Træ huggen och Torffue grefft“. Desuden klagede Degnen And. Poulsen 9/12 97 over ham, at han holdt ham fra Sacramentet og vilde lade ham slaae ihjel (J. M. l. c.)].

FS nr. 387 (»Johannes Canuti«).

4. (1608). Jens Rasmussen.

5. E. f. B. 9/8 1616 [Hillerslev (28)] Mads Jensen Lomborg, f. c. 89; maaskee St. Ribe 09; ~ 29 Lisbeth Nielsdtr. Hauervad, f. Haderslev c. 00; 8 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see C. P. Nyborg og C. C. Fischer i N. Lyndelse; [† 1648; Lgst.].

F-P s. 251 (»Matthias Johannis Vardensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 114 (»Matthias Joannis Lonbore«, 27 ½ år gl.).

6. 2/11 1649, o. 4/11 49, Hans Gregersen Nyborg, f. Soderup, Kullerup S., 5/3 18; St. Slag. 42; ~ c. 50 F. E., † 30/3 79; u. B.; [† 6/6 1678; Lgst.; Pg. br. 23/6 65].

KUM I, s. 172 (»Iohannes Gregorij Neoburgensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 137 (»Johannes Gregorii«, 31 år gl.); 6:2 (1936-38), s. 477-78.

7. 17/4 1678**, o. 14/5, Morten Henriksen Griff af Faaborg-D., f. c. 49; St. Od. 68; ~ Maren Hansdtr. Drøstrup, f. c. 46, † 10; (Sstr. t. Margrethe H. D. ~ P. A. Tversted i Aggersborg og t. Mette H. D. ~ P. A. Norbag i Ousted-A.); F. H. Pedersen i V. Drøstrup, Gjøttrup S., V. Han Hrd.; M. Mette Nielsdtr.; u. B.; [† 1726; Lgst.; en god Fader mod fattige Børn; god Havedyrker].

KUM II, s. 6 (»Martinus Henrici Gryphe«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 28, 50; KlitVen, s. 32.

8. 31/11 1711**. Morten Christensen Mølmark, f. Faaborg 78; (Farbdr. t. Christian B. M. i Søllinge-H.); F. C. Ibsen M., Handelsmd. i Faabg.; M. F. Sstr. Else Henriksdtr. Griff af Faaborg-D.; St. Od. 97; C. 6/2 00, n.; ~ Maren Hansdtr. Bang af Barløse, f. 79, † 23/4 24; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Hans C. M. M. i Horne-A.; [† 15/6 1721; Lgst.].

KUM II, s. 226 (»Martinus Mølmarch«); E. Brejls skifteuddr.: Fåborg byfoged nr. 110.

9. 13/9 1721**. Corfits Frederik Hieronymussen Sparre af V. Aaby-Aa., f. c. 97; St. pr. 15; 1 ~ F. E., † 22/4 24; u. B.; 2 ~ Rise 17/10 24 Birthe Marie Fabricius af Rise-M., f. 25/5 06; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 30/4 1737].

KUM II, s. 388 (»Cornificius Fridericus Sparre«, 18 år gl.); Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 7.

10. 7/6 1737, o. 21/6 [Hør. Od. . .] Jacob Jensen Hee af Od. Hosp.-P., f. 10; St. Od. 29, Bacc. 30; C. 33; (Gyrstinge-F. 24/2 36*); Pr. 66; ~ 8/5 38 F. E., b. 11/12 76; 1 D.; see Etm.; [† 23/3 1771].

KUM II, s. 510, 516 (»Iacobus Hee«, 19 år gl.); Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 7.

11. 17/5 1771 [p. Cap.* 14/3 s. A., o. 31/5] Hans Peder Hansen Bachmann, f. Høirupgd., Hillerslev S., 18/10 42; F. H. B., Godsforv.; M. Helene Marie Hansdtr. Scheel; St. pr. 59; C. 67; Pr. 87; ~ 2/8 71 F. D. Else Jacobsdtr. Hee, † Assens 18/5 00; 2 S., 4 D.; see H. A. Agerbek i Skydebjerg-O.; Etm.; (H. P. Svitzer t. Od. Frue K.); [† 9/10 1796].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 128.

12. 2/12 1796, o. 16/12 [Hør. Nybg. 90] Zeuthen Eiler Svitzer, f. 19/6 69; F. Jstrd. Erik Clausen S., Eier af Gislingegd.; M. Marie Felten Schiøtt; St. Od. 85; C. 10/7 95, l.; ~ 11/8 97 F. D. Else Petrine Bachmann, f. 5/1 78, † Kjerteminde 19/3 50; 4 S., 4 D.; see Hans P. S. t. Od. Frue K.; (A. F. Phister i Grevinge); [† 8/9 1838].

13. 6/11 1838 [Nykjøbing-S. 9/2 36] F. S. Hans Peter Svitzer; [1/8 1841 Od. St. Knuds K.; see Od. Frue K.].

14. 30/9 1841 [Espe-V. 12/2 34] Hans Agerbek af Skydebjerg-O., f. 1/2 98; St. pr. 16; C. 22/7 22, l.; p. Cap. Vemmelev-H. 19/3 23, o. 16/4; r. Cap. Thisted-T. og Sp. t. Skinnerup 23/2 27; Sp. Bredstrup 5/3 30; R.* 26/5 67; ~ 20/4 27 Marie Frisenberg, f. Gislingegd. 6/2 95, † 1/3 54; F. Johannes F., Propr.; M. Riborg Susanne Svitzer; 3 S., 1 D.; [† 13/9 1869; en Mand ret efter Guds Hjerte; Psalmedigter („Uforsagt staa paa Vagt“); E. 1/9 og S. 1/8; Pg. br. 9–10/12 43; hans Portræt i Espe og Vantinge Kirker].

Se hans biografi i HiThi 1944, ca. s. 86-87; DanKir bd. 10, Espe Kirke s. 3727, 3228-29, Vantinge Kirke, s. 3786.

15. 12/1 1870. Carl Edvard Thorup; R.* 28/1 76; see V. Hæsinge-L.

———————————

Noter:

(1) affbedet = bedt om forladelse.
(2) Helvig Hardenberg (1540-1599) til Arreskov i Ø. Hæsinge sogn.
(3) Breide Rantzau (1556-1618) til Rantzausholm (nu Brahetrolleborg), Rigsraad og Statholder i København. Blev 1580 Lensmand paa Fyn.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 452. Hillerslev,

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 275; B. M. 231; F. M.; Kbg. 1665 (÷ 1728–37).
Anm. Munkene i Holmekloster(1) (Trolleborg) havde gjort Tjeneste; derfor var der ingen Pg., men Præsten „sider udi en liden Voning; er en Greshaffve till“.
———————————

1. (1584). Jørgen Nielsen; ~ Sinnet . . . ; 7 B.; 2 ~ Etm.; [† ].

2. (1589. 98). Niels Eriksen, f. i Sognet c. 53; ~ F. E.: 2 B.; „bona vox; bene docens“(2) (J. M. l. c.).

3. E. f. B. 9/8 1616. Mads Jensen Lomborg; [16 . . Ø. Hæsinge-H.; see der; „og siden, da Sognene først i hans Tid bleve samlede, boede og døde i Ø. Hæsinge“; see F. M. 1/341; men hvorledes fik da (efter M. S. 2-a/61) M. H. Griff kgl. Conf. p. Hillerslev 30/12 1690?

———————————

Noter:

(1) Holme Kloster (1175 Insula dei »Guds ø«, 1281 Holm, tidl. ø i Nørresø), tidligere cistercienserkloster ved Faaborg, grundlagt 1172; = Brahetrolleborg.
(2) »bona vox; bene docens« = god stemme; prædiker godt.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.