Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 116. Bjørnsholm (til 1573 kaldet Vitschild, Aale, Alæ) og Malle,

Gislum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; F. et A.; Kbg. 1709.
Anm. I B. benyttedes først den gamle Klosterkirke (see Strandby-B.-M.); men 17/7 1667 indviedes den nuværende; efter kgl. Resolution 5/2 1847 blev Snedsted Sem. flyttet til Ranum, og Sp., som boer der, er tillige Forstander for dette. Indtil c. 1658 boede Præsten i Kjærgaard.
———————————

0. 1537. Anders Andersen, Sp. og Prior; ~ Karine Christensdtr., † 11/6 61; [† 1572].

KS 2:5 (1869-71), s. 352 (hustrus død); DKR s. 276, 278; KB bd. 1 (1551-55) s. 100; KB bd. 2 (1556-60) s. 198 (hans hustru).

a) Capellan til Vitchild og Malle under Prioren i Klostret, som var den egentlige Sogneherre til Strandby-V.-M.

1. (1544. 52). Niels Pedersen; havde Prædicat af Sp. til alle 3 Sogne; [† 1560 el. 64].

b) Sognepræster til Vitchild (fra 1573 Bjørnsholm) og Malle.

2. 1564 [maaskee først Capellan fra 60] Jens den Yngre; [#? 1574; boede siden i Overlade].

2b. (1568). Jacob Jensen.

KS 3:5 (1884-86), s. 515.

3. 1574. Jens Lauritsen (Nielsen?) Rafn; [afsat el. suspenderet 1591 for sit Vidne om Fru Elmegaard Gyldenstjernes Foster, at han ikke vidste om det var dødt el. levende; Dommen afsagt 94; fik s. A. Ørslevkloster; see der; boede i Kjærgd., som var Pg. til 1657 el. 59].

KS 3:2 (1877-80), s. 205, kaldes 1584 »Jens Nielsen i Kjærgaard«. Er måske en anden.

4. 1594 [Ørslevkloster 70] Christen Mikkelsen af Ørslevkloster; fik 1596 „Holmen“ tilbage, see Strandby; [var her endnu 1610].

KS 5:2 (1903-05), s. 551.

5. (1613). Otto Lauritsen; F. L. Nielsen i „Aar dop“; St. i Kbh. (02); ~ Birgitte Haarboe, levede 1677; [† 1649; boede 13 i Vester Kiergaard].

F-P s. 184 (»Ottho Laurentii Alburgiensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 106; PT 11:3 (1942), s. 234 (se nedenfor).

6. 1649. Isak Christensen; St. Aalbg. 36; ~ Kirsten Ottesdtr., Skifte 3/5 1693 (Ranum præstegård); [† 1664; alvorlig og from; flyttede til Ranum 57 el. 59; Kjærgd. var formodentlig brændt el. ødelagt i Krigsaarene].

KUM I, s. 133 (»Isaacus Christiernus«).

Derefter forenede med Strandby til 1817.

7. 1/4 1817 [r. Cap. Strandby-B.-M. 4/1 99, o. 10/4] Ignatius Becher, f. Eger 10/10 69; F. Johan Albrecht B., siden Glashandler i Bragernæs; M. Gertrud Møller; St. Nyborg 88; C. 17/10 93, h.; Lærer ved Opfostringshuset 93; Forst. for det at ham oprettede Sem. 26/12 15; ~ Dalby i F. 12/7 99 Christine Margrethe Jensen, f. Ravnkjær 3/3 72, † Vibg. 22/4 34; F. Propr. Christian J. t. Asdal i Vensyssel; M. Cathrina Mattsen; u. B. [# med Rm. Apr. 2/6 1819, † Vibg. 13/1 36; stiftede et Legat for dem, som ved ulykkelig Hændelse el. ved Fødselen ere komne til legemlig Skade (cfr. Ursin: Stiftsstaden Viborg, S. 257); han havde nemlig selv 1810 faaet det ene Been afsat; udgav Axelsens og Farstrups Dagbog; E. 1/86 og S. 1/91].

8. 9/2 1820 [p. Cap. Sebber-A. 26/2 17, o. 1/7] Niels Winge, f. Veile 77; F. Math. V., Guldsmed; M. Maria Nielsen; St. Fred. 97; C. 9/5 03, h.; ~ 21/5 21 Anna Cathrine Sabine Amalie Hvass af Vilsted-V., f. 6/11 97, levede 1867 i Vilsted, † Aarh. 3/7 77; 1 S., 2 D.; [† 29/12 1833].

9. 4/6 1834, o. 6/8 [Adj. Hlh. 11/12 30] Carl Georg la Cour; [21/9 1847 Helsinge-V.; see der ].

10. 4/3 1848, tillige Seminarieforst. [Snedsted-N., samt Seminarieforst. 10/12 42] Ludvig Christian Müller, f. Kbh. 12/5 06; F. Jstrd. Hans Christian M., Divisionschir.; M. Jacobine Cathrine Steinfass; St. Kbh. Bgdsk. 22; C. 16/1 27, l.*; Lærer ved Chrhvn. Bgdsk. 27; reiste 32 til Island, hvor han opholdt sig 1½ Aar; Insp. p. Borchs Coll. 20/11 30 – •/12 34; r. Cap. Ribe Dk. o.s.v. 26/8 37, o. 15/11; ~ Hanne Henriette Hjorth, f. Kbh. 23/2 14; F. Kmrd. Peter Jonassen H.; M. Maren Høst (Hoet?); 4 S., 1 D.; [23/12 1850 Starup-G. i Sl., † 5/6 51 under et Besøg i Hammelev Pg.; E. 2/345 og S. 2/457].

Borchs K. nr. 532; Arends II, s. 98: W. I. 171; J. 1540; M.-H. I. 44; M. 44; Ersl. II. 345, S. II. 457; Borgerdydsk. i Kbh. 1787–1887 S. 231 ff.; Carøe. III. 139; B.-L.; (Arends’ litteraturforkortelser).

11. 11/3 1851 [Skoleinsp. Kbh. 47] Andreas Peter Lundahl; [22/1 1859 Stubbekjøbing-M.; see der].

12. 31/3 1859, o. 29/5 [Adj. Aarh. 17/10 49] Adam Christopher Fabricius; [8/4 1864 Dreiø; see der].

13. 12/7 1864, o. 5/10 [Lærer ved v. W. 49] Viggo Andreas Vilhelm Driebein, f. Kbh. 27/7 20; F. Joh. Wilh. D., Muurmstr.; M. Juliane Marie Teller; St. Chrhvn. Bgdsk. 39; C. 30/10 49, l.; 1 ~ 24/12 52 Sylvestra Saxtorph af Græsted-M., f. Lomborg 21/2 16, † 2/7 70; u. B.; 2 ~ Emma Gedde, † 26/10 78; [29/12 1868 Forst. for Jonstrup Sem.; R. 1/10 78; E. S. 1/393].

14. 29/3 1869 Andreas Fabricius Krarup-Vilstrup, tillige c. Forst. for Ranum Sem.; 12/4 1878 virkelig Forst.; [22/6 1878 Bjerregrav-Aa.; see Aalbg. o. Cat.].

15. 4/9 1878 [Faaborg-Aa. 26/2 75, o. 21/4] Jørgen Christensen Sørensen, f. Kettingskov p. Als 1/7 35; F. Rasmus Andersen S., Muurmstr.; M. Elisab. Jørgensen; Sem. fra Jonstrup •/6 55 (meget duelig); Andenlærer i Hørup p. Als 1/4 56; Lærer i Sønderbg. 1/12 57; St. pr. 64; C. 24/6 70, l.; Lærer v. Døvstumme-Instit. 1/2 62; (75) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Bjørnsholm s. 234).