Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1265. Vandet (Vester og Øster-),

Hillerslev Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 61; M. S. III.; L. S.; M. Nr. 497; E. M.; L. P. B. 488; P. M. 134;
Lkm. 4/258; Vahls M. 183; Kbg. 1691.
Anm. Præsten boer i Agerholm. Klitmølles Capel indv. 3/5 1872.
———————————

1. (1542). Peder Jensen Klitmøller.

2. (1555). Peder Quie.

3. (1561. 71. 81). Mourits Christensen Møborg; see Etm.; [var her endnu 1584; fik 10/5 1581 opladt sin Præstegd. i Øster vandet fra Ludvig Torstensen i Østerild].

KS 3:2 (1877-80), s. 202; LAV: Ålborg Bisp, Breve C1-112, 10/5 1581.

4. (1598. 1625). F. S. Christen Mouritsen Agerholm; St. i Rostock 89; see Etm.; B. C. Møborg i Hundborg-J.; [boede i Agerholm; 2/1 1598 fæstede han præstegården i Øster Vandet til Peder Jespersen i Øster Vandet].

Helk I, s. 146; LAV: Ålborg Bisp, Breve C1-112, 2/1 1598.

5. (1637. 64). Peder Christensen Øland; vist St. 27; ~ F. D. Cecilie Christensdtr.; see Etm.; C. P. Øland i Hundstrup-Ø.

KUM I, s. 87 (»Petrus Christierni Insulanus«).

6. o. 15/1 1673. F. S. Christen Pedersen (d.e.) Agerholm, f. 3/12 37; St. Vibg. 60; C. 23/4 62, n.; 1 ~ Anna Melchiorsdtr. af Vrensted-T., f. c. 50; 1 S., 6 D.; 2 ~ Anna Nielsdtr. Schytte af Vestervig-A., † 6/6 90; 2 S., 1 D.; see Etm.; Melchior E. C. A. i Brorstrup-R.-H.; [† 1/2 1690].

KUM I, s. 286 (»Christianus Petri Agerholmius, natu major«); Sixhøj nr. 351-52; .KlitVen s. 376; HiThi 1967, s. 399-420; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 82, 85.

7. 4/3 1690, o. 7/5 [Hør. Fdbg., k. 16/11 80] Peder Roaldsen*, f. Bynæsset, Trondhjems Stift, 28/7 55; F. R. Larsen; M. Randi Jonædtr.; St. Trondhj. 76; C. 4/11 80, h.; Pr. 11/10 02; 1 ~ 25/10 94 F. D. Maren Christensdtr. Agerholm, † 23/7 04; 4 S., 2 D.; 2 ~ 3/11 06 Gedske Mikkelsdtr. Langballe, Sstr. t. Jens M. L. i Sjørring-T.; F. M. L., kgl. Fuldmægtig; M. Anna Mariche Bertelsdtr.; 1 D.; see O. P. Agerholm i V. og Ø. Hassing; [† 25/11 1730. „Den største Mængde unge Folk, som sig nogensteds har fremstillet for mig, fandtes i denne Kirke, og kunde jeg ogsaa af dens behagelige profectus befinde, hvad en religiøs, retsinding og nidkjær Sjælesørgers Omhyggelighed kan effectuere“ (Bkrd. Dgbg. 338) »Sacri ordinis decus et exemplum« (ss. 493)].

KUM II, s. 68 (»Petrus Roaldi«).

8. 10/2 1731 [p. Cap. Bergens St. Jørg. Hosp. 26/4 04; P. ss. 25] Svend Hansen Hjorteberg af Elmelunde, f. 61; St. Nykjøb. p. F. 83; Skp. t. Ostindien 01–03; 1 ~ 06 Christine Sørensdtr. (Cormontan) af Elmelunde, b. 15/1 31; mindst 1 S., 1 D.; 2 ~ 1/10 32 Augusta Magdalene Frantsdtr. Funch, E. e. 1) H. Jacobsen, 2) N. A. Lütken, begge i Ørum-V.-V., f. c. •/8 76, b. 17/10 42; u. B.; see Etm.; [† 19/7 1736].

KUM II, s. 125 (»Sveno Ioh. Hiortberg«); Lampe II, s. 331 (Tillæg til Bd. 1, »ad S. 165«).

9. 3/9 1734**, o. 8/12 [Hør. Thisted s. A.] Peder Knudsen Riber, f. Thisted 3/9 07; F. K. Pedersen R., Studehandler; M. Christine Jensdtr. Lodberg; St. Thisted 28; C. 1/8 31, l.; Pr., i. 20/6 64; 1 ~ 16/2 35 F. D. Abelone Christine Svendsdtr. Hjorteberg, f. Bergen 22/9 07, † 5/11 45; 1 S., 4 D.; 2 ~ 6/8 54 Petronella Kirstine Søltoft af N. Snede-E., f. 22/4 15, † 29/12 90, E. e. Oluf Poulsen Draxbek t. Vandetgd.; u. B.; see P. C. With i Dragstrup-S.; Svend H. P. R. i Lem-V.; [† 12/11 1765. En retskaffen Præst. Berømmes af hans Færdighed i Skolevæsenet. Eiede Nebelgd. og Vandetgd. Hans E. stiftede betydelige Legater; nemlig 1) et Huus til et Enkesæde; 2) 10 Rdlr. aarligt til Huusarme; 3) 400 Rdlr. til to nævnte Personer, senere til Pastoratets Fattigvæsen; 4) 2 Boelsteder til Skoleholderen i V. Vandet; 5) 4 Huse i Klitmøller til Skoleholderen ss.; 6) Et Huus i Vang til et Familielegat for Trængende af hendes 1ste Mands Familie; bekostede Renov. af Altertavlen; hans Navn p. en Lysekrone i Ø. Vandet K.; Eptph.].

KUM II, s. 499 (»Petrus Ripensis«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Thisted amt, Hillerslev hrd. nr. 8 og 22; DanKir bd. 12, s. 273-274, 281-282, 291-292 (se nedenfor); Kbg. V. Vandet (1732-1792), p. 33, 63, 64, 272 og 303; (Wibergs hustru nr. 2, B. M. Henriksdtr. Stampe, udgår, hun døde nemlig 27/4 1744, over et år før hans første hustru).

10. 3/3 1766 [r. Cap. Thisted o.s.v. 31/3 66] Mathias Andresen Jensen, d. Nybg. 30/3 17; F. Jens Andersen, Skipper; St. Nybg. 38, Bacc. 39; C. 3/8 44, n.; Degn i Rær 55; i Nors-T. 56; p. Cap. Nors-T. 4/2 57, o. 15/6; ~ Margrethe Elisabeth Conradsdtr. Hildebrandt af Nors-T., f. 17/2 33; u. B.; 2 ~ P. L. Brøndlund i Albæk-V.; [† 12/8 1768 af Kræft i Tungen].

KUM II, s. 594, 598 (»Matthias Andersonius«, 22 år gl.); HiThi 1944, ca. s. 75-76; Kbg. Nors (1675-1735), opsl. 66.

11. 20/12 1768 [r. Cap. Thisted o.s.v. 31/3 66] Michael Bertelsen Langballe, f. Nebelgd. i Thy 5/4 26; F. B. Mikkelsen L., Eier af Nebelgd. og Søgd.; M. Bodil Marie Henriksdtr. Stampe af Hammer-H.-S.-A.; St. pr. 49; C. 3/8 52, n.; p. Cap. Hjardemaal 19/5 58, o. 12/7; ~ Hedvig Marie Thomasdtr. Praëm af Hjardemaal, f. 31, † af Sprinkler 29/4 73; mindst 2 S., 4 D.; [† 26/3 1773 af Sprinkler(1); om hans Virksomhed i Hjardemaal giver Biskop Broder Brorson ved sin Visitats 1762 det Vidnesbyrd, at han prædikede „meget opbyggeligt“, og han var „ustraffelig“ i sit Embede].

HiThi 1944, ca. s. 76.

12. 27/5 1773, o. 6/8, Nicolai Eeg, f. Slag. 18/1 41; F. Mads Andersen E., Kbmd.; M. Anna Elisabeth Pedersdtr.; St. Roesk. 61; C. 23/11 63, l.; c. Pr. (89); Pr. c. 15; ~ 12/7 74 Anna Birgitte Schurmann af N. Snede-E., f. Eegsminde 7/9 48, † 15/5 26; u. B.; [† 10/6 1819; dygtig og formuende; kjøbte i Forening med Poul Tøfting Hovedgaarden Restrup og lod den udparcellere; Laden br. 75 ved Selvantændelse i for tidligt hjemkjørte Fladtørv. Enken skjænkede 1535 Rdlr. til Pastoratets Skolevæsen og 1200 Rdlr. til sammes Fattigvæsen; Lgst.].

DanKir bd. 12, s. 282 (se nedenfor).

13. 20/10 1819, o. 10/12, Christian Brandt Carstensen; [6/8 1839 Boddum-Y.; see der].

14. 22/10 1839 [Cat. Faaborg 6/5 35] Frederik Nicolai Severin Michelsen; [12/2 1852 Vrensted-T.; see Dover-V.].

15. 25/4 1852 [p. Cap. Jerslev-B. 31/8 39, o. 23/10] Niels Vrigsted Hunderup, f. Hjermeslevgd. 26/8 11; F. Mads H., Forp.; M. Anna Kirstine Nielsen; St. pr. 31; C. 28/4 37, h.; Pr. 21/9 65; ~ Jerslev 18/10 55 Caroline Gustava Hjort af Tømmerup, f. 15/12 28, † Egeslevmagle 20/11 76; 5 S., 2 D.; [1/4 1872 Egeslevmagle].

16. 8/6 1872 [Cap. p. l. Ugilt-T. 6/3 69] Poul Martin Møller; see Hundstrup-Ø.-H. Cap. p. l.

———————————

Noter:

(1) Sprinkler: pletformet udslæt; navnlig om hududslæt ved visse epidemiske sygdomme (spec. plettyfus); også som navn på selve sygdommen.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12, Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Vester-Vanned Kirke, s. 268-285, Øster-Vanned Kirke, s. 286-292.