Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1283. Veierslev, Aidt (Aigt) og fra 12/7 1673 Torsø,

Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/252; P. 31; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/447; Kbg. 1694.
Anm. Torsø hørte tidligere til Sald, som nu er Annex til Hammel.
———————————

1. (1553). Christen . . . ; 23/10 1553 fik »Hr. Christiern i Veyersløf Landgilden af Agte [Aidt] Præstegaard«.

KB bd. 1 (1551-1555) s. 266.

2. 15 . . Søren . . .

3. c. 1562 [Aman. Aarh. c. 56] Gregers (Jørgen) Thomsen, f. Stillinge v. Skanderborg . . ; St. Aarh.; ~ (78) Maren Simonsdtr.; [† P. 1/10 1602; besøgte flittigt de Syge baade egne og andre; Eptph.].

KS 3:2 (1877-80), s. 207.

4. 1602. Jens Paaske; [var her endnu 1610].

KS 5:2 (1903-05), s. 553.

5. c. 1612. Jens Christensen Ørsted; St. i Kbh. (10); see Etm.; [† c. 1638; maaskee Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1612].

F-P s. 254 (»Joh. Christiani Randrusiensis«); KS 3:2 (1877-80), s. 757; 3:2 (1877-80), s. 749 (»Joannes Christierni Randrusiensis«).

6. 1638. Anders Andersen Winding, vistnok af Vinding-B.-V., f. c. 06; St. Sorø 29; ~ F. D. Kirsten Jensdtr. Ørsted, † c. 66; 3 S., 6 D.; see Etm.; H. N. Brandt, P. M. Lang og C. N. Bøgh, alle i Trige-Ø.; Anders A. W. i Horsens; Jens A. W. i Hjortshøi-E.-E.; P. N. Brandt i Vinding-B.-V.; N. M. Fogh i Storring-S.-G.; C. A. Winding i Haasum-R.; (A. W. A. Winding i Vestervig-A.); [† 28/1 1682; Eptph.].

KUM I, s. 97 (»Andreas Andreæ Vindingius Cimber«); SB s. 144; FAaW, s. 19; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Ning hrd. nr. 15.

7. o. 21/10 1666*, Mogens Mogensen Grave, f. Lund; F. Mag. M. Didriksen G., Cannik og Lect. th.; M. Anna Eriksdtr. af Kbh. Hofp. (altsaa Broder til Dr. Erik M. G., kgl. Confess., siden Biskop i Aarh. og t. Clara M. G. ~ C. J. Hirtznach i Astrup-T.-H.); St. Lund 50; ~ F. D. Anna Andersdtr. Winding, f. 10/5 39; 2 ~ Etm; u. B.; [† •/12 1687].

KUM I, s. 223 (»Magnus Magni Gravius«); P-Aarh. f. 48b, opsl. 52; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Houlbjerg hrd. nr. 5; PT 5:6 (1909), s. 180 (hustrus biografi).
(1688. Mogens Pedersen, † før Ordinationen.
Peder Jacobsen, som i langsommelig Tid entholdt sig fra Bispeexamen og Ordination).

8. 13/8 1688, o. 30/11 [Skp. el. Fp.] Jens Jepsen Fussing, f. c. 37; St. Slangerup 63; Pr. 08, o. 21/5 09; ~ F. E.; u. B.; [† 1729].

KUM I, s. 316 (»Ioannes Iacobi Fussing«); P-Aarh. f. 58a, opsl. 61.
(3/2 1719*. Jens Brask, see Voer-E.).

9. 3/9 1729, o. 16/12, F. Bdrs. Laurits Christensen Fussing*, f. Clemenstrup i Sjælld. 28/10 90; (Bdr. t. Birgitte C. F. ~ J. J. Bering i Vindum); F. C. Jepsen F., Eier af Clemenstrup i Sjælld.; M. Marie Mikkelsdtr. (Karen Madsdtr.?); St. Vibg. 11; C. 4/12 19, h.; ~ Else Sørensdtr. Clementin af Hvorslev-G., † 48; [† 1750].

KUM II, s. 358 (»Laurentius Fussing«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 827, 1108.

10. 27/2 1750, o. Fredag eft. Paaske, Hans Jørgen Esmarch; [24/9 1756 Houlbjerg-G.; see der].

11. 8/10 1756, o. 10/12 David Clausen Borgen; [16/11 1775 Lyngaa-S.; see der].

12. 14/12 1775, o. 21/2 76, Christian Erhard Birch; [2/5 1792 Lading-F.-S.; see der].

13. 15/6 1792, o. 12/9, Niels Gudme Blicher; [6/3 1795 Søften-F.; see Gauerslund-V.].

14. 8/5 1795 [p. Cap. Ødum 92, o. 22/9] Hans Henrik Hassager (Hadsager), f. Skjød 6/2 67; F. Søren Nielsen H. (Hodsager), Fæster af Hassagergd.; M. Karen Pedersdtr. Brandt; St. Aarh. 87; C. 13/5 91, l.; ~ 6/10 95 Christiane Meyer af Vellev, f. 59, † 16/3 23; 2 S., 1 D.; see Carl H. i Særslev; P. A. Raaschou i Øls-H.-D.; [† 24/7 1834].

KUM III, s. 423 (»Ioh. Henr. Hadsager«, 20 år gl.).

15. 3/10 1834, o. 17/12, Jens Hansen; [5/10 1857 Tersløse-S.; see der].

16. 15/12 1857 [p. Cap. Glostrup 30/1 54, o. 26/4] Poul August Schrøder, f. Fred. 5/4 15; F. Bernhard S., Klædefabrikant; M. Cecilie Kragh; St. Fred. 33; C. 2/7 40, h.; 1 ~ 31/10 46 Frederikke Hansen af Glostrup, f. 19/7 18; 1 D.; 2 ~ F. Sstr. Johanne Cathrine Hansen, f. 21/4 14, † 9/6 63; 2 S., 1 D.; [† 28/3 1863].

17. 15/6 1863 [Gjødvad-B. 20/8 55] Daniel Heinrich Jacobsen, f. Ø. Terp, Bedsted S., 11/11 04; F. Jacob Thomsen, Ldmd.; St. Flensbg. t. Kiel 28; C. Gottorp 32 (III*); p. Cap. Keitum 20/9 33, o. 3/11; Kettinge 6/3 35; Marstal 31/12 40; Sp. Frederiks-K. 5/4 45; ~ 8/1 45 Ida Schaarup af Marstal, f. 24/6 99; u. B.; [† 14/10 1868].

Achelis II, nr. 9015; Arends I, s. 386: W. III. 498; J. 1664; Fr. B. I. 97; Wulff. 52; Richter; (Arends’ litteraturforkortelser); Fr.B. I, s. 97, 371.

18. 26/1 1869 [Skads, Tønder-Løgumkl. Pr., 11/4 58; afsat af d. t. R. 28/5 1867 p.g.a. Edsnægtelse] Cornelius Benedict Brammer; Pr. 18/ 73; [6/8 1877 Stouby-H.; see der].

19. 5/11 1877 [Andsager 24/9 70] Vilhelm Schalstrup Stilling; see Astrup-T.-H. Cap. p. l.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original —

No 578b. Sald og Torsø,

Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

[NB! Dette Pastorat findes ikke hos Wiberg] Kbg. 1694.
Anm. Torsø blev 12/7 1673 Annex til Veierslev-A.; Sald blev Annex til Hammel-V.
———————————

1. 23/3 1520. Jens Pedersen; fik Kaldet efter Formanden Oluf Hinds Død; [fmtl. † 1552; var 1524 indstevnet for Rettertinget for at have slaaet Jens Olufsens Datter, saa hun døde deraf, men blev frifundet; denne Dom blev læst paa Houlbjerg Herredsting 23/6 52, og han er da fmtl. død; „Hr. Jens i Sall“ nævnes 1546].

Århus Bispearkiv: Sall sogn 1520-1524; DD VIII, s. 459; Adkomstregistrering.

2. c. 1552-53. Jens Michelsen; [var her endnu 31/7 1587: „hr. Jens i Sall“ omtales i Randers Tingbog da han stævnede Sl. Søren Rasmussens Arvinger for Gjæld, hvis Efterleverske var Maren Olufsdtr.; 23/10 53: „Her Jens i Sall fick Ko. Ma. breff att han og de efterfølgende Sognepræster skulle haffue landgillett aff Tordsøe Prestegaardt“].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 266; KS 3:2 (1877-80), s. 207; 3:3 (1881-82), s. 360, 362; Randers tingbog 1587, f. 195a-b.

3. c. 1598. Jens Danielsen; [var her endnu 1610; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1598].

KS 5:2 (1903-05), s. 553; 3:2 (1877-80), s. 742 (»Joannes Danielis«).

4. c. 1614(?). Niels Christensen (Voldum el. Uldum?), maaskee af Uldum-L.; maaskee St. i Kbh. (11); [var her endnu 1633; maaskee Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1614; Pg. br. 1629].

F-P s. 269 (»Nicolaus Christiani Uldum«); KS 3:2 (1877-80), s. 757; 3:2 (1877-80), s. 750 (»Nicolaus Christierni Voldom«); Sall-bogen, s. 12 (se nedenfor).

5. (1635). Jens . . . , der indberettede for Biskoppen i Aarhuus.

Sall-bogen, s. 12-13 (se nedenfor).

6. (1637. 61). Christen Nielsen; maaskee St. Vibg. 23; [fmtl. † 1673; see Anm. i Hammel-V.-S.; nævnt 1642 da de andre Præster i Herredet ikke ville hjælpe ham med at betale sin Skat].

KUM I, s. 59 (»Christiernus Nicolai Wardensis«); Randers tingbog 1650, f. 5; Aarh-LM 1642-1690, opsl. 6.

Nedlagt ved kgl. Rescr. af 12/7 1673, da Biskop Erik Graves Broder, Mogens Grave,
der var Sp. i Veierslev-A., ville have et bedre Kald.

———————————

Ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Baarstrøm, Karl Aage (red.): Sall-bogen, træk af Sall sogns historie. Skellerup 1989, s. 12-13.