Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1145. Sønderhaa og Hørsted,

Hassing Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 69; L. S. v. W.; M. S. III.; M. Nr. 497; E. M.; Lkm. 4/310); P. M. 148; Vahls M. 32; Kbg. 1696.
Anm. Snedsted var forenet med Sønderhaa og Hørsted til 15/11 1622 (efter Nogle allerede 1579), da det fik sin egen Præst; maaskee har det været taget fra og atter lagt til, som saa ofte.
———————————

0. (1520). Michael Christiernsøn.

KS 6:3 (1939-41), s. 172.

1. 1537. „Ærlige og velbyrdige Hr. Jens Sørensen Hvid”; [† c. 1546; nedstammede fra de gamle adelige Hvider].

2. k. 24/2 1546. Niels Ovesen; [† c. 1557; hans Bibl. optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde det, efter fattig Leilighed, store Antal af 18 Bøger].

KS 6:3 (1939-41), s. 172.

3. 1557 [Cap.* 56] Christen Ebbesen; [† 1579 (89?); havde Mads Pedersen som Capellan 1571–79, der blev Sp. i Snedsted].

KS 6:3 (1939-41), s. 172.

4. 1589. Simon Villadsen, f. c. 51; ~ Anna Christophersdtr., vistnok af Skyum-H.; B.; 2 ~ Etm.; see V. Simonsen i Sjørring-T.; [† 13/1 1607; Lgst.; ved en privat Kontrakt overlod han Snedsted alene til Capellanen Mads Pedersen].

KS 6:3 (1939-41), s. 172; 3:2 (1877-80), s. 201; HiThi 1928, s. 412 (havde ved sin død været præst her i 18 år).

5. 1607 [p. Cap.* 97] Niels Nielsen Hegelund; St. i Rostock 92; ~ F. E., † Skyum 20/11 39; see Etm.; [† 1631; Lgst.; forsøgte 1617 efter ordre fra bisp og provst at tiltage sig Snedsted, men 1622 15. november bestemte kongen, at sogneadskillelsen skulde opretholdes; havde 1630 nogle stridigheder om tidenden, som han krævede i kærven].

 KS 6:3 (1939-41), s. 172; 5:2 (1903-05), s. 544-46; 3:3 (1881-82), s. 744;  PT 11:3 (1942), s. 240; HiThi 1928, s. 412 og 420; Helk I, s. 245.

6. 1631 [p. Cap. Hvidbjerg-Ø.-L. 16 . .] F. S. Jens Nielsen Hegelund (F. maa altsaa vist have været gift to gange); St. Ribe 20; Leyden 25; Kbh. 26; see Etm.; [† c. 1662; Forbød 1635 fædrift paa nogle jorder, stævnede 1645 nogle skyldnere og en bonde, der havde været overhørig med sit hoveri. Da han juledag 1644 i kirken opfordrede en bonde til at deltage i brandskatten for at hindre, at svenskerne brændte byen av, skældte denne ham groft ud, idet han bl.a. sagde, at han vilde ramme præsten saa haardt, at han ikke skulde prædike i Sønderhaa kirke i et halvt aar, og bonden dømtes herfor til at »udsætte borgen for fred«. Blev 1648 dømt til at betale en gæld paa 40 rdl.].

 PT 11:3 (1942), s. 240; Helk I, s. 244.

7. 1662. F. S. Niels Jensen Hegelund, f. c. 28; maaskee St. Aalbg. 48; Pr. (84); ~ Helvig Lauritsdtr. af Lerup-T.; B.; see Jens N. H. i Dragstrup-S.; 2 Etm.; [† 19/7 1698].

KUM I, s. 213 (»Nicolaus Iani Tistad.«).

8. 15/10 1695**, o. 27/11, Mourits Andersen Nors (Northusanus) af Nors-T., f. 25/5 73; St. Aalbg. 91; C. 15/11 94, illum.; ~ 18/2 97 F. D. Mette Nielsdtr. Hegelund, f. 67; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.: see Anders M. Nors, r. Cap. Vraa-E.-S.; [b. 14/5 1715].

KUM II, s. 182 (»Mauritius Andreæ Northusanus«).

9. 10/8 1715, o. 30/10 [Hør. Aalbg. 09] Niels Christensen Niemann el. Niemand, f. Aalbg. 20/7 77; F. C. Christensen N., Consumptionsbetj.; M. Joh. Andersdtr.; St. Aalbg. 98; C. 5/7 02, n.; ~ F. E., b. 19/3 59; [† 1744].

KUM II, s. 239 (»Nicolaus Niemannus«, 22 år gl.).

10. 24/7 1744, o. 25/9 [Hør. Aalbg. 41] Laurits Christensen Wacher, f. Aalbg. 2/3 14; F. C. Jensen, Smed; M. Anna Jensdtr.; St. Aalbg. 33; C. 11/8 40, n.; 1 ~ 12/10 44 Eva Sophie Gregoridtr. Thomsen, † 29/10 50, E. e. Proc. Jacob Offesen Høyer; af Uldum-L.; F. Gregor Thomsen i Aalbg.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Skyum 10/10 51 Bente Christine Thomasdtr. Hopp, d. Aalbg. 3/4 31; F. Conf.-Rd. T. Knudsen H., Rtr. ss.; M. Mette Andreasdtr. Munchhardt; 1 D.; [† 23/4 1754].

KUM II, s. 547 (»Laurentius Wacker«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2699, 2121; HimF s. 251.

11. 12/7 1754 [p. Cap. Ous, Bergens St. . .] Frederik Calundan, f. Laurvig 20; F. Christen Simonsen C. Sp. i Laurvig; M. Antonette Grüner; C. 16/1 45, l.; Pr. 65; ~ Karleby p. F. 3/10 53 Anna Maria Frederikke Pedersdtr. Hjort, f. Kbh. 20, † 3/2 97; Sstr. til P. P. Hjort i Karleby-H.-Ø.; 3 S., 1 D; see Frederik G. C. i Skorup-T.; [† 1783 i en lille Gd. ved Siden af Pgden.; bekjendt for sin ualmindelige Styrke; turde saaledes ikke tage Folk i Haanden af Frygt for, at klemme for haardt til; corpulent; tilsidst apoplectisk og sad paa en Bænk, naar han prædikede].

12. 9/3 1770**, o. 25/5, Niels Jensen Overgaard, f. Helligkildegaard i Thy 23/8 39; (Bdr. t. Peder J. O. i Hurup og t. Ingeborg M. O. ~ D. Krefting, r. Cap. i Vestervig-A.); F. J. Jørgensen O.; M. Cathrine Hansdtr. Maylund; St. Vibg. 59; C. 10/9 66, n.; ~ Margrethe Sophie Brøndorff, f. c. 25, † 2/9 04; u. B.; [† 1/5 1787].

KUM III, s. 191 (»Nicolaus Ofvergaard«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1257, 1256; Blev han kort før sin død kaldet til Sommersted??

13. 24/8 1787 [Hirtsholmene 29/11 89, o. 19/1 81] Johan Lorents Christiansen Schjøth, f. Moss 31/7 30; F. C. S., Bfgd. og not. publ.; M. Marg. Elisabeth Stamer; St. Christiania 45; C. 18/10 49, n.; Chordegn og Aftensangsp. i Hobro 61; Cat. Aalbg. Bud. K. 78; ~ Marie Elisabeth Brøndorff; u. B.; 2 ~ 9/11 96 Student Hans Fred. Kaalund; [† 30/9 1795].

14. 27/11 1795 [Miss. i Grld. 3/3 84] Villiam Alexander Meyer; [11/5 1804 Harring-S.; see der.]

15. 2/11 1804, o. 21/12, Nicolai Brummer; [18/9 1825 Paarup; see der].

16. 17/3 1826, o. 3/5, Joseph Christian Sørensen; [4/6 1831 Solbjerg-S.; see Karby-H.-R.].

17. 17/8 1831, o. 20/11 [Adj. p. Hlh. 27] Andreas Winding; [25/5 1839 Reisby, see Paarup].

18. 6/8 1839, o. Maribo 16/10, Christian Sidenius; [2/4 1850 Nykjøb.-S.; see der].

19. 9/6 1850 [p. Cap. Gosmer-H. 17/10 37, o. 7/11; Søften-F. 28/5 39] Laurits Peter Jørgensen, f. Aarh. 5/6 10; F. Laurits J., Kbmd.; M. Kirstine Estrup; St. Aarh. 30; C. 11/7 36, h.; ~ 5/5 40 Marie Schmidt, f. 20/6 11, levede 68 i Kbh.; F. Cclrd. Niels Immanuel S., Proc. i Hors., siden Byskriver i Nexø; M. Marie Stallknecht; 3 D.; [† paa Frederiks Hosp. i Kbh. 19/8 1854].

20. 4/12 1854 [p. Cap. Seden-Aa. 30/1 45, o. 23/4; Søndersø 14/6 50] Christian Frederik Ferdinand Weiss, f. Od. 19/4 15; F. Joh. Marcus W., Kbmd.; M. Sophie Møller; St. Od. 33; C. 3/11 40, h.; Pr. 26/10 78, tillige for Refs H.; ~ 28/10 54 Cathrine Laurentse Severine Møller af Agri-E., f. 27/7 16; u. B. (to Pleiesønner).

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Til dansk præstehistorie. Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift, 11:3 (1942), s. 240.
Fussing, Hans H.: Bidrag til dansk Præstehistorie 1496-1657. Del II. Kirkehistoriske Samlinger, 6:3 (1939-1941), s. 159-181. [Uddrag af Rigens Dombog, sorteret alfabetisk på sogn: L-Ø.] Om Sønderhaa: se nedenfor.
Heilskov, Chr.: Personalhistoriske Indskrifter fra Hassing Herred. Historisk Årbog for Thisted Amt 1928, s. 410-422.
 

 

H. H. Fussing i KS 6:3, s. 172: Sønderhaa og Hørsted s., Hassing h., Aalborg st.

Hertil hørte i hvert fald fra 1520 til 1579 Snedsted – se dette – og 1520 hed præsten hr. Michael Christiernsøn.
Nr. 2. Niels Ovesen blev kaldet 24. februar 1546.
Nr. 3. Christen Ebbesen er formodentlig den hr. Christen, der 1556 omtales som kapellan her, og hos ham var Mads Pedersen kapellan 1571–79. 1579 valgte nogle af sognemændene kapellanen, andre nr. 4 Simon Villadsen, der blev kaldet til disse to sogne 5. april, mens Mads Pedersen fik Snedsted alene.
Nr. 5. Niels Nielsen Hegelund forsøgte 1617 efter ordre fra bisp og provst at tiltage sig Snedsted – se der – men 1622 15. november bestemte kongen, at sogneadskillelsen skulde opretholdes (Dok. og akter vedk. diverse retssager nr. 100. Sml. Kanc. Brevb. 15/11 1622).