Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 5. Vaagø Præstegjeld,
Sogn: Midvaag, Sandevaag, Sørvaag, Bø og Myggenæs (Mykjunæs).

Færøernes Provsti, Sjællands Stift.

Anm. Præsten boer i Midvaag.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra C. F. Nielsens Manuscr., se nedenfor]
———————————

1. 1538, o. 29/7 41 af Superintendent J. Riber.] Peder Jensen Færøe; F. Frater Jens, cath. P. p. Sandø, senere her; Discipel af Frater Anders p. Syderø; [† 1568].

2. 1568. Halvdan Gullaksen, f. Fær. 43; [† 1614; en gudfrygtig Mand og Psalmedigter].

3. 1614. Rasmus Ganterup; [1627 Østerø; see der].

4. 1627 [Syderø 06] Rasmus Sørensen (Flue), f. 74; F. kgl. Lehnsmand S. Christensen F., Landfgd og Sorenskrvr. p. Fær.; p. Cap. Syderø 99; ~ Anna Ismaelsdtr. af Syderø; 2 S., 1 D.; see P. Rasmussen p. Syderø; H. Rasmussen og L. J. Debes p. Sydstrømø; [† 1641; paa Syderø plaget og piint af Barbareskerne i 1615].

5. 1641 [p. Cap.*, o. 28/3 32] Oluf Botulfsen Gullandsfar (Olaus Botolphus), f. p. Gulland (Gotland) 00; F. vistnok B. Pedersen, Sp. i Vænge, Buttle og Gulldrupe i Visby Stift paa Gotland; St. Kbh. 28; C. 23/3 32; 1 ~ Marie Jensdtr. Schywe af Sandø; 1 S., 1 D.; 2 ~ Agnes Jonsdtr., † 12; F. J. Justinussen, Lagmd.; 1 S., (med Begge: 3 S., 6 D.); see Etm.; [† 1681; „Havde overmaade ringe Evner; 3 Gange examineret til Attestats, og, skjøndt hans sidste Præstation var alt Andet end tilfredsstillende, fik han dog med kgl. Tilladelse testimonium academicum, fordi han skulde gaae til Fær., og Man ikke kunde opdrive Nogen, som var lærdere end Botolphus til denne Bestilling“. Var en nidkjær Md. for Guds Ære og derfor ofte forfulgt af onde Tunger og ilde sværtet].

KUM I, s. 95 (»Olaus Botolphi Gotlandus«); PT 8:6 (1927) s. 187 (»Oluf Bothulfsen Gullandsfar«); Andersen, N.: s. 420-422 (se nedenfor); Visby Stifts Herdaminne, s. 263 (Vänge); Han var næppe »af Karrebæk«.

6. 1666**. F. S. Rasmus Olesen, f. 42; St. Kbh. 64; ~ Anna Jonsdtr., † 14; 5 S., 4 D.; see A. K. Lemvig p. Østerø; [† 15/7 1702. „En yndig, ordentlig, redelig og velærværdig Md.“ For at have tiltaget sig ulovlig Strandrettighed, blev han tilligemed Laugmd. Johan Henrik Weyhe og Sysselmanden p. Vaagø indstevnet 89 af den gabelske Vinterfgd., Peder Jessen og Sorenskrvr. Ped. Søffrensen Broberg; men Præsten frikjendtes, hvorimod Laugmanden og Sysselmanden dømtes til, at miste deres Ære. Ved Høiesteretsdom 30/7 95 gjenindsattes de i deres Embeder, hvorimod Anklagerne afsattes].

KUM I, s. 324 (»Erasmus Olai Ferrøensis«); Andersen, N.: s. 422-423 (se nedenfor).

7. 8/9 1702. Niels Gregersen Aagaard af Sydstrømø (F. G. Pedersen), f. 77; St. Kbh. 94; ~ 15/10 03 Bente Christine Pedersdtr. Broberg, E. e. J. Jonassen p. Norderø; 3 ~ Etm.; [† 1706].

KUM II, s. 201 (»Nicolaus Aagaard«).

8. 5/7 1706. Peder Ditlevsen Karmark Arboe (Arrhboe) af V. Velling-S., f. c. 76; St. Randers 96; ~ 16/10 06 (til sin Ulykke) F. E. („den onde Bente“), † Sandevaag p. Vaagø 15/2 52; mange B.; [afsat ved Provsteret 12/6 1716 uden Pension, som han først fik ved kgl. Resolution 5/4 25; † Sørvaag 56. Blev efter en Sygdom svag i Hovedet og forløb sig, ophidset af sin Hustru, baade i Ord og Gjerning, med Skjeldsord og Forseelser i Embedsgjerninger. Saaledes skildrede han i en Ligtale over Bonden Joen Rasmussen paa Rygg denne som en aabenbar Tyv og kaldte Provsten og Sysselmanden for Tyvens Svogre].

KUM II, s. 221 (»Petrus Ditlevii Karmarchius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Viborg amt, Middelsom hrd. nr. 13, 17 og 44; PT 6:6 (1915), s. 272.

9. 16/7 1717 (24/10 24). Mag. Anders Morten Suurland, f. Trondhj. 24/7 90; F. Reinholt Petersen S., Kbmd.; M. Kirsten . . . ; St. Trondhj. 09; C. 10/12 14, h.; Mag. 16; ~ Anna Margrethe Johansdtr. Weyhe; F. J. Henrik W., Laugmd.; M. Maren Jonsdtr.; [† 15/7 1734; „i Ord og Lærdom en stille Guds Md.“; kom først i besiddelse af sit Embede ved en ny kgl. Udnævnelse 24/10 24, da den afsatte Formd. ikke vilde forlade hverken Kaldet eller Pgden., trods Provsteretsdommen af 18/2 1718].

KUM II, s. 343 (»Andreas Martinus Surland«), 19 år gl.; NST 24 (1974), s. 55; 27 (1980), s. 295; OST s. 40.

10. 22/10 1734. Hans Christophersen Svaboe (Svabonius) af Solbjerg-S., f. 11/11 02; St. Nykjøb. p. M. 22; ~ 36 Armgardt Marie Samuelsdtr. Weyhe (Sstr. t. Johan H. S. W. p. Sydstrømø, t. Ellen C. S. W. ~ C. J. Follerup p. Norderø, og t. Peder S. W., Svigerf. t. A. M. H. Matras p. Norderø); F. S. Pedersen Lamhauge, Laugmd.; M. Armgard Marie Weyhe fra Steegd.; 2 S., 2 D., hvoribl. den lærde Stud. Jens Christ. S. († Thorshavn 14/2 24, DBL); see Etm.; (J. H. Schrøter p. Syderø); [† 19/3 1764].

KUM II, s. 446 (»Iohannes Swabonius«, 22 år gl.).

11. 14/3 1763**. F. S. Samuel Christopher Hansen Svaboe (Svabonius), f. 40; St. Roesk. 60; ~ 25/9 70 Marie Susanne Debes, f. 52, † 24/6 05; F. Hans Jacobsen D., Laugmd.; M. Ane Margrethe Pedersdtr.; 1 S., 5 D.; [† 26/6 1790; berømt Taler; flittig og nidkjær i Ungdommens Underviisning; var meget elsket af sine Menigheder, men ødsel og døde derfor fattig; fik 15/8 71 kgl. Opreisning].

KUM III, s. 202 (»Samuel Christoph. Svabonius«, 22 år gl.); PT 6:6 (1915), s. 268.

12. 1791, o. 22/6, David Wenzel; [31/3 1797 Alling-T.; see der].

13. 31/3 1797, o. s. D., Jacob Christian Schmidth; [14/11 1800 Norup; see Mesinge].

14. 20/2 1801 [p. Cap. Seljord i Telemark, o. Oslo 23/3 92] Ellef Johansen Haaber, f. 68; (Bdr. t. Christian L. H. i Vallensbæk og t. Eva Cathrine J. H. ~ C. J. Boserup i Terslev-Ø.); F. Johan Joseph H., Klokker v. Kbh. Nic. K.; M. Charlotte Henriksdtr. Holst; St. Christiania 88; ~ (paa sit Dødsleie) 10/3 20 Frederica Anna Sophie Werlich, hans mangeaarige Husjomfru, † p. Enkesædet Braaten („Haabers Minde“); F. Adrian W., Bfgd. i Slag., siden Byskrvr. i Præstø; M. Kirstine Cathr. Holst; [15/11 1811 Drangedal og Tørdal, Aggersh. St.; Pr. i Nedre-Tellemarken og Bamble Pr. 23/12 16; † 11/3 1820].

KUM III, s. 427 (»Ellevus Haaber«, 20 år gl.); NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900", u. Seljord og Drangedal.

Embedet vacant 15/11 1811 – 21/6 1815. Bestyredes af
P. Hentze p. Sandø og N. L. Holm p. Nordstrømø.

(29/1 1813 – 5/7 1814. Niels Nyegaard; see Næsborg-S.-O.).

15. 21/6 1815, o. 1/9, Severin Jørgensen; [31/12 1819 Flade-G.; see der].

16. 7/8 1822, o. 2/10, Niels Johnsen Struer; Pr. 22/7 31; [25/9 1838 Brendekilde-B.; see Vissenbjerg].

17. 29/1 1839 [p. Cap. Borre 18/10 33, o. 11/12] Jens Engelsted; [1/4 1850 Lundforlund-G.; see der. Midvaag Pg. br. tilligemed alle Embedsbøger for Vaagø og Nordstrømø Præstegjeld 15/12 39. Til Minde om den Deeltagelse, som Befolkningen og Embedsstanden viste ham, oprettede han et „Deeltagelsens og Erkjendtlighedens Legat“ paa 800 Rdlr. til Skolevæsenets Fremme paa Fær.].

(16/6 – 18/8 1850. J. C. G. Schleppegrell; see Broager Diak.).

18. 18/8 1850, o. 11/9 [Adj. Vibg. 27/11 41 – 1/10 43] Poul Edvard Lange; [17/8 1859 Børglum-F.; see der].

19. 26/11 1859 [p. Cap. Strøby-V. 12/11 51, o. 10/12] John Johan Frederik Svendsen, f. p. Isld. 4/1 22; F. Agent, Cand. jur., Fred. S., islandsk Kbmd. p. Flateyri i Ørundarfjord; M. Jacobine Susanne Lovise Købke af Mern; St. pr. 41; C. 28/10 47, h.2; ~ Midvaag 4/1 61 Sigrid Jeanette Augusta Effersøe, f. 1/8 33; F. John Gudmundsen E., Regnskabsfører v. d. kgl. Handel i Thorshavn; M. Susanne Olsdtr.; 4 B.; [12/8 1869 sindssyg og indlagt som Patient på Oringe v. Vordingbg.; # 22/9 71; udskrevet fra Sindssygeanstalten 74; næsten blind; fik aarlig Understøttelse af Danmarks Geistlighed; opholdt sig først i Veggerløse Sk. p. Falster; siden bosat med Familien i Nykjøb. p. F.; † ss. 16/9 1879].

20. 18/10 1871, o. 25/10, Georg Severin Valdemar Engelsted; [19/8 1878 Vindum; see der].

21. 10/1 1879, o. Od. 29/1, Søren Hansen Hjort, f. Aastrup, Slesv., 9/10 53; F. Jens Hansen H., Gdeier.; M. Ane Lerskov; St. Odense 73; C. 21/6 78, l.; ~ Aastrup 7/2 79 Anna Cathrine Marie Bygeberg, f. Aastrup 8/8 54; F. Jens Ovesen B., Teglværkseier; M. Maren Bonde Sartov.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, C. F., Pastor: Færøernes geistlige Stat eller Geistlighedens Personalhistorie i Færøernes Provstie. I: S. V. Wiberg: Supplement til personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. L. B. Deichmanns Forlag, Faaborg 1879, Anhang s. 22–27.
Andersen, N.: Færøerne 1600-1709, København 1895, (Præsterne i Vågø s. 418-430).